Gezinsdiagnostiek

Hoe creëer je een klimaat waarin cliënten openlijk kunnen praten over kwetsbare en schaamtevolle zaken? Wat is een passende therapeutische houding en welke vragen geven inzicht? Naast theoretische achtergrond is er veel ruimte voor de vertaalslag naar de praktijk.

Inhoud

Het gezin vormt de primaire leefwereld voor kinderen en jongeren. Om problemen van kinderen en jongeren goed te begrijpen is het in het algemeen dan ook nodig meer zicht te krijgen op het gezinssysteem waarbinnen de problemen zich voordoen. Tijdens een gezinsonderzoek wordt samen met de betrokken gezinsleden onderzocht op welke manier de problematiek van het kind wordt beïnvloed door de gezinscontext en vice versa. Vanuit verschillende invalshoeken wordt naar de situatie gekeken, waardoor meerdere aspecten van de problematiek zichtbaar worden. Deze vorm van gezinsonderzoek veronderstelt van de hulpverlener een houding die gericht is op samenwerking met de gezinsleden. Door niet vanuit een positie als expert boven maar naast de cliënten te gaan staan, worden zij uitgenodigd samen op zoek te gaan naar wat helpend is in de unieke situatie van het betreffende gezin.

Het doen van gezinsonderzoek kun je zien als het kijken door een camera. Je kunt inzoomen en uitzoomen en de blik richten op verschillende niveaus rond de problematiek: van individuele kenmerken van gezinsleden naar ouderschap naar het gezinsfunctioneren naar de bredere context rondom het gezin. En door steeds een andere lens voor te zetten worden verschillende aspecten zichtbaar: de problemen binnen het gezin, waar kracht en competenties liggen, de onderlinge interacties, de onderliggende opvattingen en overtuigingen, emoties die een rol spelen en de ontwikkeling van dit alles door de tijd heen. In deze cursus wordt aandacht besteed aan deze verschillende manieren van kijken: zowel de theoretische achtergrond als de manier waarop je hier vorm aan geeft in de praktijk.  

Tot slot krijgt de cursist de kans om dit alles te vertalen naar de eigen werkpraktijk: hoe kun je het gezinsonderzoek vormgeven op een manier die past binnen jouw functie en binnen het kader en de doelstellingen van de organisatie waarbinnen je werkt?

 

Werkwijze 

Tijdens de cursus wordt de geboden theorie door middel van verschillende werkvormen vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal, opdrachten, oefencasussen, casuistiek uit de eigen werkpraktijk en rollenspel.

Doelstellingen 

Cursisten kunnen advies geven over oplossingsrichtingen cq behandeling doordat ze hebben geleerd om vanuit verschillende invalshoeken te analyseren hoe problematiek van een kind samenhangt met gezinsfactoren. Cursisten weten welke interventies ze hiervoor kunnen inzetten. Cursisten hebben vaardigheden verworven op het gebied van het vestigen van een hulpverleningsrelatie gebaseerd op samenwerking met alle gezinsleden. Cursisten kunnen de geboden theorie vertalen naar de eigen werksetting.

 

Wijze van toetsing 

De cursisten krijgen de opdracht om te beschrijven hoe ze een gezinsonderzoek binnen de eigen setting zullen vormgeven, de gemaakte keuzes te onderbouwen en te beschrijven wat de eerste stappen zullen zijn die zij zullen zetten om dit daadwerkelijk uit te voeren.

DagDatumTijden
113 april 20239:30 - 16:45
2 (Let op dit is een dinsdag!)16 mei 20239:30 - 16:45
3 8 juni 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 30 aug 2022—29 aug 2025
Extra literatuurstudie6Toegekend
Herregistratie18Toegekend
Diagnostiek18Toegekend

SKJ

geldig van 10 sep 2022—29 aug 2025
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals18Toegekend

Hulpverleners (zowel op hbo-niveau als academisch geschoold) die werken met ouders en kinderen.

 Claudia de Vries

Claudia de Vries

Claudia de Vries heeft 20 jaar ervaring op het gebied van systeemgerichte hulpverlening binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie, jeugdbescherming en jeugdhulpverlening. Haar expertise terreinen zijn kinderen, jongeren en hun gezinnen in moeilijke omstandigheden. Momenteel is zij werkzaam als systeemtherapeut bij Kenterjeugdhulp waar zij werkt met kinderen, jongeren en jongvolwassenen met complexe problematiek in de leeftijd van 0 tot 24 jaar, doorgaans met multi problem systemen. Eerst in generalistische ambulante poli teams en daarna in het specialistisch FACT Jeugd team.

Daarnaast heeft zij een eigen praktijk bij Stichting Doof & Co waar zij individuele, relatie- en gezinstherapie geeft aan doven en slechthorenden. Claudia is actief lid van de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie en zit in de congrescommissie dat verantwoordelijk is voor het organiseren van het jaarlijkse landelijke congres, en inspirerende workshops en bijscholingsdagen.

Artikelen zijn online beschikbaar via de digitale omgeving van King 

 

Contacturen: 18 uur

Zelfstudie: 11 uur

Naar boven