Emotieregulatie problemen bij kinderen en jongeren

In deze training leer je emotieregulatie problemen bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen middels diverse technieken uit de CGT en andere therapievormen in kaart te brengen en te verminderen of veranderen. 

Inhoud

In deze training leer je door middel van cognitief-gedragstherapeutische technieken om emotieregulatie problemen en zelfbeschadigend, emotiegestuurd gedrag in kaart te brengen. Het model van Gross en de biosociale theorie staan centraal als kader van waaruit emotionele problemen worden begrepen. Daarnaast komen verschillende technieken vanuit CGT maar ook andere evidence-based methoden (DGT, oplossingsgerichte therapie, schematherapie en mindfulness) aan bod, om emotieregulatie problemen bij kinderen en adolescenten te verminderen of veranderen. Hierbij is veel aandacht voor het aanleren van nieuwe coping vaardigheden en het verminderen van emotionele kwetsbaarheid. Deze training sluit hiermee aan op een transdiagnostische visie op problematiek. Vanuit een transdiagnostische visie worden emotieregulatieproblemen gezien als diagnose-overstijgend probleem. Emotieregulatieproblemen komen bij diverse stoornissen voor en kunnen een belangrijke invloed hebben op het in stand houden, veroorzaken of verergeren van allerlei klachten en probleemgedragingen. De behandeling van emotieregulatieproblemen beoogt dan ook vanuit de onderliggende kwetsbaarheid bestaande stoornissen (zoals angst- of stemmingsklachten) te stabiliseren of verminderen.  

De training kan gezien worden als verdieping, aansluitend op het (basis)opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut (VGCT) en is bestemd voor hulpverleners die veel te maken hebben met kinderen, adolescenten en jongvolwassenen waarbij sprake is van problemen in de emotie- en gedragsregulatie. 

Binnen de cursus gaat gerichte aandacht uit naar toepassing van interventies bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen (6-23 jaar). Daarbij wordt ook gekeken hoe men (middels gedragstherapeutische mediatie) ook ouders en andere belangrijke anderen in de omgeving kan betrekken bij de behandeling van de jeugdige. De technieken zijn tevens toepasbaar op een volwassen doelgroep.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

- Kennis van emotieregulatie en problemen die hierin kunnen ontstaan

- Het biosociale model, en de leertheorie; meer specifiek de invloed van leergeschiedenis op het ontstaan van emotieregulatie problemen, en omgevingsfactoren die een rol kunnen spelen in stand houden van emotieregulatieproblemen

- Cognitief gedragstherapeutische (verklarende) diagnostiek m.b.v. functie- en betekenisanalyse, holistische theorie en topografische analyse (ketenanalyse) bij emotieregulatieproblemen en zelfbeschadigend gedrag

- Uitleg rationale behandeling middels het cognitieve model

- Ontwerpen van een specifieke, persoonlijk behandelplan op basis van de cognitief gedragstherapeutische analyses

- Toepassen van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, waaronder kosten-baten analyse, socratische dialoog en uitdaagtechnieken, exposure en gedragsexperimenten, experiëntiele technieken, crisis vaardigheden, zelfcontrole maatregelen, contraconditionering en ontspanningstechnieken.

Werkwijze

In de training ligt de nadruk vooral op het toepassen van cognitief gedragstherapeutische technieken in de praktijk. Tot de praktijk behoren zowel rollenspellen als oefeningen met eigen casuïstiek. De huiswerkopdrachten zijn vooral praktisch van aard, gericht op toepassing van het geleerde bij eigen casuïstiek van cursisten.

Doelstellingen

In de training maakt de cursist kennis met de werk- en denkwijze die wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie, waarbij geoefend wordt met analyse en technieken die meer verdieping geven op de basistechnieken vanuit CGT.

Na afloop van de training:

• Heeft de cursist ervaring met de cognitief gedragstherapeutische manier van denken bij emotieregulatieproblemen;

 • Kan de cursist biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van emotieregulatieproblemen en zelfbeschadigend gedrag benoemen;

 • Kan de cursist cognitieve gedragstherapeutische diagnostiek (m.b.v. functie- en betekenisanalyse, ketenanalyse, holistische theorie) uitvoeren bij jongeren en (jong)volwassenen met emotieregulatieproblematiek;

• Kan de cursist op grond van gedragstherapeutische diagnostiek en hulpvragen interventies selecteren om tot een individueel behandelplan te komen;

• Heeft de cursist kennis van stabilisatiemethoden bij emotieregulatieproblemen

• Kan de cursist verschillende CGT-technieken toepassen bij kinderen en jongeren met emotieregulatieproblemen en/of zelfbeschadigend gedrag;

• Kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het gezinssysteem daarbij betrekken.

Wijze van toetsing

Van de cursist wordt een actieve deelname en inbreng van eigen casuïstiek verwacht.

Praktijkopdracht: casusbeschrijving van gedragstherapeutische diagnostiek (FA, BA, HT, topografische analyse) en selectie interventie(s). Beschrijving van de uitvoering van een interventie bij eigen cliënt en korte reflectie (max. 3 A4).

DagDatumTijden
124 augustus 202313:30 - 17:00
231 augustus 20238:30 - 12:00
3 7 september 202313:30 - 17:00
421 september 20238:30 - 12:00

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 19 mrt 2020—18 mrt 2023
Herregistratie13Toegekend
Overige taken3Toegekend
Behandeling5Toegekend
Diagnostiek5Toegekend
Extra literatuurstudie3Toegekend

VGCt

geldig van 19 mrt 2020—18 sep 2023
Nascholing13Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 14 mrt 2023—13 mrt 2026
Behandeling 5In aanvraag
Diagnostiek 5In aanvraag
Overige taken 3In aanvraag
Extra literatuurstudie3In aanvraag
Herregistratie13In aanvraag

Aan deze cursus kan worden deelgenomen als je meer kennis en ervaring wilt opdoen in het werken met emotieregulatieproblematiek vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader.

De cursist is bedoeld voor (GZ-)psychologen, orthopedagoog-generalisten (NVO/SKJ), psychotherapeuten en psychiaters die werkzaam zijn in de jeugd-GGZ en die bekend zijn met cognitieve gedragstherapie. Voorwaarde is dat er basiskennis is van Cognitieve Gedragstherapie (FA en BA).

HBO-ers kunnen zich aanmelden, mits zij een CGW cursus hebben afgerond. 


Ilse van Kuilenburg

Ilse van Kuilenburg

Mijn expertise ligt op het gebied van kinderen, jongeren, en jongvolwassenen in de BGGZ en SGGZ. Naast mijn werk als regiebehandelaar binnen een ambulante SGGZ afdeling in Zuid-Holland, heb ik afgelopen zomer (2022) mijn eigen praktijk opgezet voor Generalistische BGGZ (jeugd en volwassenen). In mijn werk heb ik kennis en ervaring opgedaan met een diversiteit aan (complexe) problematiek (bijv. trauma, verslaving, ADHD, angst, persoonlijkheidsproblematiek) en ben ik gewend aan systemisch en multidisciplinair werken. Daarnaast geef ik al jaren met veel plezier les binnen de POH-GGZ opleiding, CGW en CGT opleiding K&J en Volwassenen (VGCt).  

Alle literatuur is digitaal beschikbaar via Mijn King nascholing.

Contacturen: 13 uur

Zelfstudie: 9 uur

Naar boven