Post HBO opleiding Systeem therapeutisch werker (STW)

Deze éénjarige opleiding Systeem Therapeutisch Werker is een door de NVRG erkende opleiding die opleidt tot het vak van Systeem Therapeutisch Werker. De cursus bestaat uit 102 lesuren en 12 uur groepssupervisie. Deze opleiding is toegankelijk voor cursisten die  een afgeronde bachelor op hbo- of universitair niveau in de zorg- of welzijnssector hebben. 

DEZE OPLEIDING KOMT IN AANMERKING VOOR HET STAP-SCHOLINGSBUDGET

Na inschrijving kunnen je ons mailen op maaike@kingnascholing.nl, je ontvangt dan van ons het STAP aanmeldbewijs.

Inhoud

Cursisten leren de basisprincipes en –interventies uit de systeemtheorie kennen en leren die toepassen in zijn of haar specifieke werksituatie. De cursisten leren werken met concepten als circulariteit, genogrammen, gezinscyclus, familiestructuur, triades, meervoudige partijdigheid en veerkracht. Thema’s die daarbij tevens aan de orde komen zijn; culturele diversiteit, psychiatrie en systeem, multi-stressgezinnen, relationele partnerproblemen, (vecht)scheidingen, nieuw samengestelde gezinnen, kinder- en oudermishandeling en huiselijke geweld. Daarnaast is er ruimte voor de specifieke thema’s die cursisten vragen.

Bij het ontwikkelen van deze opleiding wordt in het eerste blok van drie lessen stil gestaan bij kennismaken met elkaar en met de opleiding, bij het formuleren van doelen voor de opleiding en bij het verwerven van kennis. Ook komt het belang van een nieuwsgierige, respectvolle attitude aan de orde, zodat de cursist:

 • Kennis heeft van de basisbegrippen uit de systeemtheorie en vaardigheden kan ontwikkelen om de gesprekken met een systeem op een systemische wijze van begin tot aan het eind in het hulpverleningsproces uit te voeren;

 • Kennis heeft van zijn of haar eigen culturele context, bewust is van de bijdrage daarvan op zijn of haar denken en handelen en in staat is om met zo min mogelijk vooroordelen en een open mind in gesprek te gaan met cliënten en collega’s uit diverse culturen.

  Vervolgens worden in het tweede blok van vijf lessen verschillende systeemperspectieven behandeld. Perspectieven van waar uit je naar systemen kunt kijken en met hen kunt samenwerken.

 • Als eerste wordt stil gestaan bij de wijze waarop de cursisten in gesprek gaan met een systeem. Dit gebeurt vanuit het communicatieve en samenwerkingsgerichte perspectief.Wat zijn de relevante axioma’s van de communicatietheorie. Hoe zie je dat in de praktijk.Hoe werk je samen, bouw je een samenwerkingrelatie op? Wat is de invloed van jouw opvattingen, vragen en attitude, hoe nodig je uit tot respect, verbinding, nieuwsgierigheid en hoop?

 • Ten tweede wordt stil gestaan bij de veranderingen in het systeemdenken, waarbij de therapeut voorheen min of meer buiten het systeem stond en wist wat er aan de hand was in het gezin, naar een therapeut die onderdeel is geworden van het geheel en vooral een nieuwsgierige en onderzoekende houding aanneemt.

 • Tevens komen de invloed van de eigen culturele contex en het gedachtegoed van de hulpverlener op de vragen die de hulpverlener stelt aan de orde. Inclusief de vraag wat het effect van die vragen op het systeem en de systeemleden kan hebben.

 • Ook wordt aandacht besteed aan het stellen van circulaire vragen. Een proces van circulaire en reflectieve vragen stellen brengt een verandering aan, accentueert de verbindingen tussen mensen onderling en hoe mensen hun individuele of familiesituatie opvatten.

Hierna worden de volgende perspectieven aan de orde gesteld: - het gezinsontwikkelings perspectief met de daarbij horende technieken; - het structureel perspectief en de interventies passend bij dit perspectief; - het oplosssingsgericht perspectief en de manier van denken en interventies die daarbij passen.

In het derde blok wordt het hulpverleningsproces behandeld; van aanmelding tot en met het creeëren van een behandelcontext, naar behandelovereenkomst tot en met de afronding.

Aan het einde van de drie blokken volgt een tussentijdse toets. 

In het vierde blok worden de specifieke thema’s in de werkgebieden van de STW-er behandeld.


Werkwijze

Tijdens de lessen zullen de docenten de werkvormen hanteren die de hele leercyclus omvatten; brainstormen, discussies, voordrachten, rollenspelen, vragen stellen, observeren, experimenteren op basis van theorie en praktijk, theorie toepassen in de dagelijkse praktijk, film, praktijkervaringen, reflectie, samenwerken, etc.


Doelstelling

Aan het eind van de cursus heeft de cursist:

 • kennis van de basisbegrippen uit de systeemtheorie en vaardigheden om gesprekken met een systeem op een systemische wijze van begin tot aan het eind in het hulpverleningsproces uit te voeren;

 • kennis van het gezinsontwikkelingsperpectief, het communicatief perspectief, het structureel perspectief en het oplosssingsgericht perspectief en vaardigheden om de diverse interventies uit te voeren;

 • kennis van zijn of haar eigen culturele context, is zich bewust van de bijdrage daarvan op zijn of haar denken en handelen en is in staat is om met weinig vooroordelen en een openmind in gesprek te gaan met cliënten en collega’s uit diverse culturen;

 • vanuit een metapositie oog voor meervoudige partijdigheid en kan hij of zij vanuit die positie interventies plegen;

 • zicht op zijn of haar eigen mogelijkheden en beperkingen binnen het gehele hulpverleningstraject en weet hij of zij wanneer een systeemtherapeut of een andere hulpverlener geraadpleegd moet worden;

 • de kennis en vaardigheden om veiligheid en onveiligheid voor met name kinderen en ouderen te sprake te brengen en is in staat om een samenwerkingsrelatie aan te gaan met het systeem en het bredere netwerk ten behoeve van het versterken en vergroten van de veiligheid.


Supervisie

De groepssupervisie vindt plaats na de eerste 25 uur les, na les 4. De supervisie bestaat uit 12 zittingen, 30 minuten per supervisant. De groepssupervisies zullen zoveel mogelijk en in overleg met de supervisanten en de supervisor aansluitend op het cursorisch onderwijs aangeboden worden.


Toetsing

Na lesdag 4 vindt een takehome-toets plaats aan de hand van een film. Deze toets wordt binnen vier weken bij de docenten ingeleverd.

In les 12 laten de cursisten een eigen dvd-opname zien waarin een of meer interventies te zien zijn die gerelateerd zijn aan één van de basisprincipes en één van de perspectieven die zijn behandeld tijdens de lessen. De cursist licht daarbij toe wat hem of haar aanspreekt, hoe dat bij hem of haar als persoon past en bij de instelling waar hij of zij werkzaam is. Hiermee laat de cursust zien dat hij of zij in staat is om de aangereikte theorie en de opgedane vaardigheden te integreren in zijn of haar hulpverleningspraktijk.

Op lesdag 15 wordt een verslag ingeleverd bij de docent, waarin de hoogtepunten van de eigen ontwikkeling onderbouwd zijn beschreven (met theorie). De eerder geformuleerde leerdoelen en einddoelen (pagina 7) zijn hierbij leidend.

Op de laatste dag, lesdag 17, vindt de presentatie plaats van de eigen leerontwikkeling aan de hand van Five minutes of Fame. De cursist laat iets zien wat hem of haar aanspreekt, wellicht waar hij of zij blij mee is, misschien wel trots op is.

Bekijk hieronder de eindpresentatie van een STW-cursiste!


Erkenning en registratie

Deze opleiding is erkend door de NVRG als onderdeel van de registratie tot Systeem Therapeutisch Werker (STW). Na de succesvolle afronding van de opleiding, aangevuld met minimaal 12 en maximaal 16 zittingen bij een NVRG erkende supervisor, kunt u zich registreren als STWlid bij de NVRG. Met de registratie bij de NVRG ontvangt u de STW beroepserkenning van de NVRG. Met dit lidmaatschap kan de STW’er zich verder professionaliseren. Tevens krijgt men daarmee ook toegang tot het kwartaalblad systeemtherapie, tot congressen en andere NVRG activiteiten.

DagDatumTijden
1 2 november 20229:30 - 16:45
216 november 20229:30 - 16:45
330 november 20229:30 - 16:45
414 december 20229:30 - 16:45
511 januari 20239:30 - 16:45
625 januari 20239:30 - 16:45
7 8 februari 20239:30 - 16:45
8 8 maart 20239:30 - 16:45
922 maart 20239:30 - 16:45
10 5 april 20239:30 - 16:45
1119 april 20239:30 - 16:45
1210 mei 20239:30 - 16:45
1324 mei 20239:30 - 16:45
1414 juni 20239:30 - 16:45
1528 juni 20239:30 - 16:45
16 6 september 20239:30 - 16:45
1720 september 20239:30 - 16:45
18 (= reservedag ) 4 oktober 20239:30 - 16:45

NVRG

geldig van 21 feb 2020—21 feb 2025
Stw (100 uur)100Toegekend
12 supervisiezittingen van 30 minuten per supervisant24Toegekend

Registerplein

geldig van 3 nov 2021— 2 nov 2024
Deskundigheidsbevordering sociaal agogen210Toegekend
Deskundigheidsbevordering gho210Toegekend
Deskundigheidsbevordering maatschappelijk werk210Toegekend
Deskundigheidsbevordering ggz-agogen210Toegekend
Deskundigheidsbevordering sociaal werker210Toegekend
Deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners210Toegekend

Register Vaktherapie

geldig van 3 nov 2021— 2 nov 2022
Beroepsspecifieke bij- en nascholing75Toegekend

SKJ

geldig van 1 nov 2021— 1 nov 2024
Jeugdzorgwerkers163,2Toegekend

Voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de opleiding STW

- een afgeronde bachelor op hbo- of universitair niveau in de zorg- of welzijnssector;

- tijdens de opleiding dient men in de praktijk met systemen te werken.

De opleiding richt zich op hulpverleners in zowel de jeugd-, volwassen-, als ouderenzorg, van 0 tot 100 jaar. Te denken valt aan hulpverleners in ouder-kindteams, sociale teams, POH’ers, SPV’ers,maatschappelijk werkers in de GGZ, welzijnszorg en gehandicapten zorg, forensische zorg, etc. Het is daarbij relevant dat de hulpverleners een systemische manier van denken en doen kunnen toepassen in de praktijk van alle dag.

Onder invloed van onder andere het rijk en de gemeentes wordt er binnen de hulpverlening toenemend accent gelegd op de eigen kracht van zowel individuen als gezinnen en relaties. Daarbij gaat het om wat mensen zelf kunnen doen en wat hun omgeving kan doen. De focus leggen op het stimuleren van eigen mogelijkheden bij individuen en met en tussen mensen onderling, vraagt een systemische aanpak. Een systemisch aanpak die er van uit gaat dat cliënten, zo nodig samen met hun natuurlijke omgeving, weer de regie nemen over hun eigen leven.

Erik van de Kraats

Erik van de Kraats

Erik van de Kraats werkt als supervisor, consultant en systeemtherapeut bij het dr. Leokannerhuis in Amsterdam, bij de poliklinische afdelingen Kind & Jeugd, Jongeren en Volwassenen. Daarnaast is hij opleider en supervisor van de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie. Hij is als (hoofd)docent betrokken bij diverse systeemtherapieopleidingen, STW opleidingen, een gz-opleiding en (post) HBO opleidingen. Vanaf 1977 heeft Erik gewerkt in de kinder-, jeugd- en gezinspsychiatrie, jeugdzorg en verslavingszorg, waarvan vanaf 1991 als systeemtherapeut. Vanuit zijn eigen praktijk geeft hij supervisie, trainingen en workshops bij GGZ-, kinder- en jeugdzorginstellingen.

 


Karin van Dijk

Karin van Dijk

Karin van Dijk is (NVRG geregistreerd) systeemtherapeut, supervisor en leertherapeut. Zij is werkzaam bij ACCARE in Drenthe, waar ze voornamelijk met jongeren, hun ouders en andere belangrijke betrokkenen werkt. Karin is als systeemtherapeut verbonden aan drie multidisciplinaire teams met de aandachtsgebieden: forensische KJP, stagnatie van de schoolgang, en emotieregulatie (DGT). Binnen de behandelingen en begeleiding past zij het systemisch denken en werken toe. Ook heeft zij aandacht voor de toepassing van de systeemtheorie in de dagelijkse praktijk en wat de effecten hiervan zijn in behandel en begeleidingstrajecten.

Karin werkt ervaringsgericht met gezinnen, om zo sneller en effectiever tot ingang, beweging en inzicht kunnen komen in het therapieproces. Daarin werkt ze graag samen met vaktherapeuten (PMT, creatieve en beeldende therapie). Zelf is zij geschoold in het inzetten van paarden in therapie en leerprocessen, en dit past ze kleinschalig toe in haar werk als therapeut en binnen supervisie en leertherapie. 

   

  • Savenije, A., Lawick, J. van, Reijmers, E. (2014 ); Handboek Systeemtherapie. Utrecht: De Tijdstroom uitgeverij
  • Jessurun, N., Warring, R. (2018); Verschillen omarmen. Transcultureel systemisch werken. Bussum: Uitgeverij Coutinho
  • Madsen, W.C. (2011). Samenwerkingsgerichte hulpverlening met multi-gestresseerde gezinnen Antwerpen-Apeldoorn: Garant
  • Pont, S. (2013). Er zit systeem in. Amsterdam. Pont, compagnon in communicatie
  • Savenije, A., Lawick, J. van, Reijmers, E. (2018); Systemisch werken. Utrecht: De Tijdstroom
   uitgeverij. ISBN 9789058983169. 

Aanvullende literatuur is online beschikbaar.

Contacturen: 102 uur

Zelfstudie: 60 uur

Naar boven