Opleiding tot Orthopedagoog Generalist

Opleiding tot Orthopedagoog-Generalist

 Sinds 1 januari 2020 is het beroep van Orthopedagoog-Generalist officieel opgenomen in de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Deze opname heeft de Orthopedagoog-Generalist een wettelijk beschermde beroepstitel gegeven, wat betekent dat professionals in dit vakgebied zich moeten registreren in het BIG-register om hun beroep uit te oefenen. Deze registratie fungeert als het bewijs dat de Orthopedagoog-Generalist de vereiste opleiding heeft afgerond en wettelijk bevoegd is om dit belangrijke beroep uit te oefenen.

 1. Home
 2. Opleidingen
 3. Opleiding tot Orthopedagoog Generalist

Omschrijving

Sinds 1 januari 2020 is het beroep van Orthopedagoog-Generalist officieel opgenomen in de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Deze opname heeft de Orthopedagoog-Generalist een wettelijk beschermde beroepstitel gegeven, wat betekent dat professionals in dit vakgebied zich moeten registreren in het BIG-register om hun beroep uit te oefenen. Deze registratie fungeert als het bewijs dat de Orthopedagoog-Generalist de vereiste opleiding heeft afgerond en wettelijk bevoegd is om dit belangrijke beroep uit te oefenen.

Vanaf 1 april 2021 is King Nascholing door het Ministerie van VWS erkend om de opleiding tot Orthopedagoog-Generalist aan te bieden. Deze erkenning opent de deur voor professionals met een achtergrond in pedagogische- of gezondheidswetenschappen, evenals psychologie. Met een succesvolle registratie als Orthopedagoog-Generalist word je opgenomen in het BIG-register, waardoor je de mogelijkheid hebt om aan de slag te gaan als regiebehandelaar in diverse werkvelden op het gebied van opvoeding en ontwikkeling.

Voor wie is de opleiding?

 • Orthopedagogen werkzaam in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, GGZ, het onderwijs en de ouderenzorg (zie de toelatingseisen onder ‘aanmeldproces’).
 • Praktijkinstellingen die hun orthopedagogen willen opleiden als Orthopedagoog-Generalist.

Doel opleiding
Deze intensieve 2-jarige opleiding transformeert je tot een deskundige op het gebied van het herstellen en veranderen van verstoorde pedagogische relaties. Gericht op kinderen, jeugdigen en volwassenen in afhankelijkheidsposities en hun opvoeders, biedt de opleiding gespecialiseerde hulp binnen de context van de cliënten. Het doel is om optimale ontwikkeling te bevorderen.

Tijdens de opleiding verwerf je een systematische en methodische aanpak, geworteld in wetenschappelijke evidentie en gevoed door inzichten uit de orthopedagogiek en ontwikkelingspsychologie. Wat jou als toekomstig Orthopedagoog-Generalist onderscheidt, is je uitgesproken integrale benadering vanuit het cliëntsysteem, waarbij zowel ontwikkelings- als opvoedingsgericht wordt gewerkt. 

Een uniek aspect van de OG-opleiding is de focus op ketenrelaties en samenwerking. Als OG-er ben je bedreven in situaties waarin meerdere professionals betrokken zijn, waarbij je coördinatie op je neemt en streeft naar interventies op organisatie- of beleidsniveau. Naast directe cliëntgerichte werkzaamheden omvat het takenpakket van een OG-er ook niet-cliëntgebonden werkzaamheden op het gebied van kwaliteit, organisatie van zorg- en hulpverlening, orthopedagogische vraagstukken, beleid, management en wetenschappelijk onderzoek. 

Waarom de OG-opleiding bij King nascholing?

 • Praktijkgericht leren: In samenwerking met de praktijkopleidinginstellingen bieden wij modules aan die aansluiten bij het werkveld. Hierdoor kan de kennis die opgedaan wordt binnen het cursorisch onderwijs direct worden toegepast in de praktijk.  
 • Groepssupervisie: De supervisie wordt door de opleiding georganiseerd in de vorm van 90 uur groepssupervisie. Hierdoor is de supervisie een geïntegreerd onderdeel van de opleiding dat samenhangt met het curriculum en het praktijkgedeelte.  
 • Individuele ontwikkeling: Binnen de opleiding ligt de focus op jouw eigen ontwikkeling als professional en behoeften van de praktijkopleidingsinstelling. Dit betekent maatwerk en eigen invulling van de opdrachten.
 • Persoonlijke begeleiding: King nascholing kenmerkt zich door een informele en toegankelijke benadering. Er is altijd ruimte voor overleg en persoonlijke ondersteuning.

Opzet van de opleiding
De opleiding bestaat uit drie onderdelen: het cursorisch onderwijs, het praktijkgedeelte en de supervisie. Gedurende de twee jaar is er ieder week één opleidingsdag, met om de week aansluitend groepssupervisie. De groep die in september start heeft op de woensdag les in Amsterdam en de groep die in februari start op de dinsdag in Utrecht. Bij een voltijd-opleiding, waarin je in twee jaar je diploma haalt, werk je vier dagen (32 uur) bij jouw praktijkopleidingsinstelling.

De opleiding omvat in totaal 3600 uur. Voor de opbouw van het cursorisch programma is gebruik gemaakt van de eisen zoals die wettelijk zijn vastgelegd voor de Orthopedagoog-Generalist:

 • 480 uur scholing: 200 uur diagnostiek, 200 uur behandeling, 80 uur overig
 • 100 uur supervisie: 90 uur groepssupervisie; verbonden aan de opleiding, 10 uur individuele supervisie, zelf in te vullen
 • 2790 uur orthopedagogische werkzaamheden in de praktijk
 • 240 uur praktijkopdrachten

De kwaliteit van de opleiding wordt gewaarborgd door het bestuur en het management, de hoofdopleider en de hoofddocenten. De examencommissie, curriculumcommissie en opleidingscommissie zien toe op de examinering en het curriculum en adviseren het bestuur en de hoofdopleider.

Cursorisch onderwijs
Het eerste jaar ligt het accent op de verbreding en verdieping van eigen werkzaamheden en het verbreden van kennis over andere doelgroepen in andere werkvelden. Ook worden de algemene orthopedagogische diagnostische processen en interventieprincipes behandeld.
Jaar 1 8 blokken:

 • 1A Orthopedagogische diagnostiek
 • 1B Orthopedagogische behandeling/begeleiding
 • 1C Sociale kwetsbaarheid en mensen met een cognitieve beperking
 • 1D Onderwijs
 • 1E Jeugdhulp
 • 1F Gehandicaptenzorg
 • 1G GGZ
 • 1H Specifieke werkvelden

In het tweede jaar vindt verdieping plaats door specifieker in te gaan op werkveld overstijgende actuele stromingen en daaruit afgeleide interventies.

Jaar 2 4 blokken:

 • 2A Capita Selecta: Professionele ontwikkeling en Capita Selecta: Maatschappelijke thema’s
 • 2B CGT Blended
 • 2C Systeem
 • 2D Oplossingsgericht begeleiden en coachen

Supervisie
De supervisie bestaat uit 90 uur groepssupervisie en 10 uur individuele supervisie. De groepssupervisie wordt georganiseerd vanuit de opleiding. Samen met je mede-opleidingsdeelnemers (je wordt ingedeeld in een groepje met twee of drie supervisanten) volg je supervisie bij een aan de opleiding verbonden supervisor. Minimaal 45 uur van de supervisie wordt verzorgd door een supervisor die OG-geregistreerd is. Ieder opleidingsjaar volg je 16 supervisiesessies verdeeld over het jaar. Dit is ongeveer om de twee weken, en in sommige periodes zitten er meer weken tussen zodat je het hele jaar door supervisie hebt. In het eerste jaar zijn de groepjes heterogeen ingedeeld en in het tweede jaar homogeen, waarbij je wordt ingedeeld op werkveld.

Daarnaast volg je nog 10 uur individuele supervisie. Deze supervisie kun je besteden aan een specifiek onderwerp wat jij aan bod wil laten komen. Deze supervisie regel en bekostig je zelf.

Praktijkgedeelte
Het praktijkgedeelte; 2790 uur orthopedagogische werkzaamheden en bijbehorende praktijkopdrachten, volg je bij jouw praktijkopleidingsinstelling. De praktijkopleider en werkbegeleider zien toe op het praktijkgedeelte van jouw opleiding en bieden jou werkbegeleiding. Naast je reguliere werkzaamheden is er in jouw praktijkgedeelte ruimte voor werkbegeleiding en het uitvoeren van de praktijkopdrachten. Hierbij vinden er evaluaties plaats van jouw ontwikkeling binnen het werkveld en worden je praktijkopdrachten(toetsen) beoordeeld door je werkbegeleider en/of praktijkopleider.  

Aanmeldproces
De eerstvolgende groep start op 4 september 2024. De opleidingsdagen voor die groep zijn in Amsterdam op de woensdagen. Om je aan te kunnen melden dient jouw praktijkinstelling eerst door ons erkend te zijn als praktijkopleidingsinstelling voor de OG-opleiding.

Praktijkinstellingen
De eerste stap in het aanmeldproces is het laten erkennen van de organisatie. Als jullie als organisatie een collega willen opleiden of je wilt zelf starten met de opleiding dient de praktijkinstelling een erkende praktijkopleidingsinstelling te zijn. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Op de pagina voor praktijkinstellingen zijn alle documenten te vinden met betrekking tot de eisen en voorwaarden en de visitatieprocedure. Praktijkinstellingen uit het hele land kunnen zich voor de opleiding tot Orthopedagoog-Generalist aanmelden. De erkenning van een praktijkinstelling is voorbehouden aan de hoofdopleider.

Wanneer jouw instelling niet aan de gestelde eisen voldoet, kan je met een andere erkende (praktijk-)instelling een samenwerkingsovereenkomst sluiten, zodat gezamenlijk wel aan de eisen kan worden voldaan. De erkenning van een samenwerkingsverband is eveneens voorbehouden aan de hoofdopleider.

Nadat er een samenwerking is aangegaan tussen King nascholing en de praktijkopleidingsinstelling, en de organisatie officieel door ons erkend is, kan er een beoogd opleidingsdeelnemer (die voldoet aan onderstaande toelatingseisen) voorgedragen worden door de praktijkopleidingsinstelling.

Toelatingseisen
Je hebt een universitaire opleiding pedagogische wetenschappen, psychologie of gezondheidswetenschappen afgerond waarbinnen je de volgende onderdelen hebt gevolgd:

 • Klinische vaardigheden op het terrein van de pedagogiek of psychologie
 • Een klinische stage van ten minste 520 uur op het terrein van de pedagogiek of psychologie ten aanzien van kinderen en jeugdigen en diegenen die betrokken zijn bij hun opvoeding en ontwikkeling of ten aanzien van volwassenen met een orthopedagogische zorgvraag
 • Indien je langer dan 5 jaar geleden bent afgestudeerd, moet je aantonen dat je in de afgelopen 5 jaar relevante klinische en orthopedagogische werkervaring hebt opgedaan, bijvoorbeeld door een werkgeversverklaring waaruit orthopedagogische werkervaring blijkt of door een uitgebreide beschrijving van je werkzaamheden en praktijkervaring.

Daarnaast dien je minstens 20 uur werkzaam te zijn bij een door King nascholing erkende praktijkopleidingsinstelling.

Vrijstellingen
Na de voordacht voor de OG-opleiding door jouw praktijkopleidingsinstelling wordt op basis van je ingediende certificaten door de hoofdopleider beoordeeld of je voldoet aan de criteria van een van de twee (of beide) vrijstellingen van de opleiding:

 • Vrijstelling Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie: Als je reeds de basis CGT hebt gevolgd (maximaal 5 jaar geleden) geldt een vrijstelling voor het cursorisch onderwijs (100 uur), de bijbehorende praktijktoetsen en 20% van de werkuren.
 • Vrijstelling Inleiding Systeemtherapie NVRG: Als je reeds de cursus systeemtherapie hebt gevolgd geldt een vrijstelling voor het cursorisch onderwijs (60 uur), de bijbehorende praktijktoetsen en 10% van de werkuren.

Kosten
De kosten worden per opleidingsgroep door King nascholing opnieuw vastgesteld. Onderstaande bedragen dienen enkel ter indicatie.

 • De kosten van de opleiding voor de groep die in september 2024 zal starten bedraagt €19.500,-, dit is exclusief de supervisie (€5.250,-) en aan te schaffen literatuur (ongeveer €500,-)

Kosten bij verruimde vrijstelling:

 • Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie: De opleiding met verruimde vrijstelling bedraagt €17.300,- exclusief de kosten voor supervisie en literatuur.
 • Inleiding Systeemtherapie: De opleiding met verruimde vrijstelling bedraagt €18.150,- exclusief de kosten voor supervisie en literatuur.

Subsidie
Op dit moment zijn er géén bekostigde opleidingsplaatsen OG beschikbaar. Daarover worden gesprekken gevoerd door de NVO en VWS, maar de minister heeft nog geen definitief groen licht gegeven om de procedure te starten.

Na je opleiding
Bij een voltijdopleiding studeer je in twee jaar af als Orthopedagoog-Generalist. Je dient dan alle drie de onderdelen; cursorisch onderwijs, praktijkgedeelte en de supervisie te hebben behaald. 

Diploma en certificaten
De examencommissie ziet toe op de examinering en controleert of aan alle verplichtingen is voldaan. Als dit voor alle drie de onderdelen is vastgesteld ontvang je tijdens de diploma-uitreiking je getuigschrift. Hierbij ontvang je voor ieder onderdeel een deelverklaring. Mocht je nog niet alle onderdelen hebben gehaald, dan ontvang je tijdens de diploma-uitreiking nog niet je getuigschrift maar wel de verklaringen van het behaalde onderdeel.

De Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie en Inleiding Systeemtherapie zijn apart van de opleiding geaccrediteerd. Tijdens de diploma-uitreiking ontvang je ook de certificaten van deze cursussen en zullen je punten toegekend worden.  

BIG-registratie
Na de diploma-uitreiking en het tekenen van je getuigschrift kun je je registreren in het BIG-register als Orthopedagoog-Generalist. Hiervoor ontvang je een gewaarmerkte kopie van het getuigschrift. Je dient deze op te sturen naar het BIG-register, waarna zij de registratie beoordelen en afhandelen.

Vragen? Heb je brandende vragen, wil je meer weten of met ons in gesprek hierover? Bel of mail ons voor verdere informatie. We denken graag met je mee! Mail ons op ogopleiding@kingnascholing.nl of bel naar 0202443165.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op!

Opleiding tot Orthopedagoog Generalist

Reviews

Ik heb genoten van de vakkundige docenten,...

06-07-2023

Ik heb genoten van de vakkundige docenten, die met veel enthousiasme hun verhalen over brengen aan de groep. Ik vond de vele voorbeelden en tips erg leerzaam en kon ze ook direct toepassen in de praktijk.

Josien

Ik was erg tevreden over de inhoud...

06-07-2023

Ik was erg tevreden over de inhoud en variatie van het lesprogramma! Ook was er een fijne samenhang tussen het cursorisch-, praktijk- en supervisiegedeelte.

Loes

Er is tijdens deze opleiding veel nadruk...

06-07-2023

Er is tijdens deze opleiding veel nadruk op de persoonlijke ontwikkeling, wat King onderscheidt van de rest. Ik was erg blij met de flexibiliteit en de variatie in het programma.

Siegrid

Vragen? Wij helpen je!

Ons team staat altijd voor jou klaar om jouw vragen te beantwoorden. Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Onze praktijkinstelling voldoet niet aan de eisen en voorwaarden om erkend te worden als praktijkopleidinginstelling, wat nu?
Hoe zie de aanvraagprocedure om erkend te worden als praktijkopleidingsinstelling eruit?
Hoe kan ik me aanmelden als opleidingsdeelnemer voor de Opleiding tot Orthopedagoog Generalist?
Wat houdt de opleiding kortweg in?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang maandelijks updates over ons cursusaanbod. Je kunt je op elk gewenst moment weer uitschrijven.