Systeem therapeutisch werker

Deze éénjarige opleiding Systeem Therapeutisch Werker is een door de NVRG erkende opleiding die opleidt tot het vak van Systeem Therapeutisch Werker (STW). Deze opleiding is een onderdeel van de registratie tot Systeem Therapeutisch Werker. De cursus bestaat uit 102 lesuren en 24 uur groepssupervisie. 

Inhoud

Cursisten leren de basisprincipes en –interventies uit de systeemtheorie kennen en leren die toepassen in zijn of haar specifieke werksituatie. De cursisten leren werken met concepten als circulariteit, genogrammen, gezinscyclus, familiestructuur, triades, meervoudige partijdigheid enveerkracht. Thema’s die daarbij tevens aan de orde komen zijn; culturele diversiteit, psychiatrie en systeem, multi-stressgezinnen, relationele partnerproblemen, (vecht)scheidingen, nieuw samengestelde gezinnen, kinder- en oudermishandeling en huiselijke geweld. Daarnaast is er ruimte voor de specifieke thema’s die cursisten vragen.

Bij het ontwikkelen van deze opleiding wordt in het eerste blok van drie lessen stil gestaan bij kennismaken met elkaar en met de opleiding, bij het formuleren van doelen voor de opleiding en bij het verwerven van kennis. Ook komt het belang van een nieuwsgierige, respectvolle attitude aan de orde. 

Hierna worden de volgende perspectieven aan de orde gesteld: - het gezinsontwikkelings perspectief met de daarbij horende technieken; - het structureel perspectief en de interventies passend bij dit perspectief; - het oplosssingsgericht perspectief en de manier van denken en interventies die daarbij passen.

In het derde blok wordt het hulpverleningsproces behandeld; van aanmelding tot en met het creeëren van een behandelcontext, naar behandelovereenkomst tot en met de afronding.

Aan het einde van de drie blokken volgt een tussentijdse toets. 

In het vierde blok worden de specifieke thema’s in de werkgebieden van de STW-er behandeld.

Werkwijze

Tijdens de lessen zullen de docenten de werkvormen hanteren die de hele leercyclus omvatten; brainstormen, discussies, voordrachten, rollenspelen, vragen stellen, observeren, experimenteren op basis van theorie en praktijk, theorie toepassen in de dagelijkse praktijk, film, praktijkervaringen, reflectie, samenwerken, etc.

Doelstelling

Aan het eind van de cursus heeft de cursist:

Supervisie

De groepssupervisie vindt plaats na de eerste 25 uur les, na les 4. De supervisie bestaat uit 12 zittingen, 30 minuten per supervisant. De groepssupervisies zullen zoveel mogelijk en in overleg met de supervisanten en de supervisor aansluitend op het cursorisch onderwijs aangeboden worden.

Toetsing

Na lesdag 4 vindt een takehome-toets plaats aan de hand van een film. Deze toets wordt binnen vier weken bij de docenten ingeleverd.

In les 12 laten de cursisten een eigen dvd-opname zien waarin een of meer interventies te zien zijn die gerelateerd zijn aan één van de basisprincipes en één van de perspectieven die zijn behandeld tijdens de lessen. De cursist licht daarbij toe wat hem of haar aanspreekt, hoe dat bij hem of haar als persoon past en bij de instelling waar hij of zij werkzaam is. Hiermee laat de cursust zien dat hij of zij in staat is om de aangereikte theorie en de opgedane vaardigheden te integreren in zijn of haar hulpverleningspraktijk.

Op lesdag 15 wordt een verslag ingeleverd bij de docent, waarin de hoogtepunten van de eigen ontwikkeling onderbouwd zijn beschreven (met theorie). De eerder geformuleerde leerdoelen en einddoelen (pagina 7) zijn hierbij leidend.

Op de laatste dag, lesdag 17, vindt de presentatie plaats van de eigen leerontwikkeling aan de hand van Five minutes of Fame. De cursist laat iets zien wat hem of haar aanspreekt, wellicht waar hij of zij blij mee is, misschien wel trots op is.

Erkenning en registratie

Deze opleiding is erkend door de NVRG als onderdeel van de registratie tot Systeem Therapeutisch Werker (STW). Na de succesvolle afronding van de opleiding, aangevuld met minimaal 12 en maximaal 16 zittingen bij een NVRG erkende supervisor, kunt u zich registreren als STWlid bij de NVRG. Met de registratie bij de NVRG ontvangt u de STW beroepserkenning van de NVRG. Met dit lidmaatschap kan de STW’er zich verder professionaliseren. Tevens krijgt men daarmee ook toegang tot het kwartaalblad systeemtherapie, tot congressen en andere NVRG activiteitenNaar het cursusaanbod

Naar boven