Beroepsethiek basis en verdieping

In deze cursus komen verschillende aspecten van de beroepsethiek aan bod en krijg je inzicht in wat de hieraan gerelateerde tuchtrecht voor jeugdzorgwerkers inhoudt. Deze cursus is (ook) te volgen in aparte modules. 

Inhoud
Er wordt aan de hand van een onderscheid tussen drie typen van professioneel handelen (als medewerker van een organisatie, als beroepsbeoefenaar en als persoon) verkend wat de specifieke ethische dimensies, vragen en waarden zijn die in het werk van de jeugdzorg een rol spelen. 

Verschillende aspecten van de beroepsethiek komen aan de orde, waarbij de beroepscode (en de totstandkoming daarvan) en tuchtrecht wordt besproken en gekeken wordt welke verplichtingen, verwachtingen en (on)mogelijkheden daarin aan jeugdzorgwerkers worden gesteld. Daarnaast ligt een groot accent op het leren reflecteren op ervaren dilemma’s en zullen methoden aangereikt worden om daar op zinvolle wijze met elkaar over te kunnen reflecteren.

De cursus bestaat uit twee dagdelen. In de eerste bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de vragen: wat is ethiek?, wat zijn normen en waarden? en welke typen van ethisch redeneren zijn er in (beroeps-)ethiek te herkennen?. Daarbij wordt zelf ingebrachte casuïstiek van deelnemers gebruikt ter illustratie en toepassing van de begrippen.

Het tweede deel zal bestaan uit een introductie op de beroepscode (welke functies hebben beroepscodes, welke normatieve aannames zijn er en hoe luiden de belangrijkste overwegingen in de beroepscode voor de jeugdzorgwerker). Tuchtrecht zal hier ook worden besproken. De casuïstiek zal opnieuw leidraad zijn bij een praktijkopdracht om de beroepscode te leren toepassen. Aan het eind van de eerste bijeenkomst wordt afgesproken welke casus de tweede bijeenkomst centraal zullen staan. Er is een zelftoets voor de deelnemers beschikbaar na de eerste bijeenkomst, die met een goede beoordeling moet worden afgerond. 

In de tweede bijeenkomst zal worden ingegaan op enkele belangrijke thema’s die binnen de jeugdzorg een centrale rol spelen: professionele autonomie en professionele verantwoordelijkheid, kindermishandeling als normatief concept, en handelingsverlegenheid. Daarna gaan de deelnemers in groepen aan de slag met moreel beraad, en zullen ze aan de hand van een methode ethische reflectie in de praktijk brengen en op die manier zelfstandig leren reflecteren over ethische kwesties in het professionele werkveld. Ter afsluiting werken de deelnemers per groep de casus uit en krijgen daarop feedback.

Deze cursus is (ook) te volgen in aparte modules. Deze cursus kan ook incompany gegeven worden. Hiervoor gelden er twee opties voor tijden, namelijk van 10:00 tot 14:00 uur, of van 13:00 tot 17:00 uur. 

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Doelstelling

  • Je kent de beroepscode en kunnen achterliggende principes in de code benoemen en de hieraan gerelateerde tuchtrecht;
  • Kunnen de verschillende kenmerken van een beroepsethisch perspectief benoemen
  • Kunnen een deontologische, een consequentialistische en een deugdethische benadering in het redeneren over beroepsethische kwesties herkennen en deze in de praktijkk toepassen
  • Hebben ervaring opgedaan met het oefenen van moreel beraad en toegepast op een casus. 
  • Kunnen een verslag van het moreel beraad in een schriftelijk verslag verwerken
  • De deelnemer heeft gereflecteerd op zijn eigen persoonlijke kwaliteiten en valkuilen in beroepsmatig handelen, waarbij ethische dilemma’s  aan de orde zijn.
DagDatumTijden
131 maart 202313:00 -17:00
214 april 202313:00 -17:00

SKJ

geldig van 21 sep 2021—21 sep 2024
Basismodule jeugd en gezinsprofessionals4,8Toegekend
Verdiepingsmodule jeugd en gezinsprofessionals4,8Toegekend
Formeel leren (totaal)9,6Toegekend

Deze cursus is voor Jeugdzorgwerkers en Jeugd- en gezinsprofessionals een verplicht onderdeel. We hebben voor deze cursus twee accreditaties aangevraagd: Je kunt de cursus in zijn geheel volgen en je kunt de modules (basis en verdieping) apart volgen. Mocht je hier interesse in hebben, neem dan contact met ons op.

Erica Westerveld

Erica Westerveld

Naast een opleiding tot Z-verpleegkundige heb ik de opleiding maatschappelijk werk gedaan, hogere kaderopleiding pedagogiek, specialisatie orthopedagogiek ( nu Master) behaald en vervolgens de wo studie zorg ethiek en beleid afgerond. Sinds 1973 ben ik werkzaam in Zorg en Welzijn als begeleider, verpleegkundige of docent. Aansluiten bij de ander die je mag ondersteunen, onderwijzen of begeleiden is voor mij belangrijk. Waarbij het een uitdaging is om ervaring en deskundigheid te gebruiken en vooral ook te delen daar waar dat nodig of gewenst is. Sinds 2009 ben ik werkzaam als zzp'er. 

Alle artikelen zijn online beschikbaar.

Contacturen: 6 uur

Zelfstudie voorafgaand aan elke lesdag: 1-2 uur

Uitwerking moreel beraad na afloop cursus: 3-5 uur

Naar boven