1. Home
  2. Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Consumenten NRTO

Voor het laatst aangepast op2024-02-01T12:03:38

Klik hier om te downloaden

Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en OpleidingenKing Nascholing hanteert de Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). 

Artikel 1.

1.    Abonnement: Een regeling, waarbij een eenmalige of periodieke betaling wordt gedaan, welke gedurende een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte gebruikmaking van een leeraanbod.

2.    Afstandsonderwijs: Vorm van onderwijs, waarbij docent en u niet gelijktijdig persoonlijk

3.    Contactonderwijs: Vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent en cursist.

4.    Educatieve dienst: Het geven van onderwijs, opleiding en/of training en/of de levering van lesmateriaal en/of het aanbieden van (deel)examens en/of een EVC-traject en/of een andere vorm van beoordeling. 

5.    EVC: Verworven competenties, opgedaan tijdens eerdere werkervaring of gevolgde opleidingen. EVC’s worden via assessments bepaald en kunnen leiden tot verkorte (versnelde) opleidingstrajecten.

6.    Formeel onderwijs: Onderwijs dat gereguleerd wordt door specifieke onderwijswetgeving en dat wordt afgesloten met een formeel diploma, zijnde een wettelijk erkend diploma.

7.    Niet-formeel onderwijs: Onderwijs dat niet gereguleerd wordt door specifieke onderwijswetgeving.

8.    Onderwijs: Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs, contactonderwijs als onderwijs in de vorm van een abonnement.

9.    Overeenkomst: Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1.

10. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tussen King nacholing en u wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie

11. Opstartkosten: De kosten die een opleider ten behoeve van de uitvoering van de studieovereenkomst vooraf heeft gemaakt. Een opleider maakt altijd opstartkosten voor u. Deze kosten zijn: administratiekosten, IT-kosten, marketingkosten, personeelskosten; huren trainingslocatie; toezending van en opvolging op de door cursist in te sturen of aan te leveren documenten waaronder de onderwijsovereenkomst; indien van toepassing afname van een intaketoets en/of voeren van een intakegesprek; plannen en het samenstellen van de groepsindelingen lesroosters en werving en planning van de docenten; specifieke voorlichting/informatievoorziening; het verspreiden van informatiemateriaal; administratieve verwerking van de inschrijving; opzetten cursistendossier; het opzetten en inrichten van de cursistaccount in de online leeromgeving; de voorbereidingen voor en uitvoering van de eventuele introductie; gerelateerde uitgaven zoals porto, online licentiekosten, kosten voor intaketoetsen, informatiemateriaal etc.) Of andere kosten voor zover een opleider deze kan aantonen

12. Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een educatieve dienst van King nascholing afneemt.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen King nascholing en u met betrekking tot een educatieve dienst, zowel betreffende formeel onderwijs als niet-formeel onderwijs.

2.    Indien King nascholing ook andere (branche-gerelateerde) algemene voorwaarden gebruikt en die voorwaarden zijn niet tot stand gekomen in overleg met consumentenorganisaties, dan zijn die voorwaarden niet van toepassing op de overeenkomst. Dit geldt niet als er bepalingen in zijn opgenomen waarover niets geregeld is in deze algemene voorwaarden. Alle documenten maken deel uit van de overeenkomst maar er mag geen strijdigheid zijn. Te denken valt aan de bepalingen die staan in het Onderwijs- en het examenreglement (OER), de onderwijsovereenkomst of het inschrijfformulier. Bij strijdigheid geldt de voor u gunstigste bepaling. Wel mag King nascholing altijd ten gunste van u afwijken ook ten opzichte van de algemene voorwaarden. Indien uitsluitend (deel)examens, EVC-trajecten of andere vormen van beoordeling worden aangeboden, zijn de bepalingen in de artikelen 3 lid 3 sub b, 5 lid 1, 8 lid 1, 8 lid 2 sub b en 9 lid 1 niet van toepassing. Indien uitsluitend (deel)examens worden aangeboden, zijn de bepalingen in artikel 5 lid 1 en de leden 3 tot en met 7 niet van toepassing.

3.    King nascholing kan ook andere algemene voorwaarden gebruiken die tot stand zijn gekomen in overleg met één of meer consumentenorganisaties. In dat geval bepaalt de in artikel 16 genoemde geschillencommissie welke voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst aan de hand van hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen bij de totstandkoming van de overeenkomst.


Artikel 3 - Aanbod

1.    King nascholing brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk dan wel elektronisch uit.

2.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de educatieve dienst en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de educatieve dienst. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.

3.    Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;

In het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een educatieve dienst:

a)    de wijze van uitvoering van de overeenkomst;

b)    wanneer de educatieve dienst start;

c)     de voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat;

d)    voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen;

e)    de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;

f)     de wijze van betaling;

g)    de duur van de overeenkomst. 

Of in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op de koop van lesmateriaal:

a)    de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;

b)    de wijze van betaling, van aflevering van het lesmateriaal en/of van uitvoering van de overeenkomst;

c)     de levertijd van het lesmateriaal.

4.    Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan u en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van King nascholing.

5.    King nascholing mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat u persoonsgegevens verstrekt en, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat, een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.

6.    Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:

a)    de identiteit en het adres van King nascholing, inclusief het bezoekadres van de vestiging van King nascholing;

b)    het recht van u om de overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden overeenkomstig artikel 5 lid 5 en 6;

c)     indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met King nascholing via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief;

d)    de geldigheidsduur van het aanbod.

 

Artikel 4 - Overeenkomst

1.    De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door u. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt u hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.

2.    In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt King nascholing een elektronische bevestiging naar u; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door King nascholing kunt u de opdracht annuleren.

3.    Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 6 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan u ter beschikking staande en voor u toegankelijke duurzame gegevensdrager, verstrekt.

 

Artikel 5 - Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

1.    De cursist kan binnen 14 dagen na inschrijving kosteloos annuleren, zonder opgaaf van reden. Annuleren kan alleen schriftelijk. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst.

2.    Bij annulering tot een maand voor aanvang van de cursus, wordt €55,- annuleringskosten in rekening gebracht. 

3.    Bij annuleren binnen een maand en 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 30% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. 

4.    Bij annuleren minder dan 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. 

5.    Bij tussentijdse beëindiging 50% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs. 

6.    Na overleg met King nascholing is het mogelijk om zich door een collega te laten vervangen. In dit geval wordt enkel €50,- aan administratiekosten in rekening gebracht.


 Artikel 5a Ziekte/afwezigheid

Afwezigheid door ziekte

Mocht de cursist een bijeenkomst niet kunnen bijwonen wegens ziekte, dan kan hij/zij dit tot 48 uur vóór aanvang aan King nascholing melden. De bijeenkomst kan dan worden ingehaald mits er nog plaatsen beschikbaar zijn. Een ziekmelding binnen 48 uur vóór aanvang betekent extra kosten van €55,- als de cursist de bijeenkomst wil inhalen.


 Artikel 6 - Auteursrechten

Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door King nascholing verstrekte zaken, zoals boeken, proefexamens, readers en software rusten auteursrechten van King nascholing of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van King nascholing worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van King nascholing. De copyright/ eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij King nascholing.

 

Artikel 7 - Prijswijzigingen

1.    Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

2.    U heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst de prijs wordt verhoogd.

3.    Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

4. King nascholing behoudt zich het recht om haar tarieven jaarlijkse te indexeren.

 

Artikel 8 - Levering

1.    Lesmateriaal

a)    King nascholing levert het lesmateriaal tijdig aan u. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

b)    Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs is de maximale levertijd 30 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien deze levertijd wordt overschreden, kunt u zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden.

c)     Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk door King nascholing vervangen zonder kosten voor u.

2.    Correctiewerk

a)    U wordt geïnformeerd over de termijn waarbinnen ingezonden opdrachten of toetsen worden gecorrigeerd.

b)    Het tijdstip van het terugontvangen van correcties moet in redelijke verhouding staan tot het tijdstip van aanvang van het vervolg van het onderwijs respectievelijk van een eventuele herkansing.


Artikel 9 - Conformiteit en niet-nakoming van de overeenkomst

1.    De educatieve dienst en het geleverde lesmateriaal moeten voldoen aan uw redelijke verwachting. Indien u uw verplichtingen niet nakomt dan is King nascholing bevoegd zijn verplichtingen op te schorten. Indien King nascholing zijn verplichtingen niet nakomt mag u uw verplichtingen opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2.    King nascholing heeft het recht van terughouding (retentie) als u tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

3.    Als één van de partijen in verzuim is met het nakomen van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.


Artikel 10 - Betaling

1.    Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door King nascholing aangegeven bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. Contant betalen is in overleg ook mogelijk.

2.    Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet u – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

3.    Betaling van de educatieve dienst vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van start gaat. King nascholing mag van u verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van de educatieve dienst, zoals bedoeld in artikel 3 lid 3 sub a, is voldaan.

4.    Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs moet betaling uiterlijk geschieden ten tijde en ter plaatse van de aflevering. U kan door King nascholing tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.


Artikel 11 - Niet-tijdige betaling

U bent in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. King nascholing zendt na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft u de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

1.    Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, stuurt King nascholing u een herinnering. U krijgt alsnog 14 dagen de tijd om te betalen.

2.    Als u na het verstrijken van deze termijn niet heeft betaald, is King nascholing gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen en de buitengerechtelijke incassokosten.

3.    Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

4.    King nascholing kan ten voordele van u afwijken van genoemde bedragen en percentages.


Artikel 12 - Opschorten

Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16 bepaalde, zal King nascholing het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid van King nascholing

Voor zover King nascholing toerekenbaar tekortschiet en u daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van King nascholing voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van King nascholing voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt. De aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van King nascholing, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 14 - Vertrouwelijkheid

Door u verstrekte informatie wordt door King nascholing, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. King nascholing conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.


Artikel 15 - Vragen en klachten

1.    King nascholing heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding is King nascholing telefonisch en per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door King nascholing binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een langere verwerkingstijd vragen, worden door King nascholing per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten.

2.    King nascholing doet er uiteraard alles aan om fouten in uw studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen tien dagen na ontvangst van het pakket. Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij King nascholing. Klachten die niet binnen 2 maanden zijn ingediend zijn niet ontvankelijk. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling van artikel 16.


Artikel 16 - Geschillenregeling

1.    De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

2.    Geschillen tussen u en King nascholing over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door King nascholing te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door u als door King nascholing aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, meer informatie is te vinden op: www.degeschillencommissie.nl.

3.    De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien u de klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij King nascholing heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

4.    Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij De Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

5.    Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

6.    Wanneer u een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie, is King nascholing aan deze keuze gebonden.

7.    Wanneer King nascholing een geschil wil voorleggen aan De Geschillencommissie, moet hij u eerst schriftelijk vragen om binnen 5 weken uit te spreken of u daarmee akkoord gaat. King nascholing dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

8.    De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van De geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

9.    In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de cursist, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.