Kindermishandeling en kwetsbare gezinsrelaties

Deze cursus geeft kennis en vaardigheden over het beroepsvaardig omgaan met de veelvormigheid van geweld in gezinnen. Er wordt vooral ingegaan op kindermishandeling,maar er is ook aandacht voor verwaarlozing, seksueel misbruik, complexe scheiding, oudermishandeling en partnergeweld. 

Inhoud

Er is veel aandacht voor de kwaliteit van professioneel handelen, de rol van Veilig Thuis en de onderlinge samenwerking met het doel om geweld duurzaam te stoppen.  Herkennen, onderzoeken en valideren van geweld en het bespreken van verschillende instrumenten krijgt aandacht. Verder komt uitvoerig de benadering van signs of safety aan bod, in Nederland bekend als veilig opgroeien en hoe er vaardig gebruik gemaakt kan worden van je eigen professionaliteit.

 

Werkwijze

Voorafgaand aan elke bijeenkomst dient er literatuur gelezen te worden  over de verschillende vormen van mishandeling, over interventies, complexe scheiding en over het gebruik van instrumenten. Er worden elke bijeenkomst enkele vragen over gesteld die schriftelijk worden beantwoord en aan het begin van de cursusdag worden ingeleverd . Ook brengen de deelnemers de tweede cursusdag een casus in waarop ze als eindopdracht reflecteren. Tijdens de tweede en derde dag is er een uur ‘open space’ waarin deelnemers hun eigen vraagstukken kunnen inbrengen. De reflectie op de casus en de cursus grijpt terug op de eerdere leerpunten en dient tien dagen na het afsluiten van de cursus te worden ingeleverd.  Verder wordt er gebruik gemaakt van verschillende werkvormen, groepswerk, discussie, oefening, film, (mini)college en huiswerk: leren van en met elkaar, gericht op het versterken van professioneel handelen, inbrengen van specifieke leervragen.


Doelstellingen

Na de cursus zijn de cursisten in staat om:

 • Kindermishandeling beter te signaleren, bespreekbaar te maken en de routing te kennen;
 • De samenhang tussen verschillende vormen van geweld in gezinnen eerder herkennen en daarop professioneel en in doelgerichte samenwerking weten te handelen;
 • Met meer inzicht en professionaliteit kindermishandeling aan te pakken;
 • Met duurzaam resultaat samen te werken met andere beroepskrachten in de aanpak van kindermishandeling en andere vormen van geweld in het gezin;
 • De juiste ontwikkelingsgerichte vragen te stellen aan het kind en andere betrokkenen, deze systeemgericht kunnen kaderen, ene plan van aanpak te maken en daarover helder te rapporteren;
 • Een goede analyse te maken van dit specifieke geval met behulp van analytische en krachtige vragen waarin feiten en meningen te onderscheiden zijn;
 • Meer inzicht in de benadering van signs of safety en wat professionals kunnen bijdragen aan duurzame interventies;
 • Vaardig gebruik kunnen maken van instrumenten, collegiale toetsing, kennis en inzicht in de eigen ervaringskennis en vaardigheden;
 • Versterking van het eigen handelingsrepertoire.


 Wijze van toetsing
 
‐Specifieke leervragen opschrijven, eerste keer naar voren brengen en inleveren 
‐Vragen schriftelijk beantwoorden over de gelezen literatuur en elke bijeenkomst aan het begin 
inleveren. Kernvragen zullen hieronder worden uitegeschreven.  
‐Een casus uit de eigen praktijk inbrengen aan de hand van een aantal analytische vragen, oa van 
Munro, deze in de subgroep bespreken en de keuze maken om een specifieke casus in de 
groepsopdracht uit te werken (anderhalf A‐vier maximaal). 
‐Reflectie op de casus, de lesstof en de leerpunten binnen een week na afsluiting van de cursus 
(maximaal anderhalf A‐vier) inleveren bij de docent. De docent zal dit beoordelen en voorzien van 
een cijfer.  


aantal dagen:
3
contacturen:
18

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Tribes Amsterdam Amstel Station Amsterdam
 1. dinsdag 17 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 2. dinsdag 31 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 3. dinsdag 14 apr 2020 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
WTC Utrecht Utrecht
 1. dinsdag 9 jun 2020 van 9:30 - 16:45
 2. dinsdag 23 jun 2020 van 9:30 - 16:45
 3. dinsdag 30 jun 2020 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 21 sep 2017—20 sep 2020
Behandeling6Toegekend
Diagnostiek6Toegekend
Overig6Toegekend
Herregistratie18Toegekend
Extra literatuur9Toegekend

SKJ

geldig van 21 sep 2017—21 sep 2020
Opleidingstraject Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional30Toegekend

Hulpverleners (zowel op hbo-niveau als academisch geschoold) die werken met ouders en kinderen.

dr. Sietske Dijkstra

dr. Sietske Dijkstra

Dr. Sietske Dijkstrapsycholoog, promoveerde op een studie naar betekenisgeving van geweld uit de kindertijd aan de universiteit Utrecht. Ze startte in 1998 haar eigen bureau Dijkstra, www.sietske-dijkstra.nl. en richt zich op praktijkgericht onderzoek, scholing en advies.

Ze was van 2007 tot eind 2014 lector huiselijk geweld en hulpverlening in de keten en maakte van 2010 tot eind 2012 deel uit van de commissie Samson. Deze commissie rapporteerde in oktober 2012 haar bevindingen over seksueel misbruik in residentiële jeugdzorg en pleegzorg sinds 1945.

Kirsten Regtop

Kirsten Regtop

Kirsten Regtop is sociaal werker en ondernemer en was tot voor kort werkzaam bij Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland. Als sociaal werker werkte zij in Utrecht bij de voorgangers van de sociale wijkteams. Zowel als outreachend maatschappelijk werker als, als coördinator Geweld In Afhankelijkheidsrelaties. Zij is expert op het gebied van het doorbreken van het taboe op huiselijk geweld in de samenleving, de Meldcode en alle vormen van huiselijk geweld. Kirsten blogt regelmatig over de aanpak huiselijk geweld en schenkt jaarlijks in de maand oktober aandacht aan de meldcode, zie https://kirstenregtop.com/over-kirsten/

Wordt online verzorgd door King nascholing.

Naar boven