Leerproblemen; dyslexie en dyscalculie

Je leert in deze cursus lees-, reken- en spellingsproblemen goed in kaart te brengen door ze te kunnen signaleren, een goede intake en dossieranalyse. De cursus verbindt wetenschappelijke kennis aan een praktische vertaling.

Inhoud

Ouders en leerkrachten komen regelmatig bij orthopedagogen en psychologen met de vraag of er bij een kind of jongere sprake is van dyslexie of dyscalculie. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden is gedegen kennis van deze leerstoornissen nodig. Niet alleen hoe de testbatterij er precies uit ziet maar ook wat mogelijke oorzaken, beschermende en belemmerende factoren zijn. In deze handelingsgerichte cursus wordt u stap voor stap door het hele diagnostische proces geleid.

Kinderen met leerproblemen zijn vaak minder gemotiveerd om te leren en hebben een grotere kans op het ontwikkelen van een negatief zelfbeeld of faalangst. In de cursus leert u wat u aan deze bijkomende problemen kunt doen. Tot slot is er aandacht voor de huidige stand van zaken rondom de verplichte taal- en rekentoets in het vo en mbo en regelgeving rondom dyslexie en dyscalculie zoals bij het afnemen van toetsen.


Werkwijze 

De cursus omvat afwisselende werkvormen; theoretische inleidingen door de docent, het bespreken van de opgegeven literatuur en de koppeling naar de praktijk, het bespreken van casuïstiek, het oefenen van gesprekken met kinderen, jongeren, leerkrachten en ouders. Het bekijken van video's en een kennismaking met materialen en hulpmiddelen. 


Doelstellingen

Algemeen

Aan het eind van de cursus:

* is de cursist op de hoogte van de stand van zaken omtrent diagnostiek en behandeling van dyslexie en dyscalculie

* is de cursist op de hoogte hoe je goede instructie kan geven aan kinderen/jongeren met leerproblemen.

* kan de cursist adviezen geven aan leerkrachten, docenten of intern begeleiders over het geven van goede instructies aan kinderen/jongeren met leerproblemen

* weet de cursist wat effectieve feedback is voor kinderen met leerproblemen.

* is de cursist in staat om motivatieproblemen en faalangst te signaleren en hierover praktische adviezen te geven aan kind, ouders en leerkracht

Lees- en spellingsproblemen en dyslexie

* weet de cursist hoe de lees- en spellingontwikkeling verloopt bij kinderen van 6-12 jaar.

* weet de cursist hoe problemen in de leesontwikkeling te signaleren zijn.

* weet de cursist wat effectief bevonden en juist niet effectief bevonden methoden zijn voor behandeling van dyslexie

Rekenproblemen en dyscalculie

* weet de cursist hoe een dyslexieonderzoek eruit ziet.

* weet de cursist welke vaardigheden belangrijk zijn in de leesontwikkeling.

* weet de cursist hoe de rekenontwikkeling bij kinderen van 0 t/m 14 verloopt

* is de cursist op de hoogte van effectieve manieren om rekenkennis op te bouwen

* kan de cursist een rekenonderzoek afnemen

* heeft de cursist kennis van de theoretische achtergronden van rekenproblemen en dyscalculie

* kan de cursist dyscalculie en andere rekenproblemen signaleren

* kan de cursist een handelingsgericht intakegesprek voeren met leerkrachten en ouders van kinderen met rekenproblemen

* weet de cursist hoe diagnostiek van dyscalculie verloopt

* kan de cursist ouders en leerkrachten passende adviezen geven bij dyscalculie en andere rekenproblemen

* is de cursist op de hoogte van de regelgeving rondom de verplichte rekentoets in het vo en mbo en rondom overige toetsen

 

Wijze van toetsing

Na afloop van de cursus krijgen de cursisten de opdracht om bij een (eigen) casus een beargumenteerd diagnostisch oordeel te geven, plus enkele op de casus toegesneden aanbevelingen voor ondersteuning. Hierop krijgen zij naast een beoordeling, individueel schriftelijke feedback van de docent.

aantal dagen:
3
contacturen:
19

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam, nog niet bekend
  1. vrijdag 29 mrt 2019 van 9:30 - 16:30
  2. vrijdag 5 apr 2019 van 9:30 - 16:30
  3. vrijdag 12 apr 2019 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam, nog niet bekend
  1. vrijdag 11 okt 2019 van 9:30 - 16:30
  2. vrijdag 1 nov 2019 van 9:30 - 16:30
  3. vrijdag 8 nov 2019 van 9:30 - 16:30
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Behandeling 9 Toegekend
Diagnostiek 9 Toegekend
Overig 1 Toegekend
Extra literatuur 12 Toegekend
Herregistratie 19 Toegekend

SKJ

Jeugdzorgwerkers / Jeugd- en Gezinsprofessionals 19 Toegekend

Deze cursus is bedoeld voor psychologen en (ortho)pedagogen, die in de schoolpraktijk, de jeugdzorg, GGZ, of andere setting te maken hebben met leerproblemen en de vaak ingrijpende gevolgen daarvan voor een kind of jongere zelf, zijn of haar ouders en de school.

drs. Marije van Oostendorp

Drs. Marije van Oostendorp is gespecialiseerd in dyscalculie. Ze doet onderzoek, geeft nascholing, adviseert scholen en begeleidt kinderen van 7 tot 17 met reken- en wiskundeproblemen. Ze heeft een eigen praktijk en is betrokken bij de ontwikkeling van een rekenmethode en dyscalculie behandeling.

drs. Marije van Oostendorp

dr. Madelon van den Boer

Dr. Madelon van den Boer is als onderzoeker en docent werkzaam bij de afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde van de Universiteit van Amsterdam. In 2014 promoveerde zij op onderzoek naar de leesontwikkeling bij kinderen.

In huidig onderzoek richt zij zich op de ontwikkeling van lees- en spellingvaardigheden op de basisschool en op het aanleren van vreemde talen en het aanpakken van dyslexie op het voortgezet onderwijs. Daarnaast is zij als orthopedagoog werkzaam op een basisschool. 

dr. Madelon van den Boer

Verplichte literatuur

De cursisten dienen te beschikken over:

Van Oostendorp, M. (2014). Aan de slag met rekenproblemen. Amsterdam: Boom.

Online lesmateriaal wordt verzorgd door King nascholing.

Naar boven