(Mediërende ) Cognitieve Gedragstherapie voor ernstig verstandelijk beperkte kinderen, jeugdigen en volwassenen (25 uur)

Cognitieve gedragstherapie met een holistische theorie, topografische analyse, functie- en betekenisanalyse, toegepast op verstandelijk beperkten, biedt vaak goede aanknopingspunten om een nieuw perspectief te creëren voor deze cliënten waarbij vaak sprake is van complexe gedragsproblemen.

Belangrijk: er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder doelgroep. 

Inhoud

Het startpunt van deze benadering is de beoordeling hoe ‘adequaat’ of ‘inadequaat’ het actuele gedrag van een cliënt is, gezien de ontwikkelingsleeftijd en de omstandigheden. Aan de hand van de theorieën uit de ontwikkelingspsychologie wordt een inschatting gemaakt van de cognitieve, sociale emotionele en seksuele ontwikkelingsleeftijd. Bepaling van het communicatieniveau en daarbij passende communicatiewijzen horen daar eveneens bij (zoals totale communicatie of andere communicatiemethoden). Het ontwikkelingspsychopathologisch referentiekader helpt bij het interpreteren van de gedragsproblemen en symptomen, waarbij we op zoek gaan naar informatieverwerkingsproblematiek, over- of onderprikkeling/ stimulering, angst, onmacht en vermijding. Op deze manier worden de specifieke luxerende en in stand houdende factoren (operante leertheorie), alsook de emotionele reacties van zowel cliënt als omgeving (klassieke leertheorie) in de analyses opgenomen.

Aansluitend op de analyses komen in de cursus bij de doelgroep passende interventies aan bod om de factoren die het gedrag kunnen beïnvloeden te benutten. Als effectief aangemerkte CGT technieken worden daarbij op maat gemaakt en er wordt rekening gehouden met de ontwikkelingsniveaus en de psychopathologie. In samenwerking met het team en het netwerk van de cliënt (systemische benadering) worden doelen en passende interventies opgesteld waarbij zelf-effectiviteit, autonomie, krachten, wensen en interesses van de cliënt het uitgangspunt zijn.

In de cursus worden de fasen van het cognitief gedragstherapeutisch proces doorlopen voor zowel voorbeeldcasuïstiek als ook casuïstiek van de deelnemers. Gestart wordt met het in kaart brengen (meten) en analyseren van probleemgedrag (Holistische theorie, Betekenisanalyse, Functieanalyse), waarop aansluitend passende interventies worden ingezet. Er wordt aandacht besteed aan generalisatie en het evalueren van het behandeleffect.'


 Werkwijze

De kennis wordt overgedragen door middel van literatuur, huiswerkopdrachten, presentaties van docent, oefeningen in kleine groepjes, rollenspellen.


Doelstellingen

De deelnemer is aan het eind van de cursus beter in staat om:

  • samen met cliënt en ouders/verzorgers, een holistische theorie te formuleren, evenals Functieanalyses en Betekenisanalyses van het (geselecteerde) klachtgedrag
  • (potentiële) krachten van cliënten, wensen en interesses te benutten bij het creëren van een nieuw perspectief
  • werkzame elementen/technieken toe te passen. Weet hoe de technieken moeten worden aangepast bij kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en de interacties af te stemmen op alertheid, tempo, mogelijkheden en behoeften
  • de ernst van probleemgedrag voorafgaand aan de behandeling te meten. Evenals het meten en monitoren van het behandeleffect
  • technieken voor generalisatie van behandeleffect en de preventie van terugval, op maat gemaakt voor de cliënt, in de interventie in te bouwen


  Wijze van toetsing

Schriftelijke casusbeschrijving.

Deel deze pagina:
aantal dagen:
4
contacturen:
25

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 17 mrt 2020—16 mrt 2021
Behandeling13Toegekend
Diagnostiek12Toegekend
Extra literatuurstudie3Toegekend
Herregistratie25Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 22 sep 2017—16 sep 2020
Behandeling13Toegekend
Diagnostiek12Toegekend
Extra literatuurstudie2Toegekend
Herregistratie25Toegekend

VGCt

geldig van 17 mrt 2020—16 mrt 2021
Vervolgcursus25Toegekend

(Ortho)pedagogen en psychologen. Deelnemers zijn werkzaam in de jeugdzorg, GGZ of gehandicaptenzorg, hebben allen cliënten in behandeling/begeleiding en hebben voldoende casuïstiek om het geleerde in de praktijk toe te passen.

Deze cursus geldt als vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie, en kan alleen worden gevolgd als cursisten de Basiscursus van 100 uur hebben afgerond.

drs. Harrie van Leeuwen

drs. Harrie van Leeuwen

Harrie van Leeuwen is kinder- en jeugdpsychiater n.p. en gefascineerd door transformaties in de ontwikkeling van kinderen, professionals en organisaties. De vakinhoudelijke ontwikkeling van professionals staat of valt met robuust professioneel redeneren. Dit is de toetssteen; vakinhoudelijke kennis en ervaring is de basis. Harrie is werkzaam bij Bureau PEERS, bestuursadvies, ontwikkeling & training. 

drs. Marca Geeraets

drs. Marca Geeraets

Marca Geeraets is GZ-psycholoog en houdt zich bezig met ontwikkeling, implementatie en kwaliteitsbewaking van (bewezen effectieve) behandeling binnen de GGZ, jeugdzorg, het (speciaal) onderwijs en de zorg voor mensen met een ernstig verstandelijke beperking. Haar portfolio betreft: strategische zorginnovatie, inhoudelijke zorgprogrammering, School-Based Mental Health, oudertrainingen en consultaties bij complexe vorm van probleemgedrag. Marca is werkzaam bij Bureau PEERS: bestuursadvies, ontwikkeling & training.

drs. Willemine Heiner

drs. Willemine Heiner

Willemine Heiner is klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog specialist, cognitief gedragstherapeut (VGCt), PCIT en EMDR practionar. Verder is Willemine opleider/supervisor cognitieve gedragstherapie (VGCt) en opleider Parent Child Interaction Therapy (PCIT International). Willemine heeft 25 jaar ervaring in de (kinder- en jeugd-)GGZ in een poliklinische setting, dagbehandeling en klinische afdeling. Zij heeft gewerkt als (inhoudelijk) manager, behandelverantwoordelijke, methodiek ontwikkelaar, consulent, opleider/trainer en supervisor.

Willemine heeft ervaring met gevarieerde problematiek en diverse doelgroepen: kinderen en jeugdigen, ouders, volwassenen, multiprobleemgezinnen (al dan niet met een beschermende maatregel) en kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Momenteel is zij werkzaam in eigen praktijk, www.heinerpsycholoog.nl.

Verplicht aan te schaffen: 

Aan te schaffen door deelnemers

Didden, R., Duker, P. & Seys, D. (2016). (ongewijzigde druk sinds 2003). Hoofdstuk 1., 2, 4 en het nawoord. In Gedragsanalyse en –therapie bij mensen met een verstandelijke beperking. Houten: Bohn Stafleu van Loghum

NB: Het betreft een ongewijzigde druk sinds 2003; dit betekent dat deelnemers de uitgave van  jaartal 2003 t/m 2016 kunnen gebruiken (en dus niet onnodig een nieuw exemplaar aanschaffen!)


Naar boven