Verdiepingscursus Systeemtherapie (72 uur)

Verdieping Systeemtherapie

Als u deze cursus volgt als onderdeel van de opleiding tot systeemtherapeut in het kader van de NVRG, dan is het aan te raden om bij de NVRG na te gaan of uw vooropleiding past binnen de toelatingscriteria van de NVRG. U dient bijvoorbeeld óf de Inleiding Systeemtherapie van 60 uur te hebben gevolgd.

De basismodule Systeemtherapie Vervolg van 72 uur (60 uur vervolg en 12 uur wetenschap)  vormt samen met de basismodule Systeemtherapie Inleidende deel van 60 uur de Theoretische basis Systeemtherapie van 132 uur.

Aan het einde van de 132 uur  ben je in staat zelfstandig systeemtherapieën uit te voeren. Je bent in staat om interventies vanuit verschillende perspectieven (o.a  narratief perspectief, hechtingsperspectief, oplossingsgerichte perspectief) toe te passen, binnen partnerrelatietherapie en gezinstherapie. Supervisie en leertherapie vormen onderdeel van de totale opleiding tot systeemtherapeut NVRG.

Inhoud

Er wordt gestart met een praktijkdag: cursisten oefenen met het doen van gezinsonderzoek ten behoeve van gezinsdiagnostiek. De docenten introduceren een gezinsdiagnostiek formulier waarin de onderzoeker vanuit drie posities rapporteert. De onderzoeker schrijft vanuit een systemische kennis over tijdslijnen, gezinsstructuur, patronen, het affectieve klimaat en betekenisgeving. Vervolgens geeft de onderzoeker ruimte aan de stemmen van gezinsleden zelf. De onderzoeker verwoordt probleemdefinities, zorgen, wensen, waarden, dissensus en consensus. Tenslotte schrijft de onderzoeker vanuit een “withness” positie een reflectie n.a.v. indrukken, resonantie en vragen. Cursisten presenteren in drie groepen een casus en nemen bij elkaar het gezinsdiagnostisch onderzoek af. 

Theorie: 

• Gezinsdiagnostiek 

• Integratie van systemische perspectieven; intergenerationeel, structureel, communicatief, ervaringsgericht, narratief, collaboratief en dialogisch. 

• Verschil tussen ‘aboutness-positie’ en ‘withness-positie’ 

Werkwijze

• rondje groep 

• inleiding GDO 

• casuïstiek voorbereiding 

• presentatie en onderzoek • Het schrijven van rapportage 

• Nabespreken/ reflectie Leerervaring: Oefenen met (circulaire) vragen stellen, een ervaringsgerichte opdracht geven, gezinsdiagnostiek en zodanig rapporteren zodat de gezinsleden ‘ja’ kunnen zeggen tegen een tekst die erkenning geeft e verschil maakt. 

Doelstelling

Systemische competenties: 

• De ST kan zichzelf zien als onderdeel van het therapeutisch systeem. Hij is in staat om in deze context te reflecteren over zijn eigen gevoelens, gedachten en associaties en deze: a. te verbinden met de eigen geschiedenis; b. te verbinden met zijn eigen sociaal culturele achtergrond; c. al dan niet te gebruiken in een therapeutisch kader. 

• De ST kan problemen systemisch conceptualiseren, waarbij hij als kader de systemische perspectieven gebruikt. Hij kan deze conceptualisaties zo formuleren dat ze voor cliënten begrijpelijk zijn. Als cliënten zich er in kunnen vinden is hij in staat om samen met hen heldere behandeldoelen overeen te komen. Hij kan deze tijdens de therapie evalueren en zo nodig aanpassen. 

• De ST beschouwt individuen in het kader van hun onderlinge relaties en interacties en als functionerend in diverse contexten. De ST weet en kan zien: a. dat onderlinge interacties gekenmerkt worden door voortdurende en zich herhalende feedbackpatronen; b. dat interactiepatronen zichtbaar worden in gedrag en zich ontwikkelen in de tijd; c. hoe systemen gekenmerkt worden door recursieve feedbackcycli waarin betekenisgeving, emoties, gedrag en relaties vorm krijgen; d. hoe contextuele factoren de wijze waarop individuen zich tot elkaar verhouden, beïnvloeden. Belangrijke contexten zijn: familie en andere belangrijke relaties, sociale netwerken, professionele kaders, de culturele, maatschappelijke en sociaal-politieke omgeving. 

• De ST kan systemische diagnostiek vormgeven en deze uitvoeren. De ST: a. begrijpt de context waarin de hulpvraag is ontstaan en van waaruit de verwijzing heeft plaatsgevonden; b. kan informatie verzamelen over het aanmeldingsprobleem en het grotere systeem waar de hulpvrager(s) deel van uit maakt (maken); e. kan de invloed van het probleem op en de bronnen van veerkracht van de systeemleden in kaart brengen; f. kan herkennen welke rasters mogelijk meespelen (contextuele reflectie); ziet systeemdiagnostiek als interventie en als een continu proces van hypothesevorming

DagDatumTijden
1 (Robert van Hennik)23 februari 20239:30 - 16:45
2 (Jeroen Wierstra) 9 maart 20239:30 - 16:45
3 (Jeroen Wierstra)30 maart 20239:30 - 16:45
4 (Jeroen Wierstra)13 april 20239:30 - 16:45
5 (Robert van Hennik)20 april 20239:30 - 16:45
6 (Robert van Hennik)11 mei 20239:30 - 16:45
7 (Jeroen Wierstra) 1 juni 20239:30 - 16:45
8 (Jeroen Wierstra)15 juni 20239:30 - 16:45
9 (Robert van Hennik)29 juni 20239:30 - 16:45
10 (Jeroen Wierstra) 6 juli 20239:30 - 16:45
11 (Wetenschapsmodule door Robert van Hennik)14 september 20239:30 - 16:45
12 (Wetenschapsmodule door Robert van Hennik)28 september 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 5 dec 2019— 4 dec 2022
Extra literatuurstudiepunten27Toegekend
Herregistratie73Toegekend
Diagnostiek20Toegekend
Behandeling30Toegekend
Overige23Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 31 aug 2022—30 aug 2025
Extra literatuurstudie27In aanvraag
Herregistratie73In aanvraag
Diagnostiek20In aanvraag
Behandeling30In aanvraag
Overige23In aanvraag

NVRG

Erkend als opleiding: wetenschapsmodule wio (nr. D2006)12Toegekend

NVRG

Erkend als opleiding: basismodule vervolgdeel (nr. D20006)60Toegekend

FGzPt

geldig van 10 jan 2022— 9 jan 2025
Specialismen gezondheidszorgpsycholoog72Toegekend

V & VN

geldig van 18 jan 2023—17 jan 2024
Scholing verpleegkundig specialisten72Toegekend

Psychologen, GZ-psychologen (i.o), klinisch psychologen (i.o.) psychiaters (i.o) HBO opgeleiden met relevante vooropleiding en met VO of Master, pedagogen, psychotherapeuten, artsen.

Als u deze cursus volgt als onderdeel van de opleiding tot systeemtherapeut in het kader van de NVRG, dan is het aan te raden om bij de NVRG na te gaan of uw vooropleiding past binnen de toelatingscriteria van de NVRG. U dient bijvoorbeeld óf de Inleiding Systeemtherapie van 60 uur te hebben gevolgd. 

Deze verdiepingscursus kan ook als cursus op zichzelf worden gevolgd. Zonder de inleiding of de STW cursus te doen, kun je deze cursus dus ook volgen. Is dit het geval, neem dan eerst even contact met ons op. Wij gaan dan samen met de docent je inschrijving beoordelen. Je komt dan niet in aanmerking voor de accreditatiepunten bij de NVRG.

Robert van Hennik

Robert van Hennik

Robert van Hennik is systeemtherapeut, supervisor en docent.

Jeroen Wierstra

Jeroen Wierstra

Ik ben zelfstandig gevestigd in het Lorentzhuis te Haarlem waar ik werk als systeemtherapeut (gezins- en relatietherapeut). Ik ben betrokken bij 'Kinderen uit de Knel', een methodiek ontwikkeld voor ouders (en hun kinderen) bij gezinnen waar sprake is van ernstige en zeer conflictueuze echtscheidingsproblematiek en heb ruime ervaring met de methode 'Verbindend gezag/Geweldloos verzet'. Naast gezins- en relatietherapeut, ben ik (NVRG erkend) opleider en systeemsupervisor. Ik werk als docent in de diverse opleidingen die het Lorentzhuis aanbiedt en daarnaast als freelancetrainer bij andere opleidingscentra en verschillende incompanytrajecten.

ONDER VOORBEHOUD

Verplicht zelf aan te schaffen:

• Handboek Systeemtherapie (2014) 

• Wegen Naar Herverbinding (Interactie Academie (2015) 

Facultatief:

• Peter Rober. Samen in gezinstherapie (2017)

Overige artikelen worden online beschikbaar gesteld.


Contacturen: 72 uur

Zelfstudie: 40 uur

Naar boven