Eendaagse workshop Trauma behandeling en rol van CGW

Hoe kan je als hulpverlener een jeugdige voorbereiden op de traumabehandeling? Welke behandelvormen en interventies zijn passend? Leer in deze nascholing ook meer over stabilisatie en lichaamsgerichte, meer creatieve technieken bij jeugdigen en kinderen. 


Inhoud

Kinderen kunnen vaak moeilijk vertellen over wat er aan de hand is, waarbij het belangrijk is te kijken hoe je als hulpverlener in het gedrag kan signaleren en het gezin en de jeugdige kunt voorbereiden op de traumabehandeling. Hoewel posttraumatische stress een normale reactie is na het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen, kan het leiden tot problemen wanneer de stressreacties te lang aanhouden, en interfereren met het functioneren van een kind of jeugdige. Gevolg kan zijn dat kind of jeugdige problemen gaat ervaren op verschillende levensgebieden zoals school en in de sociale omgang, en er een stagnering in de ontwikkeling kan ontstaan. Wanneer het functioneren dusdanig en voor langere tijd wordt beïnvloedt, wordt gesproken van een posttraumatische stress stoornis.

Er wordt stilgestaan bij verschillende behandelvormen en indicatiegebieden en er komen interventies aan bod vanuit deze behandelvormen; traumagerichte CGT, imaginaire exposure, exposure in vivo, gedragsexperimenten, cognitieve herstructurering (bijv. schrijfopdrachten, taartpunt techniek). Tenslotte wordt er aandacht besteed aan stabilisatie (stressregulatie) en lichaamsgerichte, meer creatieve technieken bij kinderen en jeugdigen. In het kader van herstel na trauma en versterking van de coping en veerkracht van de jeugdige is er aandacht voor terugvalpreventie en betrekken van de context.

De rol van de CGW in de behandeling van trauma wordt deze dag centraal gesteld, met nadruk op de toepassing van cognitief-gedragstherapeutische interventies bij kinderen en jeugdigen. De technieken die aan bod komen zijn tevens toepasbaar bij volwassenen. 

Doelstelling

Uiteindelijke doelstelling is het meer kennis hebben van traumareacties bij kinderen en jeugdigen, de verschillende behandelvormen en het kunnen voorbereiden, en gedeeltelijk uitvoeren, van een gedragstherapeutische behandeling bij trauma. 

Na afloop van deze nascholing:

  • Heeft de deelnemer ervaring met de leertheoretische verklaring van posttraumatische stress reacties;
  • Weet de deelnemer hoe posttraumatische stress reacties bij kinderen en jeugdigen tot uiting kunnen komen en kan de deelnemer verbanden uitleggen tussen klachten en meegemaakte gebeurtenissen (zgn. leerervaringen);
  • Weet de deelnemer hoe eerste opvang te bieden aan jeugdigen met trauma gerelateerde klachten en de jeugdige voor te bereiden op gerichte traumaverwerking (inventarisatie herinneringsmateriaal, voorwaarden);
  • Kan de deelnemer onderscheid maken tussen typen traumaverwerkingstechnieken en indicatiegebieden;
  • Is de deelnemer bekend diverse stress regulerende technieken (o.a. gebruik makend van ademhaling, zintuigen, grounding, spier(ont)spanning, visualisatie)  
  • Weet de deelnemer hoe diverse cognitief-gedragstherapeutische interventies in te zetten in de behandeling van traumagerelateerde klachten (exposure in vivo, imaginaire exposure, gedragsexperimenten, cognitieve herstructurering, schrijfopdrachten)
  • Weet de deelnemer hoe het externe systeem te betrekken bij de behandeling
  • Weet de deelnemer een gedegen terugvalpreventieplan op te zetten 

Werkwijze

Binnen de cursusdag zal aandacht zijn voor kennisoverdracht, echter ligt de nadruk vooral op het signaleren, stabiliseren en toepassen van gedragstherapeutische technieken bij kinderen, jeugdigen en (jong)volwassenen met traumagerelateerde problematiek en/of PTSS. Concrete oefening vindt plaats door middel van demonstratie, rollenspelen, video-materiaal en casuïstiek, waarbij deelnemers zullen worden aangemoedigd ook eigen casuïstiek te delen. Vaardigheden en technieken worden ook onderling in subgroepen geoefend waarbij eigen casuïstiek kan worden vertolkt (rollenspelen). 

Wijze van toetsing

Van de deelnemer wordt een actieve deelname en inbreng van eigen casuïstiek verwacht. Er wordt een korte kennistoetsing gedaan bij aanvang van de cursus. 

DatumTijden
12 december 20239:30 - 16:45

VGCt

nascholing 6In aanvraag

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Diagnostiek 1In aanvraag
Behandeling 5In aanvraag
Herregistratie 6In aanvraag

Aan deze nascholingsdag kan worden deelgenomen als je meer kennis en ervaring wilt opdoen in het werken met trauma gerelateerde problematiek vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader.

De cursist is bedoeld voor HBO-SPH/SPV/Social Work, psychologen (SKJ/NIP) en andere zorgprofessionals die werkzaam zijn in de jeugd-GGZ en die bekend zijn met cognitieve gedragstherapie.

Ilse van Kuilenburg

Ilse van Kuilenburg

Mijn expertise ligt op het gebied van kinderen, jongeren, en jongvolwassenen in de BGGZ en SGGZ. Naast mijn werk als regiebehandelaar binnen een ambulante SGGZ afdeling in Zuid-Holland, heb ik afgelopen zomer (2022) mijn eigen praktijk opgezet voor Generalistische BGGZ (jeugd en volwassenen). In mijn werk heb ik kennis en ervaring opgedaan met een diversiteit aan (complexe) problematiek (bijv. trauma, verslaving, ADHD, angst, persoonlijkheidsproblematiek) en ben ik gewend aan systemisch en multidisciplinair werken. Daarnaast geef ik al jaren met veel plezier les binnen de POH-GGZ opleiding, CGW en CGT opleiding K&J en Volwassenen (VGCt).  

Contacturen: 6

Zelfstudie: 2

Naar boven