Tweedaagse cursus Kindermishandeling en Kwetsbare gezinsrelaties

Geweld maakt gezinsrelaties kwetsbaar. Het doel van deze tweedaagse cursus is om meer kennis en vaardigheden te krijgen over het beroepsvaardig omgaan met de veelvormigheid van geweld in gezinnen. In deze cursus gaan we vooral in op kindermishandeling, maar besteden we tijdens de cursus evenzeer aandacht aan de samenhang met andere vormen van geweld in gezinnen en hun korte en langere termijn gevolgen zoals oudermishandeling, partnergeweld. Ook gaan we tijdens de cursus in op verwaarlozing, seksueel misbruik en op complexe scheiding. We schenken aandacht aan de positie en stem van kinderen en hanteren het uitgangspunt dat kinderen niet leven op een eiland. Voor hun veilige ontwikkeling en welzijn is het belangrijk om kinderen ontwikkelings- en systeemgericht in te bedden en te verbinden.

Doelstelling

Kindermishandeling beter te signaleren, bespreekbaar te maken en de routing te kennen;

De samenhang tussen verschillende vormen van geweld in gezinnen eerder herkennen en daarop professioneel en in doelgerichte samenwerking weten te handelen;

Met meer inzicht en professionaliteit kindermishandeling aan te pakken;

Met duurzaam resultaat samen te werken met andere beroepskrachten in de aanpak van kindermishandeling en andere vormen van geweld in het gezin;

De juiste ontwikkelingsgerichte vragen te stellen aan het kind en andere betrokkenen, deze systeemgericht kunnen kaderen, een plan van aanpak te maken en daarover helder te rapporteren;

Een goede analyse te maken van dit specifieke geval met behulp van analytische en krachtige vragen waarin feiten en meningen te onderscheiden zijn;

Vaardig gebruik kunnen maken van instrumenten, collegiale toetsing, kennis en inzicht in de eigen ervaringskennis en vaardigheden;

Versterking van het eigen handelingsrepertoire.

aantal dagen:
2
contacturen:
12

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Diagnostiek 4,5 Toegekend
Behandeling 5 Toegekend
Overige 3 Toegekend
Extra literatuur 11 Toegekend
Herregistratie 12,5 Toegekend

Professionals die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met (vermoedens van) kindermishandeling en/of andere vormen van geweld in gezinnen en families met specifieke leer- en kennisvragen

dr. Sietske Dijkstra

Dr. Sietske Dijkstrapsycholoog, promoveerde op een studie naar betekenisgeving van geweld uit de kindertijd aan de universiteit Utrecht. Ze startte in 1998 haar eigen bureau Dijkstra, www.sietske-dijkstra.nl. en richt zich op praktijkgericht onderzoek, scholing en advies.

Ze was van 2007 tot eind 2014 lector huiselijk geweld en hulpverlening in de keten en maakte van 2010 tot eind 2012 deel uit van de commissie Samson. Deze commissie rapporteerde in oktober 2012 haar bevindingen over seksueel misbruik in residentiële jeugdzorg en pleegzorg sinds 1945.

dr. Sietske Dijkstra

Wordt digitaal beschikbaar gesteld door King nascholing

Naar boven