Specialistische opleiding ACT In Systeemtherapie. Ervaringsgericht werken aan veerkracht IN relaties (40 uur NVRG)

ACT vaardigheden opdoen èn het ontwikkelen van een therapeutische houding om nog meer mogelijkheden te hebben in je systeemtherapie!

De specialistische module 'ACT In Systeemtherapie. Ervaringsgericht werken aan veerkracht in relaties' biedt de perfecte verdieping van de kennis en vaardigheden die tijdens de Inleidende en Verdiepende modules zijn opgedaan. Hiermee specialiseert de cursist zich verder in de methodiek van ACT (Acceptance & Commitment Therapie) binnen systeemtherapie. De module richt zich op het aanleren van vaardigheden om gedragsverandering in relaties te bewerkstelligen, gebruikmakend van ACT.

Systeemtherapie heeft als doel belemmerende interacties te verminderen en interacties die bijdragen aan ontwikkeling binnen relaties en toename van veerkracht te versterken. Door gebruik te maken van diverse systemische perspectieven en werkwijzen wordt er aan verandering gewerkt op verschillende gebieden (gedachten, emoties, gedrag) die van invloed zijn op de dynamiek, de interactiepatronen en de beleving van relaties.

De specialisatie ACT in systeemtherapie legt het accent op het bevorderen van gewenste interacties en interpersoonlijke groei op basis van ACT. ACT is een bewezen effectieve therapievorm die onder andere wordt ingezet binnen de revalidatie, zorg voor cliënten met chronische pijn en lichamelijk onverklaarde klachten, BGGZ en SGGZ, verslavingszorg, preventie en coaching voor volwassenen, kinderen, jongeren en gezinnen.

ACT gaat uit van het idee dat het streven naar geluk op korte termijn, zoals vechten met of ontkennen van onplezierige gedachten en emoties, op de lange termijn juist zorgt voor meer problemen omdat het bijdraagt aan psychologische inflexibiliteit. Binnen ACT wordt als alternatief voorgesteld om te streven naar een waardevol leven, waarbij men de bereidheid ontwikkelt om op een accepterende manier met onvermijdelijke gedachten en gevoelens om te gaan. ACT beschrijft een aantal kernprocessen die hieraan kunnen bijdragen: de kernprocessen van psychologische flexibiliteit.

Hoewel ACT in systeemtherapie nog relatief nieuw is, kan het door de huidige trend om transdiagnostisch te werken rekenen op groeiende belangstelling. De combinatie van ACT in ouderbegeleiding en systeemtherapie geeft hulpverleners handvatten om op een praktische en onderbouwde manier invulling te geven aan hun therapie vanuit een ervaringsgericht kader. De module 'ACT In Systeemtherapie. Ervaringsgericht werken aan veerkracht in relaties' biedt cursisten de mogelijkheid om de basis te leggen voor het integreren van ACT in systeemtherapie.

Doelstelling

 Deze specialistische module, draagt bij aan het ontwikkelen van:

-   De benodigde competenties om systeem therapeutische technieken toe te passen.

-   De benodigde competenties te ontwikkelen m.b.t. het bewust kiezen van ACT als behandelvorm.

-   Het ontwikkelen van therapeutische vaardigheden die bijdragen aan gedragsverandering binnen de ouder-kind relaties en interacties binnen gezinnen.

-   Het ontwikkelen van een therapeutische houding waarin ruimte is voor disclosure en het delen van de innerlijke dialoog.

Er wordt een nieuw perspectief (ACT) via het plaatsen ervan in het ervaringsgerichte systeemperspectief, toegepast bij het werken met systemen, wat wij verfrissend vinden en wat een toegevoegde waarde kan hebben voor het verdiepen van systemisch werken en het leren verdragen en benutten van emoties en ervaringen in het hier en nu in de kamer van de systeemtherapeut. 

De opleiding wordt geboden op basis van een verdiepend draaiboek dat therapeuten de gelegenheid biedt om met cliëntsystemen en zichzelf (zelf van de therapeut) te laten profiteren van de toegevoegde waarde van ACT voor het bewerkstelligen van therapeutische verandering in systemen. (NVRG)

Werkwijze

- Er wordt kennis opgedaan over ACT en de onderliggende theoretische basis. ACT binnen de toepassing in systemische ouderbegeleiding en gezinstherapie.

 Cursisten ontwikkelen vaardigheden over:

-   Onderzoeken van veranderwensen op basis van commitment aan waarden,

-   Onderzoeken van gepresenteerde bezorgdheden aan de hand van gewoontegedrag (psychologische inflexibiliteit) en de invloed daarvan op  zich herhalende interactiepatronen.

-   In kaart brengen van belemmerende gedachten, overtuigingen en beelden, die van invloed zijn op belemmerende interacties.

-   Het in kaart brengen van controle strategieën die negatieve invloed hebben op de zelfregulatievaardigheden van het individu, binnen de ouder-kind relatie en interacties tussen gezinsleden.

-   Het bevorderen van vaardigheden om vanuit gekozen waarden, bewust te handelen in interactie met elkaar.

-   Het bevorderen van zelfreflectie en zelfregulatievaardigheden (aandachttraining, defusie en acceptatie).

-   Het stimuleren van gedragsexperimenten waarmee cliënten de ervaring kunnen opdoen dat ze zelf invloed hebben op meer gewenste interacties.

Ontwikkelen van de therapeutische houding:

De cursist oefent met het reflecteren op zijn/haar eigen psychologische flexibiliteit/in-flexibiliteit. Self- disclosure is een belangrijk onderdeel binnen ACT. Er wordt gewerkt vanuit een gelijkwaardige houding (‘we zitten in het zelfde talige schuitje’). De cursist oefent met het delen van eigen ervaringen in het omgaan met uitdagende situaties.


DagDatumTijden
1 (Denise) 8 september 20239:30 - 16:45
2 (Denise)15 september 20239:30 - 16:45
3 (Denise en Maaike) 6 oktober 20239:30 - 16:45
4 (Denise en Maaike)13 oktober 20239:30 - 16:45
5 (Denise en Maaike) 3 november 20239:30 - 16:45
6 (Denise en Maaike) 1 december 20239:30 - 16:45
7 (Denise en Maaike)15 december 20239:30 - 16:45

NVRG

geldig van 13 sep 2021—12 sep 2024
NVRG nascholingscursus24Toegekend

NVRG

geldig van 1 apr 2021— 1 apr 2026
Specialistische module (nr. D21002)40Toegekend

VGCt

geldig van 13 sep 2021—12 sep 2024
Nascholing40Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 13 sep 2021—12 sep 2024
Overige20Toegekend
Extra literatuurstudiepunten29Toegekend
Herregistratie40Toegekend
Diagnostiek10Toegekend
Behandeling10Toegekend

Deze cursus is bedoeld voor Systeemtherapeuten in opleiding (als onderdeel van het traject tot ST NVRG)en voor Systeemtherapeuten (als nascholing). Cursisten dienen in ieder geval de Inleiding Systeemtherapie te hebben gevolgd. Indien de cursist de Inleiding en Verdieping systeemtherapie heeft gevolgd, kan de cursus gelden als specialistische module NVRG en daarmee onderdeel uitmaken van het traject tot erkenning als Systeemtherapeut NVRG. Bezoek de website van de NVRG voor meer informatie hierover.

Denise Matthijssen

Denise Matthijssen

Denise Matthijssen is SPV, ACT-trainer, systeemtherapeut en supervisor NVRG. Denise heeft ruim 25 jaar klinisch en ambulante ervaring in werken met jongeren en hun gezinsleden. Zij is auteur van de boeken 'ACTief opvoeden' (Hogrefe 2012), 'Samen ACTief in je gezin' (Lannoo 2015) en 'ACT your way' (Boom 2018). Denise is supervisor NVRG voor systeemtherapeuten en systeemtherapeutisch werkende in opleiding. Daarnaast is zij erkend TTC gever voor de opleiding tot systeemtherapeut. 

Bij het lesgeven ligt haar focus op het verbinden van de theorie (kennis) aan de eigen ervaringen, het ontwikkelen van vaardigheden en het ontwikkelen van een eigen, therapeutische houding. Denise heeft een ruime ervaring in het begeleiden van jongeren, ouders, gezinnen en groepen op basis van ACT (voor meer informatie zie www.denisematthijssen.nl) .

Maaike Martens

Maaike Martens

Maaike Martens is (NVRG geregistreerd) systeemtherapeut, gevorderd EFT therapeut en vaktherapeut drama. Zij heeft ruim 15 jaar werkervaring als systeemtherapeut en dramatherapeut in de ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie en klinische gezinsbehandeling. Daarnaast is Maaike supervisor NVRG. Momenteel is zij werkzaam in haar eigen praktijk voor relatie- en gezinstherapie. Het gedachtegoed van EFT, nieuwe autoriteit en AFFT zijn uitgangspunten in haar praktijk voor het werken met ouders, gezinnen en stellen.

Verplicht zelf aan te schaffen:

 • Harris, R. (2020) Acceptatie en Commitment therapie in de praktijk. Herziene editie. Hogrefe Uitgevers. 

• Samen actief in je gezin (2015)


Contacturen: 40 uur

Zelfstudie: 22 uur

Naar boven