Verdieping Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor volwassenen (70 uur)

In deze verdiepingscursus van 70 uur leer je cognitief/emotionele en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen/veranderen. De cursus is op volwassenen gericht en kun je volgen als je de Inleiding (30 uur) al hebt gevolgd.

Belangrijk: er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op. 

Om je te kunnen registreren als Cognitief Gedragstherapeut in opleiding bij de VGCt dien je te kunnen aantonen dat je de verdiepingscursus bent gestart binnen 1 jaar na afronding van de Inleiding van 30 uur.

Het vertrekpunt in deze verdiepende deel cursus is de cognitief gedragstherapeutische behandeling van volwassenen.

Inhoud

De cursusonderdelen zijn praktijkgericht, er wordt veel gewerkt met rollenspelen en oefeningen. De cursisten leren om zowel de technieken (vaardigheden) te kunnen toepassen alsook een goede therapeutische attitude en relatie te kunnen hanteren. Tijdens de opleiding zullen cursisten opdrachten uitvoeren in hun klinische praktijk en daarover rapporteren tijdens de cursusbijeenkomsten (casuïstiek inbreng). 

Doelstelling

In deze praktische cursus gedragstherapie maken de deelnemers kennis met de gedragstherapeutische manier van denken en doen. Centraal in de cursus staat de systematische, op leertheorie gefundeerde, analyse van klachten en probleemgedrag en het ontwerpen van daarop aansluitende behandelplannen. Daarnaast zal geoefend worden met belangrijke cognitief gedragstherapeutische behandelprocedures en besteden we aandacht aan de theorie en praktijk van diagnostiek en (protocollaire) behandeling van enkele veel voorkomende stoornissen zoals angststoornissen en stemmingsstoornissen. De nadruk ligt bij het aanleren en intrainen van de basistechnieken, zodat er een stevige basis gelegd wordt waar de vervolgcursussen op door kunnen borduren.

Aan het einde van de cursus zullen cursisten in staat zijn om -onder supervisie- zelfstandig gedragstherapieën uit te voeren bij verschillende stoornissen en om verschillende basale gedragstherapeutische en cognitieve technieken toe te passen.

Na afloop van de basiscursus:

-       heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken;

-       kan de cursist leermodellen toepassen in de praktijk;

-       kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;

-       kan de cursist de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven.

-       kan de cursist biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen;

-       kan de cursist op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses en hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt met een angststoornis, een cliënt met een stemmingsstoornis en een cliënt met een derde probleemgebied naar keuze;

-       kan de cursist vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de cliënt het meest aangewezen is;

-       kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten;

-       kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.

Opzet van de cursus

Elk dagdeel is gecentreerd rond een bepaald onderwerp of thema. Er is specifieke aandacht voor evidence-based en best practice behandelvormen.

Aansluitend bestaat de inhoud uit theorie en praktijk van een aantal gedragstherapeutische basisinterventies: motiverende gespreksvoering, basistechnieken van cognitieve therapie, gedragsexperiment, exposure, sociale vaardigheidstraining, ontspanningstraining, contraconditioneringsprocedures, zelfcontroleprocedures. Vervolgens komt het toepassen van deze procedures aan bod bij behandeling van verschillende klachtgebieden, waaronder angststoornissen en stemmingsstoornissen. Vóór aanvang van de interventies komt het behandelplan aan de orde, waarop gaandeweg wordt teruggekomen (evalueren en zonodig bijstellen).

Per cursusdag is globaal sprake van dezelfde opzet:

•       Inleiding op thema’s

•       Bespreken relevante literatuur

•       Verwerkingsoefeningen en –opdrachten, bijvoorbeeld film, rollenspelen, opdrachten, bespreken casuïstiek, verdiepende literatuur

•       Oefenen en onderlinge gedragsmodificatie cursisten


Werkwijze

Korte presentaties door docente en cursisten, groepsdiscussies, oefenen aan de hand van papieren casuïstiek, oefenen met het toepassen van de diverse analysemodellen en opstellen van cognitieve casusconceptualisatie, demonstratie van technieken (DVD, modelling door docente), rollenspelen en oefenen van diverse bovengenoemde technieken. Er is veel ruimte voor casuïstiek van cursisten en verdiepende vragen.

De cursisten bereiden de cursusbijeenkomsten voor door:

•       bestuderen literatuur

•       maken van huiswerkopdrachten.

•        De cursus bijeenkomsten omvatten:

•       voor- en nabespreken van het huiswerk

•       literatuurbespreking door cursisten en docent

•       uitleg theorie door de docent

•       praktische oefeningen met betrekking tot de verschillende onderdelen van het gedragstherapeutische proces, in de vorm van rollenspelen.

Er wordt zoveel mogelijk geoefend aan de hand van concreet praktijkmateriaal van de cursisten.

Aanwezigheid

Aanwezigheid is verplicht. Slechts bij overmacht is afwezigheid tot een maximum van 10% van het totaal aantal cursusuren toegestaan. Wanneer er sprake is van overmacht of ziekte meldt de cursist zich af bij King nascholing. De docent beoordeelt welke compensatiemaatregelen nodig zijn om een voldoende beoordeling voor het hele cursusonderdeel te kunnen geven. De vervangende opdracht wordt door de docent nagekeken.

Toetsing

Kennis en vaardigheden worden op verschillende manieren getoetst:

- actieve participatie tijdens de cursus

- eigen gedragsmodificatie

- het maken van een mini N=1 (dit is de EINDTOETS, zie hieronder).

Mini N=1:

Aan de hand van een eigen casus wordt een verslag gemaakt met daarin: klachtinventarisatie, diagnostiek, differentiaal diagnostische overwegingen, Holistische Theorie, Functie- en Betekenisanalyses, behandelplan, korte omschrijving toepassing interventies en kritische reflectie op eigen gedrag als therapeut. De mini N=1 beslaat maximaal acht pagina’s.

Vanaf de eerste bijeenkomst wordt in de cursus aandacht besteed aan het therapieproces waarop de N=1 is geënt. Het verslag wordt op de 1 na laatste lesdag ingeleverd, en na door de docent te zijn nagekeken en van feedback voorzien, op de laatste lesdag besproken.

Deel deze pagina:
aantal dagen:
10
contacturen:
70

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

VGCt

geldig van 9 mrt 2020— 8 mrt 2023
Verdiepingscursus70Toegekend

Vooropleiding

Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. In je vooropleiding moet je de vakken leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden hebben gevolgd.

Werk

Je bent minimaal twaalf uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ de Jeugdzorg of Onderwijs. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek.

Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen.

Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met King nascholing.

Om je te kunnen registreren als Cognitief Gedragstherapeut in opleiding bij de VGCt dien je te kunnen aantonen dat je de verdiepingscursus bent gestart binnen 1 jaar na afronding van de Inleiding van 30 uur.

drs. Geertje Lamboo

drs. Geertje Lamboo

Geertje Lamboo is werkzaam als GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en supervisor. Ze heeft lange tijd bij GGZ Noord-Holland-Noord gewerkt. Daar heeft zij zowel binnen de volwassenzorg als jeugdpsychiatrie gewerkt. Momenteel werkt zij bij Abate, expertisecentrum angst en trauma. Daarnaast is zij voor een paar uur per week werkzaam binnen een eigen praktijk als behandelaar en supervisor. 

De verplicht aan te schaffen literatuur wordt later bekend gemaakt. 

Er is toegang tot de artikelen via Mijn King nascholing

Naar boven