Multiproblem gezinnen

De cursus 'Multiproblem gezinnen' is ontwikkeld om hulpverleners handvatten te bieden bij het werken met gezinnen die kampen met problemen op meerdere gebieden. Je leert hoe je effectief kunt interveniëren vanuit een systeemperspectief en hoe je een samenwerkingsrelatie opbouwt met het gezin. De cursus behandelt onderwerpen zoals stress, crisis, conflict en opvoedingsproblematiek. Casuïstiek van deelnemers speelt hierbij een belangrijke rol.

De cursus 'Multiproblem gezinnen' bied je handvatten om effectiever te kunnen interveniëren bij gezinnen die met meerdere problemen kampen. Deze gezinnen zitten vaak vast in problemen op meerdere gebieden, waardoor het stressniveau hoog is en er sprake is van crisis en conflict of apathie en machteloosheid. Daarnaast hebben gezinsleden vaak wantrouwen naar hulpverlening, instanties en de buitenwereld in het algemeen.

Tijdens de cursus wordt er aandacht besteed aan verschillende onderwerpen, zowel in theorie als praktijkoefening. Hierbij is het van belang om vanuit het systeem te denken en niet alleen het kindperspectief, maar ook het perspectief van de ouders in te nemen. Het vestigen van een samenwerkingsrelatie met het gezin, het hanteren van stress, crisis en conflict, de opvoedingsgeschiedenis van ouders, het versterken van buffers van ouderschap, het mobiliseren van de aanwezige kracht en competentie en het gebruik maken van het natuurlijk steunsysteem van het gezin zijn hierin de rode draad.

Casuïstiek van de cursisten vormt een belangrijke leidraad tijdens de cursus, waardoor er veel ruimte is voor interactie en praktische toepassing van de geleerde stof. Door de handvatten die tijdens de cursus worden aangereikt, worden hulpverleners beter in staat gesteld om multiproblemgezinnen te helpen en hun werkzaamheden op een effectieve manier uit te voeren.

Doelstelling

Deelnemers leren de verschillende processen die zich in multiproblem gezinnen afspelen te begrijpen; Deelnemers krijgen instrumenten aangereikt om op deze processen te reageren en te werken aan verandering; Deelnemers leren reflecteren op hun eigen handelen; Deelnemers verwerven vaardigheden op het gebied van het vestigen van een hulpverleningsrelatie gebaseerd op samenwerking met alle gezinsleden.

Werkwijze

Tijdens de cursus wordt de geboden theorie door middel van verschillende werkvormen vertaald naar de praktijk. Er wordt veel geoefend in deze cursus. Hierbij wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal, opdrachten, casuïstiek uit de eigen werkpraktijk en rollenspel. Tijdens de cursus wordt er gebruik gemaakt van een acteur.

Wijze van toetsing

Schriftelijke opdracht: beschrijving van de toepassing van de behandelde theorie en de literatuur op een casus uit  de eigen werkpraktijk. De casusbeschrijving wordt door de docent beoordeeld en voorzien van een cijfer.

DagDatumTijden
130 november 20239:30 - 16:45
214 december 20239:30 - 16:45
321 december 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 14 sep 2022—13 sep 2025
Behandeling 12Toegekend
Diagnostiek 6Toegekend
Extra literatuurstudie1Toegekend
Herregistratie 18Toegekend

SKJ

geldig van 14 sep 2022—14 sep 2025
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals18Toegekend

Deze cursus is met name geschikt voor hulpverleners (zowel op HBO-niveau als academisch geschoold) die in de praktijk werken met multiproblemgezinnen en hierin meer handelingsbekwaam willen worden. Er worden veel onderwerpen behandeld, waarbij met name de basis aan de orde komt met betrekking tot oplossingsgericht werken, intergenerationele overdracht, stress in gezinnen en crisissituaties. Het betreft met name een cursus die gericht is op de basisvaardigheden in de praktijk en niet zozeer een theoretische verdieping. 

 Claudia de Vries

Claudia de Vries

Claudia de Vries heeft 20 jaar ervaring op het gebied van systeemgerichte hulpverlening binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie, jeugdbescherming en jeugdhulpverlening. Haar expertise terreinen zijn kinderen, jongeren en hun gezinnen in moeilijke omstandigheden. Momenteel is zij werkzaam als systeemtherapeut bij Kenterjeugdhulp waar zij werkt met kinderen, jongeren en jongvolwassenen met complexe problematiek in de leeftijd van 0 tot 24 jaar, doorgaans met multi problem systemen. Eerst in generalistische ambulante poli teams en daarna in het specialistisch FACT Jeugd team.

Daarnaast heeft zij een eigen praktijk bij Stichting Doof & Co waar zij individuele, relatie- en gezinstherapie geeft aan doven en slechthorenden. Claudia is actief lid van de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie en zit in de congrescommissie dat verantwoordelijk is voor het organiseren van het jaarlijkse landelijke congres, en inspirerende workshops en bijscholingsdagen.

Zelf verplicht aan te schaffen:

William C. Madsen, Samenwerkingsgerichte hulpverlening met multi-gestresseerde gezinnen. ISDN: 9789044128468, november 2011.

Overige literatuur is online beschikbaarContacturen: 18 uur

Zelfstudie: 11 uur

Naar boven