Opleiding tot Orthopedagoog Generalist

Op 1 september 2021 gaat de 2-jarige opleiding tot Orthopedagoog Generalist van start. Heb je interesse om deze opleiding die leidt tot een BIG registratie bij ons te volgen, neem dan contact met ons op.

Vanaf 1 januari 2020 is het beroep van orthopedagoog-generalist opgenomen in de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Orthopedagoog-generalist is dan een wettelijk beschermde beroepstitel. Dat betekent dat de orthopedagoog-generalist zich moet registreren in het BIG-register om zijn beroep uit te kunnen oefenen. De BIG-registratie vormt het bewijs dat je de vereiste opleiding hebt voltooid en dat je wettelijk bevoegd bent om dit beroep te mogen uitoefenen.

Per 1 april 2021 is King nascholing door het Ministerie van VWS erkend om de opleiding tot Orthopedagoog Generalist aan te bieden. Dit betekent goed nieuws voor alle mensen die een opleiding hebben gevolgd in de pedagogische- of gezondheidswetenschappen of in de psychologie. Met je registratie als Orthopedagoog Generalist zul je worden opgenomen in het BIG register en werkzaam zijn in zeer uiteenlopende werkterreinen, maar altijd binnen de opvoedingscontext als geheel. 

Doel van de opleiding

Tijdens deze 2-jarige opleiding ontwikkel je je tot een deskundige op het gebied van het veranderen/herstel van de verstoorde pedagogische relatie tussen kinderen, jeugdigen en volwassenen in een afhankelijkheidspositie en hun opvoeders. Je biedt daarbij hulp in de eigen context van de cliënten zodat zij zich zo optimaal als mogelijk kunnen ontwikkelen c.q. opgroeien.

Je maakt je een systematische en methodische aanpak eigen, gebaseerd op wetenschappelijke evidentie en ingegeven door inzichten uit de orthopedagogiek en ontwikkelingspsychologie. Als toekomstig OG-er onderscheid je je van andere professionals door jouw uitgesproken integrale benadering vanuit het cliëntsysteem. Hierbij werk je ontwikkelings- én opvoedingsgericht.

De OG-er is ook bij uitstek gericht op ketenrelaties en ketensamenwerking. In opvoedings- of ontwikkelingssituaties waarin meerdere professionals zijn betrokken, zal je leren ook de coördinatie op je te nemen en/of te streven naar interventies op organisatie of beleidsniveau. Kenmerkend voor de werkzaamheden van een OG-er zijn daarnaast niet- cliëntgebonden werkzaamheden op het gebied van kwaliteit en organisatie van zorg- en hulpverlening en orthopedagogische vraagstukken, beleid, management en wetenschappelijk onderzoek.

Opbouw van de opleiding

De opleiding omvat in totaal 3600 uur, verdeeld over het cursorisch onderwijs, het praktijkdeel, praktijkopdrachten en supervisie.  Voor de opbouw van het cursorisch programma is gebruik gemaakt van de eisen zoals die wettelijk zijn vastgelegd voor de orthopedagoog-generalist:

·       480 uur scholing  (200 uur diagnostiek, 200 uur behandeling, 80 uur overig). 

·       240 uur praktijkopdrachten

·       supervisie (90 uur groepssupervisie; verbonden aan de opleiding, 10 uur zelf in te vullen) 

-       2790 uur orthopedagogische werkzaamheden in de praktijk

Het cursorisch programma bestaat uit minimaal 480 contacturen en wordt gevolgd in twee jaar.

Het eerste jaar ligt het accent op de verbreding en verdieping van eigen werkzaamheden en het verbreden van kennis over andere doelgroepen in andere werkvelden. Ook worden de algemene orthopedagogische diagnostische processen en interventieprincipes behandeld. In het tweede jaar vindt verdieping plaats door specifieker in te gaan op werkveld overstijgende actuele stromingen en daaruit afgeleide interventies. Gedurende de twee jaar wordt op een vaste dag (woensdag) in Amsterdam les gegeven. Op 1 september 2021 start de eerstvolgende opleidingsgroep.

Het praktijkdeel van de opleiding omvat 2.790 uur en vindt onder begeleiding plaats bij een erkende praktijkinstelling. 

Als je de opleiding in voltijd wilt volgen, dien je een aanstelling te hebben als orthopedagoog-generalist in opleiding voor 32 uur per week gedurende 2 jaar. Mocht je de opleiding in deeltijd willen doen, dan is die aanstelling er voor tenminste 16 uur per week gedurende 4 jaar.

Daarnaast krijg je 90 uur (groep)supervisie van minimaal 2 supervisoren. Minimaal 45 uur van de supervisie wordt verzorgd door een supervisor die OG-geregistreerd is. 1 x per twee weken vindt er aansluitend aan de scholing supervisie plaats. De overige 10 uur supervisie regel je zelf en kun je individueel volgen of in een groep.

Vrijstellingen

Vrijstelling kan worden verleend indien je de Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie reeds hebt gevolgd. Voor deze opleidingsdeelnemers heeft King nascholing een aparte vrijstelling die geldt voor het cursorisch onderwijs (100 uur), de bijbehorende praktijktoetsen en 20% van de werkuren. 

Een andere vrijstellingen kan worden verleend indien je de Inleiding Systeemtherapie NVRG hebt afgerond. Ook hiervoor geldt vrijstelling voor het cursorisch onderwijs (60 uur), de bijbehorende praktijktoetsen en 10% van de werkuren. 

Na de voordacht voor de OG-opleiding door jouw praktijkopleidingsinstelling wordt op basis van je ingediende certificaten door de hoofdopleider beoordeeld of je voldoet aan de criteria van de vrijstelling voor de opleiding.

Kosten

De kosten van de opleiding bedragen €16.750,-, dit is exclusief de supervisie en aan te schaffen literatuur (ongeveer €750,-)

Kosten bij verruimde vrijstelling 

De opleiding met verruimde vrijstelling (Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie), bedragen €14.550,- exclusief de kosten voor literatuur. 

De opleiding met verruimde vrijstelling (inleiding Systeemtherapie), bedragen €15.400,- exclusief de kosten voor literatuur. 

Deel deze pagina:

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)Beschikbaarheid
dr. Hetty Verzaal

dr. Hetty Verzaal

Hetty Verzaal is directeur van Ovidio, is zelfstandig, onafhankelijk adviseur en trainer op het gebied van vraag gestuurd, oplossingsgericht werken en empowerment. Daarnaast is zij hoofddocent, docent en supervisor bij de postmaster opleiding voor Orthopedagoog-Generalist. Vanaf 2004 bij de PDBO in Leiden en Amsterdam en vanaf  2021 bij Kingnascholing in Amsterdam. Hetty is orthopedagoog-generalist, gezondheidszorgpsycholoog, gezins- en relatietherapeut en geregistreerd supervisor bij de NVO.

Hetty omschrijft zichzelf  in de eerste plaats als een orthopedagoog in hart en nieren. De afgelopen 40 jaar heeft zij diverse functies vervuld in de jeugdzorg, waaronder directeur en orthopedagoog van de residentiële jeugdzorg instelling Op Dreef te Amsterdam, programmamanager Families First in A’dam en gedragswetenschapper bij het Sociaal-agogisch Centrum te Amsterdam. Van 1992 tot 1998 was zij tevens als klinisch docent orthopedagogiek verbonden aan de Rijksuniversiteit te Groningen, met als specialisatie gezinsdiagnostiek en gezinsbehandeling. Van 2003 tot jan. 2019 als klinisch docent bij de faculteit der Gedrags- en bewegingswetenschappen, bij de bachelor- en masteropleiding Pedagogische Wetenschappen.

Van meet af aan is haar missie: bekijk problematiek van cliënten in de bredere context en heb vooral ook oog voor wensen, behoeften, kwaliteiten en krachten van de ander en sluit daar expliciet bij aan. Om een wetenschappelijke onderbouwing aan haar gedachtengoed en ervaringen te geven, promoveerde zij in 2002 op de betekenis van empowerment voor het concrete handelen van beroepskrachten in de jeugdzorg. De resultaten van haar onderzoek bevestigden haar in haar overtuiging dat succes in de hulpverlening vooral correleert met een open, respectvolle en positief ingestelde grondhouding van de hulpverlener. In die tijd maakte zij kennis met de oplossingsgerichte benadering. Zij beschouwt deze benadering als de beste vertaalslag van het concept empowerment en besloot zich daar verder in te verdiepen. Vanaf 2003 heeft zij haar eigen bedrijf met een duidelijk gefundeerde visie en missie: sluit aan bij de belevingswereld van de ander, geef erkenning voor de door de ander beleefde problemen,  en ga vervolgens samen op zoek naar wat de ander wenst te veranderen, hoe hij dat wil veranderen, daarbij oog hebbend voor de kwaliteiten en krachten van de ander. De ander is dan iedereen die bij de cliënt direct en/of indirect betrokken is. Ouders en andere verwanten, maar ook collega’s en management.

drs. Joyce Aalberts

drs. Joyce Aalberts

Joyce Aalberts is orthopedagoog-generalist, gezondheidszorgpsycholoog en geregistreerd supervisor bij de NVO. Zij is sinds 2003 hoofddocent, docent en supervisor bij de postmaster opleiding voor Orthopedagoog-Generalist bij de PDBO in Leiden en in Amsterdam. Vanaf 2021 is zij hoofddocent bij de OG opleiding bij King nascholing in Amsterdam. Tot 1 augustus van dat jaar is Joyce tevens als orthopedagoog/ regiebehandelaar en supervisor werkzaam bij Family Supporters.

Joyce kijkt terug op een 40-jarige loopbaan als orthopedagoog bij de afdeling Orthopedagogiek bij de Vrije Universiteit. Haar niet aflatende ambitie is van meet af aan geweest om een duidelijke bijdrage te leveren aan het expliciteren van de eigenheid van de orthopedagogiek. Voor haar stond en staat de borging van de professionele kwaliteit van de orthopedagoog voorop. Dat draagt zij ook al jaren uit als lid van veel commissies van de NVO. Daarnaast heeft zij een brede bestuurlijke ervaring; opgedaan als lid van het faculteitsbestuur van de VU, zeven jaar portefeuille onderwijs, als lid van de stuurgroep VoorUit (een project waarin studenten vrijwilligerswerk doen in de wijk ter bevordering van integratie), als lid van de stuurgroep onderwijskwaliteit, als bestuurslid van het Landelijk Netwerk Universitaire Pabo’s en als lid van de Raad van Toezicht van een instelling gehandicaptenzorg.

Van jongs af aan ligt Joyce’s affiniteit bij het helpen in het leven van alledag. Joyce heeft dat gedaan als student, groepsleidster, ambulant hulpverlener, docent in de (postmaster) opleiding Orthopedagogiek en als supervisor. Oog voor het belang van het kind in de context van het dagelijks leven van gezin en school staan daarbij centraal. Bij die hulpverlening gaat het niet alleen om het kind, maar om alle betrokkenen. Het draait om oog voor het hele netwerk en de diversiteit van mensen en wensen. Joyce werkt vanuit een positieve grondhouding en sluit vooral aan bij behoeften en veranderwensen van de cliënten. Het verhaal van de cliënt en diens dagelijks bestaan en behoeften vormen het uitgangspunt.


Naar boven