Multiproblem gezinnen

Het multiproblem gezin vraagt om een specifieke benadering met oog voor mogelijkheden en onmogelijkheden in de hulpverlening. In deze cursus wordt aandacht besteed aan de interventies die hierbij bruikbaar zijn en welke basishouding hierbij passend is.

Inhoud 

Deze cursus is met name geschikt voor hulpverleners die meer handelingsbekwaam willen worden in het werken met multiproblemgezinnen en waarbij veel verschillende onderwerpen in de basis worden besproken en geoefend.

In de visie van de buitenwereld gaat het bij multiproblemgezinnen om gezinnen waarin veel problemen aan de orde zijn die vragen om een reactie. De gezinsleden zelf hebben vaak een heel andere visie en zitten niet te wachten op ongevraagde bemoeienis.

Hoe kun je bij deze gezinnen ‘binnenkomen’? Hoe kun je een samenwerkingsrelatie met hen opbouwen? Hoe kun je bij hen aansluiten, zodat ze zich gehoord en begrepen voelen, en hen tegelijkertijd uitdagen te onderzoeken wat zij zouden willen veranderen in hun leven? Hoe kun je er aan bijdragen dat gezinsleden weer oog krijgen voor kracht en mogelijkheden in zichzelf en in hun omgeving en gaan geloven dat ze die kracht kunnen gebruiken om hun leven positief te beïnvloeden?

Voor multiproblemgezinnen is kenmerkend dat het gezin is vastgelopen in problemen op meerdere gebieden, het stressniveau in het gezin hoog is en crisis en conflict of apathie en machteloosheid aan de orde van de dag zijn. Opvoedingsproblematiek is veelal intergenerationeel bepaald. Daarnaast is er meestal sprake van wantrouwen van gezinsleden naar hulpverlening, instanties en de buitenwereld in het algemeen.

Om effectief te interveniëren is het van belang vanuit het systeem te denken en niet alleen het kindperspectief, maar ook het perspectief van de ouders in te nemen: aandacht voor het vestigen van een samenwerkingsrelatie met het gezin, het hanteren van stress, crisis en conflict, de opvoedingsgeschiedenis van ouders, het versterken van buffers van ouderschap, het mobiliseren van de aanwezige kracht en competentie en het gebruik maken van het natuurlijk steunsysteem van het gezin zijn hierin de rode draad.
In de cursus wordt aandacht besteed aan deze verschillende onderwerpen in theorie en praktijkoefening. Casuïstiek van deelnemers vormt een belangrijke leidraad.

 

Werkwijze

Tijdens de cursus wordt de geboden theorie door middel van verschillende werkvormen vertaald naar de praktijk. Er wordt veel geoefend in deze cursus. Hierbij wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal, opdrachten, casuïstiek uit de eigen werkpraktijk en rollenspel. Tijdens de cursus wordt er gebruik gemaakt van een acteur.


Doelstellingen

Deelnemers leren de verschillende processen die zich in multiproblem gezinnen afspelen te begrijpen;
Deelnemers krijgen instrumenten aangereikt om op deze processen te reageren en te werken aan verandering;
Deelnemers leren reflecteren op hun eigen handelen;
Deelnemers verwerven vaardigheden op het gebied van het vestigen van een hulpverleningsrelatie gebaseerd op samenwerking met alle gezinsleden.


Wijze van toetsing

Schriftelijke opdracht: beschrijving van de toepassing van de behandelde theorie en de literatuur op een casus uit  de eigen werkpraktijk. De casusbeschrijving wordt door de docent beoordeeld en voorzien van een cijfer.

DagDatumTijden
1 7 februari 20239:30 - 16:45
221 februari 20239:30 - 16:45
3 7 maart 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 14 sep 2022—13 sep 2025
Behandeling 12Toegekend
Diagnostiek 6Toegekend
Extra literatuurstudie1Toegekend
Herregistratie 18Toegekend

SKJ

geldig van 14 sep 2022—14 sep 2025
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals18Toegekend

Deze cursus is met name geschikt voor hulpverleners (zowel op HBO-niveau als academisch geschoold) die in de praktijk werken met multiproblemgezinnen en hierin meer handelingsbekwaam willen worden. Er worden veel onderwerpen behandeld, waarbij met name de basis aan de orde komt met betrekking tot oplossingsgericht werken, intergenerationele overdracht, stress in gezinnen en crisissituaties. Het betreft met name een cursus die gericht is op de basisvaardigheden in de praktijk en niet zozeer een theoretische verdieping. 

Anne Koning

Anne Koning

Anne Koning is (NVRG geregistreerd) systeemtherapeut. Zij heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van systeemgerichte hulpverlening bij huiselijk geweld. Zij heeft verschillende methodieken ontwikkeld op dit terrein. Daarnaast heeft zij als systeemtherapeut gewerkt in de kinder- en jeugdpsychiatrie, in de jeugdhulpverlening, bij een behandelcentrum seksueel misbruik voor kinderen met een verstandelijke beperking en bij een dagbehandeling voor mensen met  een persoonlijkheidsstoornis. Momenteel is zij werkzaam in haar eigen praktijk voor systeemtherapie en training/scholing (www.praktijkkoning-grit.nl).

Zelf verplicht aan te schaffen:

William C. Madsen, Samenwerkingsgerichte hulpverlening met multi-gestresseerde gezinnen. ISDN: 9789044128468, november 2011.

Overige literatuur is online beschikbaarContacturen: 18 uur

Zelfstudie: 11 uur

Naar boven