Intelligentieonderzoek bij kinderen en adolescenten

In deze 1-daagse cursus ligt een sterk accent op de WISC-III. Je oefent met het analyseren en interpreteren van de WISC-III met behulp van casuïstiek. Er wordt ingegaan op de verschillende analysemethoden die in Nederland en internationaal bestaan en op de overwegingen voor het gebruik ervan.

Inhoud

De 1-daagse cursus Intelligentieonderzoek bij kinderen en adolescenten stimuleert u als psycholoog of pedagoog om op een hoger niveau met diagnostiek bezig te zijn. Het is géén basiscursus waarin u leert hoe een intelligentietest af te nemen. In deze ééndaagse en intensieve cursus ligt de nadruk op verdiepende analyse, interpretatie en rapportage, en de vertaling naar de praktijk.

 

Naast de WISC-III passeren ook andere K&J-intelligentietests de revue (o.a. WPPSI-III, WAIS-IV, WNV, NIO, KAIT, RAKIT-2, SON-R en WISC-V), waarbij overwegingen voor gebruik besproken worden. Tijdens de cursus worden resultaten van intelligentiediagnostiek geïnterpreteerd in het licht van contextuele factoren, anamnestische gegevens en overige testbevindingen. Kritische reflectie wordt gestimuleerd. Ook wordt er gekeken naar indicatiestelling en inhoudelijke implicaties voor een evt. interventie. Daarnaast is er aandacht voor diagnostiek bij verschillende doelgroepen en voor specifieke cognitieve profielen. Valkuilen en veelgemaakte fouten in afname, scoring, rapportage en bejegening van cliënten (professionele attitude) worden toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en voorzien van tips en praktische adviezen. Ook is er aandacht voor theoretische, psychometrische, juridische en ethische aspecten verbonden aan (intelligentie) diagnostiek. De cursus kent een sterk interactief karakter met veel ruimte voor vragen van cursisten.

 

Werkwijze

Plenair interactief college, oefeningen en casuïstiek (plenair en in subgroepjes).


Doelstellingen

Na afloop van de cursus zijn uw kennis en vaardigheden uitgebreid om de WISC-III te analyseren en interpreteren, en bent u in staat tot kritisch en professioneel gebruik van intelligentietests, inclusief verantwoorde rapportage hierover en terugkoppeling naar de cliënt.


Wijze van toetsing

Beoordeling geschiedt aan de hand van een afsluitende schriftelijke toets en actieve deelname.

 

 

Deel deze pagina:
aantal dagen:
1
contacturen:
7

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

SKJ

Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals7Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Diagnostiek7Toegekend
Herregistratie7Toegekend

De cursus is ontwikkeld voor academisch geschoolde psychologen en orthopedagogen, maar ook mensen met een andere relevante opleidingsachtergrond m.b.t. psychodiagnostiek (PDW, TP en PPA) kunnen deelnemen. Uitgangspunt is dat u als professional werkzaam bent in de klinische praktijk en op zoek bent naar verdieping m.b.t. intelligentiediagnostiek, om meer uit het materiaal te halen waarmee u wellicht al langere tijd werkt.

drs. Yaron Kaldenbach

drs. Yaron Kaldenbach

Drs. Yaron Kaldenbach is gz-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en K&J-psycholoog. Hij is directeur van Apollo Praktijk en werkzaam in de GGZ. Yaron publiceert veel, onder meer over analyse en interpretatie van de WISC-III.

Hij ontwikkelde een aantal inmiddels veel gebruikte materialen voor het werkveld, zoals de WISC-III Scorehulp, Beslisboom, Profielhypothesen en Toelichting voor Ouders & Jeugd. Yaron is specialist op het gebied van intelligentie-diagnostiek en geeft hierover al jaren geaccrediteerde cursussen.

Wordt online verzorgd door King nascholing en Apollo Praktijk.

Naar boven