Basiscursus Schematherapie (25 uur)

Deze basiscursus Schematherapie biedt de kennis om mensen die vastzitten in hardnekkige patronen te kunnen behandelen met schematherapie. Deze kennis wordt opgedaan middels kennisoverdracht en het oefenen van vaardigheden. 

Let op: Er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op.

Inhoud
In deze basiscursus maakt de cursist allereerst kennis met de schema’s, modi en de daarbij behorende vragenlijsten. Middels de vragenlijsten leert de cursist de belangrijkste schema’s en modi op te sporen. Ook wordt geoefend met het maken van een casusconceptualisatie waarin verband wordt gelegd tussen klachten enerzijds en schema’s en modi anderzijds. Er wordt een verband gelegd met het verleden van de cliënt. Het idee is dat wanneer niet volledig aan de basisbehoeften van een kind wordt voldaan, het later disfunctionele schema’s, copingstijlen en modi kan ontwikkelen. Deze kunnen leiden tot het ontstaan van persoonlijkheidsstoornissen.

Vervolgens komen de verschillende fases van een schematherapeutische behandeling (zowel individueel als in een groep) aan bod. De verschillende technieken (experiëntieel, cognitief en gedragsmatig) worden gedemonstreerd aan de hand van een DVD of live-rollenspel. Tenslotte wordt stilgestaan bij de eigen schema’s en modi van de cursist welke van invloed kunnen zijn op de therapeutische relatie. 

Het doel van de cursus is om de competentie in schematherapie van de deelnemer zodanig te vergroten dat hij/zij in staat is om de in de eigen werksetting een schematherapeutische behandeling op te zetten. Deze therapie wordt individueel en in groepen toegepast. 

Doelstelling
Na afloop van de cursus:

  • Ben je op de hoogte van de basisprincipes van schematherapie;
  • Kan je de belangrijkste schemavragenlijsten afnemen en interpreteren;
  • Kan je een casusconceptualisatie opstellen;
  • Ben je in staat om een schematherapeutische behandeling uit te voeren;
  • Ben je je bewust van de houding van limited reparenting

Werkwijze
De werkwijze kenmerkt zich door een concrete opzet en structuur. De cursus heeft een sterk experiëntieel karakter. Er wordt gebruik gemaakt van live rollenspel of DVD waarbij de technieken worden gedemonstreerd. Deze technieken worden vervolgens zelf geoefend. 

De cursus kan alleen slagen met een actieve inzet van de deelnemers. Daarom word van de cursisten verwacht dat zij de literatuur per bijeenkomst vooraf bestuderen, en hierover een eigen opinie vormen en inbrengen, en bereid zijn tot rollenspel, oefening en elkaar feedback te geven

Wijze van toetsing
De opgedane kennis wordt getoetst door middel van een uitgeschreven schemagerichte casusconceptualisatie waarin de achtergrondgegevens van cliënt, DSM-5-classificatie, beschrijving van de problematiek, belangrijkste schema's en modi en de ontstaansgeschiedenis daarvan (grafisch weergegeven), een analyse van de interactie van de schema’s van therapeut en cliënt, de doelen en het behandelplan zijn opgenomen. 

Deze basiscursus werd eerder als zeer goed beoordeeld. 

Cursisten Psychotherapie opleiding:
“Niveau van de cursus is gelijkmatig zeer goed”.
“Fijn om het voorgedaan te krijgen door ervaren schema therapeuten”.
“Het praktisch oefenen in rollenspellen vond ik zeer leerzaam & behulpzaam”.
“Leuk om te oefenen in de groep en de oefeningen zelf te ervaren”.

Cursisten opleiding tot Klinisch Psycholoog:
“Alle onderdelen waren relevant”.
“100% betrokkenheid van de hele groep”.
“Rollenspelen en demonstraties kon ik dit direct toepassen”.

DagDatumTijden
112 september 20239:30 - 16:45
219 september 20239:30 - 16:45
3 3 oktober 20239:30 - 16:45
417 oktober 20239:30 - 16:45

VGCt

geldig van 13 sep 2022—12 sep 2025
Vervolgcursus cgt25Toegekend

FGzPt

geldig van 13 sep 2022—12 sep 2025
Specialismen gezondheidszorgpsycholoog en klinisch neuropsycholoog33Toegekend

Register Vaktherapie

geldig van 13 sep 2022—12 sep 2023
Beroepsspecifieke bij- en nascholing50Toegekend

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

geldig van 13 sep 2022—22 feb 2023
nascholing psychiatrie24Toegekend

Vereniging voor Schematherapie

geldig van 19 jan 2021—18 jan 2024
basiscursus25Toegekend

Tot de cursus kunnen worden toegelaten cursisten die beschikken over een voltooide academische masteropleiding (voorheen doctoraal) en voldoen aan één van de volgende kwalificaties:

a. BIG-registratie als gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
b. Gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daartoe. Specialistische psychotherapieverenigingen zijn: VGCt, VEN, NVRG, NVPP, NVGP, NPaV, VKJP en VPeP.
c. Orthopedagoog-generalist of kinder- en jeugdpsycholoog NIP/SKJ, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
d. Gewoon lidmaatschap van een Vlaamse psychotherapievereniging waarvan het gewoon lidmaatschap automatisch recht geeft op het gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daarvoor;
e. Registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen.

Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige masterpsychologen (niet in opleiding tot gz-psycholoog of psychotherapeut) deelnemen. Voorwaarden daarvoor zijn dat:
a. zij in hun werksituatie samenwerken met BIG-geregistreerde schematherapeuten, die als senior of supervisor zijn ingeschreven in het Register schematherapeut
b. supervisie en intervisie georganiseerd zijn;
c. zij wat betreft klinische vaardigheden een niveau hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen, dat voldoende is om de cursus met succes te kunnen volgen.

De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de masterpsycholoog voldoet aan deze voorwaarden.


Rachelle Landman

Rachelle Landman

Rachelle Landman werkt als klinisch psycholoog bij het NPI, onderdeel van Arkin te Amsterdam. Ze is supervisor bij de Vereniging voor Schematherapie (VSt). Ook is zij geregistreerd cognitief-gedragstherapeut (VGCt) en groepstherapeut (NVGP). Sinds 2017 verzorgt zij een erkende basiscursus Schematherapie voor verschillende onderwijsinstellingen. Eerder is zij werkzaam geweest in diverse settingen en instellingen in de GGZ; klinisch, dagklinische en ambulant. Na haar studie Psychologie in Amsterdam heeft ze de opleiding tot GZ-psycholoog en klinische psycholoog gevolgd aan de RINO Amsterdam. 

Philip Beerendonk

Philip Beerendonk

Philip Beerendonk is als GZ-psycholoog en psychotherapeut werkzaam in zijn eigen praktijk. Daarvoor heeft hij jarenlang gewerkt bij GGZ-NHN en het NPI. Hij is gespecialiseerd in de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. Sinds ruim 10 jaar geeft hij met veel enthousiasme les in o.a. gesprekstechnieken en schematherapie.

Supervisor Vereniging voor Schematherapie / ISST / VPeP / NVP 
Leertherapeut NVP
Groepstherapeut NVGP


Verplichte literatuur/ aanbevolen literatuur

Aan te schaffen door de cursist:

  • Young, J.E., Klosko, J.S. & Weishaar, M.E. (2005).  Schemagerichte Therapie. Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn, Stafleu Van Loghum.*
  • Vreeswijk, M. van, Broersen, J. & Nadort, M. (2008). Handboek Schematherapie. Theorie, praktijk en onderzoek. Houten: Bohn, StafleuVan Loghum.

Verder wordt gebruik gemaakt van een aantal artikelen die online zijn te raadplegen via Mijn King nascholing.

*In 2020 is er een nieuw druk van dit boek verschenen. Mocht je dit boek nog niet hebben aangeschaft, vragen we je de nieuwe druk aan te schaffen. 

Contacturen: 25 uur

Zelfstudie: 20 uur

Naar boven