Omgaan met culturele diversiteit in de praktijk

Omgaan met culturele verschillen in de praktijk

In de eindeloze wirwar van theorieën en meningen over 'cultuur', probeert deze training een compacte en praktische visie over te dragen in het omgaan met verschillen tussen en met 'de ander'.

Inhoud

Zowel hulpverleners als klanten, collega's en leidinggevenden kunnen tot verschillende culturele achtergronden behoren. Hoe kan je dan zorgen dat de communicatie onderling optimaal verloopt, hoe overbrug je de verschillende denkwijzen en manieren van doen? Kortom, hoe ga je om met een 'ander' wanneer vanzelfsprekendheid niet meer leidend kan zijn? Deze training probeert een compacte en praktische visie over te dragen in het omgaan met onderlinge culturele verschillen.

De training is opgebouwd uit zeven thematische blokken: identiteit, ontwikkeling, migratie & situadness, coping, cultureel sensitieve interventies, betekenisgeving en kritisch denken in de cross-culturele psychologie en psychiatrie.

De toolbox bevat basisconcepten, -kennis en -instrumenten, zoals de CFI, KOP en de DSM-methode. Daarnaast, worden er interactieve reflectieoefeningen aangeboden om je interculturele sensitiviteit actief te trainen.

NB: Indien de deelnemers overwegend tot één bepaald doelgroep behoren (bijv. orthopedagogen), kan de focus op bepaalde onderdelen vergroot worden. Bijv. opvoedpraktijken, migratie/migratiekinderen, trauma in de klas of diagnostiek.

In dit geval, dienen de deelnemers hun specifieke vragen uiterlijk twee weken voor de aanvang van de cursus naar de docent toe te sturen.

Doelstelling

Aan het einde van de cursus is de cursist:

  • Zich bewust van culturele diversiteit.
  • Zich bewust van eigen verbondenheid met zijn/haar cultuur en de invloed ervan op zijn/haar manier van denken en doen.
  • Zich bewust van eigen attitude ten aanzien van culturele diversiteit.
  • Is in staat om de gevolgen van migratie te onderkennen en begrijpen.

Heeft een “basistoolbox” van praktische vaardigheden om met culturele diversiteit om te gaan (o.a. het toepassen van het Cultural Formulation Interview).

Werkwijze

Interactief, leren door doen. Stukken theorie worden methodisch afgewisseld met praktische oefeningen en prikkelende vragen waarin het perspectief van de deelnemer deskundig wordt opgenomen. De deelnemers worden gestimuleerd om actief na te denken over hun handelen, op basis van aangereikte handvatten en theoretische inzichten.

Wijze van toetsing

Schriftelijke casusbeschrijving, waarin duidelijk naar voren dient te komen hoe je in een praktijk situatie om bent gegaan met culturele diversiteit. 

NB: de cursisten worden verzocht hun casusbeschrijving en bijbehorende (leer)vragen vóór de aanvang van de cursus aan de docent te sturen. Door je casus en leervragen bij aanvang in te leveren, wordt er getracht om tijdens de cursus een betere aansluiting te vinden bij je specifieke behoeften in de praktijk. De casus wordt echter door de cursist zelf voltooid (oplossingen, nieuwe inzichten) na het afronden van de cursus, op basis van de verkregen kennis en inzichten.

Deel deze pagina:
aantal dagen:
2
contacturen:
13

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Online Via zoom
  1. vrijdag 11 nov 2022 van 9:30 - 16:45
  2. vrijdag 25 nov 2022 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 11 nov 2022—10 nov 2025
Behandeling5Toegekend
Diagnostiek5Toegekend
Overige taken3Toegekend
Herregistratie13Toegekend

POH-GGZ

Nascholing praktijkondersteuners13Toegekend

Doelgroep

Hulpverleners in de GGZ en Jeugdzorg, zoals psychologen, psychiaters, orthopedagogen, huisartsen, jeugdverzorgers, pohggz, maatschappelijk werkers, en andere geïnteresseerden.

Cristina Vellinga

Cristina Vellinga

Cristina Vellinga is een ervaren docent, onderzoeker en psycholoog. Haar aandacht voor culturele diversiteit heeft zich vertaald in het deelnemen aan tientallen activiteiten binnen en buiten het NIP, zowel op beleidsniveau als praktisch. Bijvoorbeeld als voorzitter van de sectie Interculturalisatie, lid van de expert groep Diversiteit van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ of psychosociale hulpverlener bij Dokters van de Wereld. 

Cristina is momenteel werkzaam in haar eigen praktijk en adviesbureau op gebied van cross-culturele psychologie en communicatie. Daarnaast is ze initiator en trekker van de commissie Culturele Diversiteit en Psychologie NIP en onderzoeker voor het RuG Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht. 

Verplichte literatuur

Alle verplichte literatuur vind je via de digitale omgeving van King nascholing.

Optioneel aanschaffen:

Knipscheer J. & Kleber R. (red). (2017). Psychologie en de multiculturele samenleving (4e ed.). Den Haag: Boom/Lemma.

Contacturen: 13 uur

Zelfstudie: 9 uur

Naar boven