Opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG); blended!

Leer in deze post-HBO opleiding verschillende technieken, middelen en instrumenten te gebruiken om meervoudige en complexe problematiek bij gezinnen aan te pakken.

De opleiding bestaat uit 10 fysieke lesdagen van 7 uur en 21 uur online onderwijs. Hiernaast speel je vóór elke lesdag de Knowingo+ app die je helpt om de theorie te oefenen, eigen te maken en te verankeren. Ook bekijk je videomateriaal en heb je online meetings. In totaal kom je hiermee op 91 contacturen.

Naast de contacturen vinden er 4 intervisie bijeenkomsten plaats van 2 uur, aansluitend aan de lesdag. Ook dien je een portfolio op te stellen en bij te houden. 

Inhoud

De IAG methodiek is gericht op gezinnen met minimaal 1 kind tussen 0 en 18 jaar, waar meervoudige en complexe problemen spelen. Bij jeugdigen met een verstandelijke beperking kan de IAG methodiek ingezet worden tot de leeftijd van 23 jaar. De methodiek is beschreven in de methodiekhandleiding IAG (van Rooijen, 2019). De landelijke IAG methodiek is als goed onderbouwd opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut(NJI). 

Uit onderzoek is gebleken dat gedragsproblematiek en ervaren opvoedbelasting bij ouders/verzorgers afnemen na inzet van de IAG methodiek.                         

In deze opleiding wordt veel aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van de cursisten als hulpverlener; het opbouwen van een therapeutische werkrelatie , het ontwikkelen van een behandelplan samen met het gezin en het gericht leren inzetten van verschillende methoden en interventies.

De basis van de IAG methodiek is gericht op het competentiegericht leren; de te verwerven competenties zijn gerangschikt onder de volgende pijlers:

-Systeemgericht denken en handelen

-Vraaggericht en oplossingsgericht werken

-Persoonlijke ontwikkeling

-Veiligheid waarborgen

-Cultuursensitief  werken                                                                                                                                

-Innovatie en opdracht


Werkwijze

Naast het dieper ingaan op de verschillende theorieën wordt gewerkt met bestuderen van videomateriaal, rollenspelen d.m.v. het inbrengen van casuïstiek door de deelnemers, onderzoeken van stellingen en het systemisch werken door inzet van verschillende materialen.


Doelstelling

Het hoofddoel van de IAG methodiek is erop gericht dat kinderen thuis kunnen blijven wonen en de opvoedvaardigheden van ouders/verzorgers vergroot worden. Het sociale netwerk wordt daarbij zoveel mogelijk betrokken bij het gezin.

Na de opleiding IAG ben je in staat als hulpverlener te werken vanuit de vraaggerichte, oplossingsgerichte benadering en vanuit de systeemtheorie.     

-Je leert te werken vanuit de verschillende posities en perspectieven en nauw aan te sluiten bij de jeugdigen en gezinnen.

 -Je leert samen met jeugdigen en gezinnen een behandelplan op te stellen, te evalueren en uit te voeren door het inzetten van gerichte opdrachten en methodieken.   

-Je leert te handelen vanuit een metapositie naar alle betrokkenen; zowel het gezinssysteem als de betrokken hulpverleners instanties. 

-Tevens ben je in staat analyses te maken rondom veiligheid in gezinnen.

-Als cursist IAG leer je aan de hand van verschillende instrumenten reflecteren en feedback geven op je eigen handelen.       


Toetsing

-Tenminste 80% aanwezigheid; bij een afwezigheid van 20% is het noodzakelijk aanvullende opdracht(en) uit te voeren.                                                 

-5 opdrachten gekoppeld aan jouw praktijk en leerproces. De opdrachten moeten met een voldoende beoordeeld zij, zowel door de beoordelaar van de opleiding als de praktijkbegeleider. 

- Het goed op orde zijn van het portfolio met reflecties op praktijkopdrachten en intervisies.

Deel deze pagina:
aantal dagen:
10
contacturen:
91

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

SKJ

geldig van 4 okt 2021— 3 okt 2024
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals (basismodule)145,6Toegekend

NVRG

geldig van 4 okt 2021— 3 okt 2024
nascholingscursus30Toegekend

De opleiding is voor HBO geschoolde hulpverleners die werkzaam zijn bij ambulante hulpvormen voor gezinnen en/of jeugdigen. Dit omvat Jeugdzorg, GGZ, LVG en Justitie. 

 - Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als hulpverlener in het werken met jeugdigen en gezinnen.

 -Je werkt minimaal 2 dagen per week in de ambulante jeugdzorg waar je de praktijkopdrachten kunt uitvoeren.                                                      

-In jouw functie is er regelmatig werkbegeleiding door een professional.    

Toelatingseisen: 

-Een relevante HBO opleiding(bijv. MWD, SPW, Social Work, Pedagogiek, Inrichtingswerk).  

 -Minimaal 2 jaar werkervaring in de sociale sector in de functie van hulpverlener.

 -Werkzaam in minimaal 2 gezinnen met meervoudige problematiek, de rol van regiebehandelaar kunnen innemen. 

Werkbegeleiding krijgen over de werkzaamheden in deze gezinnen door een gekwalificeerde functionaris van de instelling; de werkbegeleider, gedragswetenschapper, teamleider of behandelcoördinator.

                                                                                                                                    

Gabriëla Reuhl

Gabriëla Reuhl

Gaby Reuhl is systeemtherapeut bij de NVRG en cognitief gedragstherapeut bij de VCGT. Verder is zij docent Systemisch werken aan de Hogeschool Arnhem/Nijmegen en verzorgt zij de modules Narratieve gespreksvoering en Circulair vragenstellen aan de verschillende deeltijdopleidingen. Gaby heeft ervaring als systeemtherapeut in de jeugdzorg, in de kinder- en jeugdpsychiatrie en de psychiatrie volwassenen. Sinds enkele jaren werkt zij zelfstandig als vrijgevestigd systeemtherapeut in haar eigen praktijken in Nijmegen en Utrecht.

Voorheen was zij als systeemtherapeut en docent verbonden aan de specialistische teams van Kindergeneeskunde Academisch Ziekenhuis Nijmegen.

Caroline Jager

Caroline Jager

Caroline Jager heeft, na een afgeronde master Pedagogische Wetenschappen waarbij de ontwikkeling van kinderen en gezinnen centraal staat, de opleiding tot systeemtherapeut afgerond. Zij is als gezins- en relatietherapeut geregistreerd bij de NVRG. Na een aantal jaar te hebben gewerkt in de jeugdhulpverlening als gezins- en relatietherapeut, is zij nu werkzaam als vrijgevestigd pedagoog en therapeut in de regio Utrecht.

Verplicht zelf aan te schaffen:

Arjen bolt- Het gezin centraal SWP (2017/2020)

Arjen bolt- Een gezin, een plan SWP (2015/2021)                                  

Contacturen: 70 uur

Online contacturen: 21 uur

Knowingo+ app: 10 uur

Zelfstudie: 40 uur

Naar boven