Groepstraining voor jongeren met sociale communicatieproblemen

In deze cursus leren de cursisten hoe ze een groepstraining kunnen geven aan jongeren (vanaf leeftijd van ongeveer 12 jaar), die kampen met problemen in sociale communicatie.

De problemen in de sociale communicatie kunnen verband houden met sociale angst, ontwikkelingsproblematiek, trauma- of stressorgerelateerdheid, emotieregulatie of somatische klachten zonder duidelijke medische oorzaak. Ook kan het gaan om problemen in de persoonlijkheidsontwikkeling van de jongere.

 • Inhoud van de cursus

Uitleg en toelichting over de experiëntiële werkvormen en van het cognitief gedragstherapeutisch denkkader dat hierbij richtinggevend is. Dat gaat om:

 • Maken van gedragsanalyses van problemen van de jongere
 • Maken van een casusconceptualisatie per jongere
 • Het toepassen van de experiëntiële werkvormen in het rollenspel
 • Geven van huiswerk aan de jongeren
 • Monitoren van gedragsveranderingen
 • Volgen en beïnvloeden veranderingsprocessen van de jongeren
 • Houden van focus bij de jongeren op hun eigen leerdoelen
 • Scheppen van een veilige sfeer in de groep
 • Hanteren van de groepsdynamiek

Werkwijze

 • Interactionele presentaties over gedragsanalyses, cognitief gedragstherapeutisch denkkader, casusconceptualisatie, experiëntiële werkvormen (rollenspel, twee- of meer stoelentechniek), probleemexploratie in de groep, geven van huiswerk, monitoring, start-, ontwikkeling- en afsluiting van de groep, groepsdynamiek
 • Leren toepassen van gedragsanalyses, maken van casusconceptualisatie, leren toepassen van de experiëntiële werkvormen, leren uitvoeren van probleemexploratie, leren uitvoeren van de huiswerkbespreking, leren hanteren van het groepsproces e.d. Deelnemers leren dit alles uit te voeren door in de cursus te werken als ‘trainer’ met de cursusgroep als ‘oefengroep’. Als ‘oefengroep’ nemen cursusdeelnemers rollen op zich als ‘trainer, protagonist, antagonist en trainingsgroepslid’.  De docent laat eerst als voorbeeld zien aan de cursusdeelnemers hoe de experiëntiële werkvormen worden toegepast. Hierbij dient de cursusgroep voor de eerste keer als ‘oefengroep’. Daarna dient de docent als supervisor van de deelnemers in de rol van trainer.

Doelstelling

Deelnemers hebben inzicht in de theorie van de werkvormen en hebben vaardigheden om zelf de training bij jongeren te kunnen uitvoeren.

Wijze van toetsing

Alle deelnemers voeren de werkvormen uit in de cursusgroep (met de cursusgroep als oefengroep). De docent geeft feedback aan de deelnemers over hun functioneren als ‘trainer’. Indien deelnemer hierbij onvoldoende presteert, krijgt hij/zij een herkansing. Daarnaast is aan eind van dag 4 een eindtoets. Voor certificering is nodig dat de deelnemers zowel op voldoende niveau heeft gefunctioneerd als trainer, als een voldoende score heeft behaald op de eindtoets. 


Deel deze pagina:
aantal dagen:
4
contacturen:
24

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Behandeling10Toegekend
Diagnostiek10Toegekend
Overige taken4Toegekend
Herregistratie24Toegekend

VGCt

geldig van 15 nov 2018—14 nov 2021
Bij- en nascholing24Toegekend

SKJ

Opleidingstraject jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional24Toegekend

Orthopedagogen, psychologen en Jeugdzorgwerkers, die werken met jongeren (pubers, adolescenten)

Enige kennis over cognitieve gedragstherapie is gewenst.

drs. Ton van Heugten

drs. Ton van Heugten

Ton van Heugten is klinisch psycholoog-psychotherapeut en vanaf 1977 werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. In de loop der jaren werkte hij als behandelaar met volwassenen, kind & jeugd, ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en forensische patiënten. Daarnaast gaf hij vanaf begin jaren '80 veel scholing aan professionals. In oktober 2016 ging hij wat betreft arbeidsovereenkomst met pensioen. Sindsdien werkt hij nog ruim 1 dag als regiebehandelaar bij kleinere zorgaanbieders, geeft hij verder scholing op gebied psychopathologie en DSM-5 en geeft hij groepsleertherapie.

Verplicht aan te schaffen:

 • Denk goed voel je goed, werkboek cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren, Paul Stallard, 2006, Nieuwezijds B.V. (206 pagina’s)

Overige literatuur wordt beschikbaar gesteld in de online omgeving van King nascholing

Naar boven