Cognitieve gedragstherapie bij angst en trauma met accent op K&J (vervolgcursus VGCt 25 uur)

Deze vervolgcursus VGCt kun je volgen als je meer kennis en verdieping wil vinden in het behandelen van angst en trauma vanuit cognitief gedragstherapeutisch kader.

Inhoud

De cursus wordt aangeboden als vervolgcursus ten behoeve van de (her)registratie cognitief gedragstherapeut of cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt. Daarnaast kan de cursus worden gevolgd wanneer men meer kennis en verdieping wil vinden in het behandelen van angst en trauma vanuit cognitief gedragstherapeutisch kader. Er wordt gewerkt met trauma-focused CGT, exposure, gedragsexperimenten, en daarnaast komen ook contraconditionering, rescripting en schrijftherapie aan bod. Ook zal er aandacht uitgaan naar andere (evidence-based) methoden in de behandeling van angst & trauma, zoals EMDR, schematherapie, mindfulness en lichaamsgericht werk. Tenslotte zal er worden stilgestaan bij angstmanagement (coping), o.a. middels mindfulness en lichaamsgerichte technieken. In het kader van terugvalpreventie wordt aandacht gegeven aan het betrekken van de context (m.n. belangrijke anderen zoals ouders en partner) van een patiënt bij de behandeling. Naast een focus op kennis en vaardigheden in het behandelen van angst en trauma bij volwassenen, is er tevens aandacht voor de toepassing van interventies bij kinderen en jongeren.


Werkwijze

De nadruk binnen de cursus ligt, naast kennisoverdracht, vooral op het toepassen van gedragstherapeutische technieken bij angstproblemen en de relatie met psychotrauma, door middel van demonstratie, rollenspellen, oefening met eigen casuïstiek en video materiaal. Het thuiswerk is praktisch van aard, gericht op toepassing van het geleerden en uitvoeren van interventies bij eigen casuïstiek door cursisten.


Doelstelling

Hoewel angst een normaal verschijnsel is, en evolutionair en sociaal gezien van waarde, kan het leiden tot problemen wanneer de angst te heftig is, en niet passend bij de leeftijd of het functioneren dusdanig beïnvloedt dat kan worden gesproken van een stoornis. Cursisten leren om angstproblemen te signaleren, en de relatie met leerervaringen dan wel traumatiserende gebeurtenissen beter in kaart te brengen door middel van gedragstherapeutische analyse. Aan de hand van gedragstherapeutische assessment daaropvolgend een passend, op maat gemaakt behandelplan (CGT) op te stellen. Ook wordt geoefend met het toepassen van specifieke voornamelijk cognitief-gedragstherapeutische interventies bij angst en trauma, en daarmee gepaard gaande vermijding en andere disfunctionele coping gedragingen. Er gaat gerichte aandacht uit naar toepassing van de technieken ook bij een jeugdige doelgroep (vanaf 8 jaar) en jongvolwassenen (18-25 jaar). Uiteindelijke doelstelling is het kunnen voorbereiden, opzetten en uitvoeren van een gedragstherapeutische behandeling bij angst en/of trauma, en daarbij kennis en ervaring hebben met een breed arsenaal aan therapeutische interventies.  

 

Na afloop van de cursus

-Heeft de cursist ervaring met de cognitief gedragstherapeutische manier van denken bij angst en/of trauma, en hoe traumatische gebeurtenissen (zoals pestervaringen, mishandeling, misbruik) verband kunnen houden met angst in het heden (leertheoretisch model)

-Kan de cursist onderscheid maken in verschillende angststoornissen, en enkelvoudig en meervoudig trauma, en bijkomende co-morbiditeit herkennen (o.a. zelf verwondend gedrag)

-Kan de cursist cognitieve gedragstherapeutische analyse (m.b.v. functie- en betekenisanalyse, holistische theorie) uitvoeren bij kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met angst- en/of posttraumatische stress stoornissen.

-Kan de cursist de invloed van de omgeving (bijv. gezinscontext) in de behandeling meenemen, en bespreekbaar maken

-Kan de cursist een evidence-based behandelplan opstellen vanuit cognitief-gedragstherapeutisch kader, en bespreken met de cliënt (en diens systeem)

-Kan de cursist psychoeducatie geven over angst en trauma (en het effect daarvan op het lichaam, geest en gedrag)

-Kan de cursist gefaseerd verschillende CGT-technieken toepassen bij (jeugdige) cliënten met angst en/of trauma, o.a. verschillende vormen van exposure, gedragsexperimenten, cognitieve herstructurering, rescripting, contraconditionering

-Heeft de cursist kennis van verschillende evidence-based behandelmethodieken bij angst en trauma (o.a. schematherapie, schrijftherapie, EMDR, mindfulness, lichaamsgericht werk)

-Heeft de cursist kennis van angstmanagement technieken bij angst en trauma

-Kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig de bredere context (o.a. gezinssysteem) betrekken

-Kan de cursist disfunctioneel coping gedrag vaststellen en veranderingstechnieken hiervoor aanbieden


Wijze van toetsing

Van de cursist wordt een actieve deelname en inbreng van eigen casuïstiek verwacht.

Praktijkopdracht (toets): casusbeschrijving van gedragstherapeutische diagnostiek (FA, BA, HT) en opzet van een behandelplan vanuit de analyse. Beschrijving van de uitvoering van een interventie bij eigen casus en korte reflectie (max. 4 A4).


Deel deze pagina:
aantal dagen:
4
contacturen:
25

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Crown Business Center Key-Point, Leiden Leiden
 1. dinsdag 9 mei 2023 van 09:15 - 16:30
 2. dinsdag 23 mei 2023 van 09:15 - 16:30 (Deze lesdag vindt online plaats!)
 3. dinsdag 13 jun 2023 van 09:15 - 16:30 (Deze lesdag vindt online plaats!)
 4. dinsdag 27 jun 2023 van 09:15 - 16:30
meer dan 5 plaatsen
Crown Business Center Key-Point, Leiden Leiden
 1. dinsdag 12 sep 2023 van 9:15-16:30
 2. dinsdag 26 sep 2023 van 9:15-16:30 (Deze lesdag is online)
 3. dinsdag 10 okt 2023 van 9:15-16:30 (Deze lesdag is online)
 4. dinsdag 24 okt 2023 van 9:15-16:30
meer dan 5 plaatsen
Crown Business Center Key-Point, Leiden Leiden
 1. dinsdag 16 jan 2024 van 9:15 - 16:30
 2. dinsdag 30 jan 2024 van 9:15 - 16:30 (Deze lesdag is online via ZOOM!)
 3. dinsdag 13 feb 2024 van 9:15 - 16:30
 4. dinsdag 20 feb 2024 van 9:15 - 16:30
meer dan 5 plaatsen
Crown Business Center Key-Point, Leiden Leiden
 1. dinsdag 17 sep 2024 van 9:15-16:30
 2. dinsdag 8 okt 2024 van 9:15-16:30 (Deze lesdag is online via ZOOM!)
 3. dinsdag 22 okt 2024 van 9:15-16:30 (Deze lesdag is online via ZOOM!)
 4. dinsdag 5 nov 2024 van 9:15-16:30
meer dan 5 plaatsen

VGCt

geldig van 20 sep 2022—19 sep 2025
Vervolgcursus25Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 1 jun 2021—31 mei 2024
Behandeling10Toegekend
Diagnostiek10Toegekend
Herregistratie25Toegekend
Overige5Toegekend
Extra literatuurstudiepunten24Toegekend

Aan deze cursus kan worden deelgenomen als je meer kennis en ervaring wilt opdoen in het werken met angst en trauma vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader.

De cursist is bedoeld voor (GZ-)psychologen, orthopedagoog-generalisten (NVO/SKJ), psychotherapeuten en psychiaters die bekend zijn met de basis van de cognitieve gedragstherapie. Ook cognitief gedragstherapeutisch werkers VGCt kunnen deelnemen aan de cursus.

Voorwaarden;

-Tenminste de basiscursus (VGCt) hebben afgerond.

- Per cursusgroep mag een beperkt aantal cursisten deelnemen die de CGW cursus hebben afgerond mits zij met geregistreerde cognitief gedragstherapeuten (VGCt) samenwerken, supervisie en intervisie ontvangen. De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de HBO-er of basispsycholoog voldoet aan  deze voorwaarden. 

Ilse van Kuilenburg

Ilse van Kuilenburg

Mijn expertise ligt op het gebied van kinderen, jongeren, en jongvolwassenen in de BGGZ en SGGZ. Naast mijn werk als regiebehandelaar binnen een ambulante SGGZ afdeling in Zuid-Holland, heb ik afgelopen zomer (2022) mijn eigen praktijk opgezet voor Generalistische BGGZ (jeugd en volwassenen). In mijn werk heb ik kennis en ervaring opgedaan met een diversiteit aan (complexe) problematiek (bijv. trauma, verslaving, ADHD, angst, persoonlijkheidsproblematiek) en ben ik gewend aan systemisch en multidisciplinair werken. Daarnaast geef ik al jaren met veel plezier les binnen de POH-GGZ opleiding, CGW en CGT opleiding K&J en Volwassenen (VGCt).  

Wordt online beschikbaar gesteld.

Contacturen: 25 uur

Zelfstudie: 

Naar boven