Basiscursus Schematherapie

Deze basiscursus Schematherapie biedt de kennis om mensen die vastzitten in hardnekkige patronen te kunnen behandelen met schematherapie. Deze kennis wordt opgedaan middels kennisoverdracht en het oefenen van vaardigheden. 

Let op: Er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op.

Inhoud 

In deze basiscursus maakt de cursist allereerst kennis met de schema’s, modi en de daarbij behorende vragenlijsten. Middels de vragenlijsten leert de cursist de belangrijkste schema’s en modi op te sporen. Ook wordt geoefend met het maken van een casusconceptualisatie waarin verband wordt gelegd tussen klachten enerzijds en schema’s en modi anderzijds. Er wordt een verband gelegd met het verleden van de cliënt. Het idee is dat wanneer niet volledig aan de basisbehoeften van een kind wordt voldaan, het later disfunctionele schema’s, copingstijlen en modi kan ontwikkelen. Deze kunnen leiden tot het ontstaan van persoonlijkheidsstoornissen.

Vervolgens komen de verschillende fases van een schematherapeutische behandeling (zowel individueel als in een groep) aan bod. De verschillende technieken (experiëntieel, cognitief en gedragsmatig) worden gedemonstreerd aan de hand van een DVD of live-rollenspel. Tenslotte wordt stilgestaan bij de eigen schema’s en modi van de cursist welke van invloed kunnen zijn op de therapeutische relatie. 

Het doel van de cursus is om de competentie in schematherapie van de deelnemer zodanig te vergroten dat hij/zij in staat is om de in de eigen werksetting een schematherapeutische behandeling op te zetten. Deze therapie wordt individueel en in groepen toegepast. 

Doelstelling Na afloop van de cursus:

Ø  is de deelnemer in staat om onder supervisie de diagnostische fase van de schematherapie te doorlopen en een casusconceptualisatie op te stellen.

Ø  is er een begin gemaakt om competenties te ontwikkelen die van belang zijn voor een schematherapeut.

Ø  heeft de deelnemer zicht gekregen en kan reflecteren op zijn eigen schema’s en hoe deze van invloed zijn in de therapeutische relatie.

Ø  kan de cliënt op beginnend niveau en onder supervisie en m.b.v. schema intervisie interventies uit de veranderfase van de schematherapie toepassen.

Ø  Theorie, oefening en zelf-ervaren staan centraal in deze module.

 Werkwijze:

Oefenopdrachten: voorafgaand aan iedere bijeenkomst krijgen deelnemers oefeningen, ter ondersteuning van het leerproces. Let op: lees ook voorafgaand aan de eerste bijeenkomst goed door er ter voorbereiding verwacht wordt. 

Relevante vragenlijsten en hulpmiddelen bij technieken kun je vinden op www.schematherapie.nl.

Intervisiegroepjes: Aan het begin van de cursus worden er intervisiegroepjes samengesteld. Tussen de cursusdagen onderhouden de intervisiegenoten contact met elkaar om elkaar te ondersteunen in het leren toepassen van schematherapie in de eigen werkpraktijk. Tijdens deze contactmomenten voorzien de deelnemers elkaar van feedback op de opdrachten. Dilemma’s en leervragen worden besproken en waar mogelijk opgelost. Samen met deze intervisiegroep wordt gewerkt aan het opstellen van de individuele casusconceptualisatie en een korte eindpresentatie daarvan.

Toetsing en certificaat

Om in aanmerking te komen voor het certificaat dient een deelnemer te voldoen aan het volgende:

  • De aanwezigheidsregels en een actieve participatie: Gekeken zal worden of de deelnemer zich actief inzet zowel bij de theoretische delen als bij de oefen-onderdelen. Ook dient voorafgaand aan iedere bijeenkomst de literatuur gelezen te worden en de beschreven voorbereidingen getroffen te zijn. Om in aanmerking te komen voor het certificaat dient een deelnemer alle bijeenkomsten gevolgd te hebben. Hiermee worden de regels van de VGCT (90% aanwezigheidsplicht) en SGT gehanteerd. Tot maximaal !)% afwezigheid kan in overleg met docent gekeken worden naar een vervangende opdracht. Gekeken wordt in hoeverre er een opdracht ter substitutie kan worden aangeboden, waarmee de deelnemer op eigen wijze de gemiste onderdelen zich eigen kan maken. Er kan niet meer dan 10% op een dergelijke wijze worden gecompenseerd. 
  • Gedurende de eerste 3 bijeenkomsten en de tijd tussen deze bijeenkomsten zal de deelnemer werken aan de eindopdrachtcasusconceptualisatie en modusmodel van een cliënt die deelnemer gedurende de cursus in therapie heeft: de oefencasus*, die gedurende de gehele cursus en toetsing een rode draad vormt.  De beroepscode t.a.v. geheimhouding zal hierbij nadrukkelijk moeten worden gevolgd. 
  • Een week voor bijeenkomst 4 dient de eindopdracht schematherapeutische casusconceptualisatie en modusmodel worden ingeleverd in het format zoals dit in de module wordt gehanteerd.

*) kies bij voorkeur voor een cliënt die binnen je instelling/ werksetting geïndiceerd is voor schematherapie. Om daadwerkelijk de kunnen oefenen met deze casus, is het nodig om met cliënt gedurende de cursusperiode 3 sessies in te plannen.


DagDatumTijden
1 5 oktober 20229:30 - 16:45
219 oktober 20229:30 - 16:45
3 2 november 20229:30 - 16:45
416 november 20229:30 - 16:45

VGCt

geldig van 5 okt 2022— 4 okt 2025
Vervolgcursus 25Toegekend

FGzPt

geldig van 5 okt 2022— 4 okt 2025
Specialismen gezondheidszorg psycholoog en psychotherapeuten 31Toegekend

Vereniging voor Schematherapie

geldig van 5 okt 2022— 4 okt 2025
Basiscursus schematherapie25In aanvraag

Tot de cursus kunnen worden toegelaten cursisten die beschikken over een voltooide academische masteropleiding (voorheen doctoraal) en voldoen aan één van de volgende kwalificaties:

a. BIG-registratie als gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
b. Gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daartoe. Specialistische psychotherapieverenigingen zijn: VGCt, VEN, NVRG, NVPP, NVGP, NPaV, VKJP en VPeP.
c. Orthopedagoog-generalist of kinder- en jeugdpsycholoog NIP/SKJ, dan wel in opleiding zijnde daartoe; d. Gewoon lidmaatschap van een Vlaamse psychotherapievereniging waarvan het gewoon lidmaatschap automatisch recht geeft op het gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daarvoor;
e. Registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen.

Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige masterpsychologen (niet in opleiding tot gz-psycholoog of psychotherapeut) deelnemen. Voorwaarden daarvoor zijn dat:
a. zij in hun werksituatie samenwerken met BIG-geregistreerde schematherapeuten, die als senior of supervisor zijn ingeschreven in het Register schematherapeut
b. supervisie en intervisie georganiseerd zijn;
c. zij wat betreft klinische vaardigheden een niveau hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen, dat voldoende is om de cursus met succes te kunnen volgen.

De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de masterpsycholoog voldoet aan deze voorwaarden.

Daarnaast beschikt de cursist in de huidige praktijksituatie over de mogelijkheid om daadwerkelijk personen met complexe problematiek (bv persoonlijkheidspathologie en/of hardnekkige stemmings- en angststoornissen) te behandelen.

 

Christine van Giesen

Christine van Giesen

Door goed te luisteren, door in de therapie echt samen te werken en te willen begrijpen, door niet te snel mijn ideeën op de voorgrond te zetten en door me breed te scholen, heb ik meer en meer mijn eigen weg gevonden, waarin ik uitga van de wijsheid en antwoorden die ieder in zichzelf draagt. Ik zie het als mijn taak als therapeut om mensen te helpen zicht te krijgen op deze innerlijke

bron van informatie, zodat zij hun eigen zin gaan vinden in het grillige landschap dat het leven soms kan zijn.Het met aandacht, mildheid, belangstelling en openheid op onderzoek uitgaan, stilstaan en goed om je heen kijken naar wat er nu is, zal tot ver na de therapie van blijvende waarde zijn. Niet zozeer de dingen veranderen, maar de manier waarop je kijkt naar de dingen. Iedereen

bezit zijn of haar eigen unieke verhaal, en ook de kracht om aan de slag te gaan met de vragen (en antwoorden) die daaruit voortkomen. Dit inspireert me en geeft zin in (en aan) mijn werk.

Naast mijn werk als psychotherapeut in een vrijgevestigde praktijk vind ik het een mooie aanvulling om les en supervisie te geven aan vakgenoten. Naast het vergaren en verfijnen van kennis van psychopathologie en methodische vaardigheden, is tevens van belang om als psycholoog zicht

te krijgen op de eigen persoon en houding. Deze vormen en bepalen in belangrijke mate de therapeutische werkwijze. Voor mij als psychotherapeut biedt lesgeven een kans om me steeds weer opnieuw te verdiepen in de theorie en deze te vertalen naar de praktijk.

Tijdens de module wordt gebruik gemaakt van de volgende handboeken. Deze boeken dienen voorafgaand aan de module zelf aangeschaft te worden.

  • Young, J.E., Klosko, J.S. & Weishaar, M.E. (2020). Schemagerichte therapie, handboek voor therapeuten. Houten, Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 9789036824408
  • Arntz, A. & Jacob, G. (2012). Schematherapie, een praktische handleiding. Uitgeverij Nieuwezijds. ISBN: 9789057123542

Per bijeenkomst wordt aangegeven welke literatuur voorbereid moet worden voor de betreffende lesdag. Naast de handboeken zal er gebruik gemaakt worden van verplichte literatuur. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze voorafgaand aan de module de betreffende literatuur hebben bestudeerd. De literatuur wordt als bekend verondersteld en zal als basis dienen voor verdieping tijdens de lesdag. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij zelf kiest welke literatuur nodig is om grip te krijgen op de onderwerpen die in de bijeenkomst aan bod komen. Conform de richtlijn van de VGCt en het Register Schematherapie dient per lesdag minimaal 60 en maximaal 100 pagina’s bestudeerd te worden. 

 

Contacturen: 25 uur

Zelfstudie: 20 uur

Naar boven