Competentievergroting

Deze cursus biedt kennis en inzicht in competentiegericht werken. Er wordt getracht de vraag te beantwoorden die professionals hebben over hoe competentievergroting, in de praktijk van de residentiële hulpverlening, gerealiseerd kan worden.

Inhoud
Professionals werkzaam met kinderen en jongeren in residentiële centra, hechten veel belang aan veiligheid en ontwikkeling. Hun aandacht gaat niet alleen uit naar problemen en risico’s, maar ook naar sterke punten en oplossingen. Daarnaast is de blik ook sterk gericht op het sociale netwerk waar de jeugdige vandaan komt en vaak ook weer naar terugkeert: de ouders, broers en zussen, familieleden en andere belangrijke personen. 

Competentievergroting is een motiverende aanpak die betrokkenen aanspreekt op hun mogelijkheden in plaats van hun tekorten en beperkingen. Daarbij wordt veel nadruk gelegd op het leren van vaardigheden die nodig zijn voor het leven thuis, op school, op het werk en in de vrije tijd. En ook op het versterken van sociale ondersteuning en het benutten van sterke punten van de jeugdige en diens omgeving. Deze cursus tracht de vraag te beantwoorden die professionals hebben over hoe competentievergroting in de praktijk van de residentiële hulpverlening gerealiseerd kan worden. De methodische aspecten in dit boek grijpen terug op de ontwikkelingspsychologie en de leertheorieën. Werkzame factoren en (elementen uit) effectieve interventies vormen de leidraad. 

In deze cursus is er veel aandacht voor de positie van de ouders. Er komen diagnostische hulpmiddelen aan de orde en de cognitieve en morele aspecten van gedragsverandering. De krachten en doelen van jeugdigen, ouders en netwerk vormen een sterke de rode draad in de cursus.

Doelstelling

 • Deelnemers kennen de achtergronden en werkzame elementen van competentiegericht werken.
 • Deelnemers kennen en beheersen technieken en strategieën voor competentievergroting en kunnen deze toepassen in de dagelijkse begeleiding/behandeling van kinderen, jongeren, ouders en jongvolwassenen.

Werkwijze
Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van korte introducties met ruimte voor vragen en discussie demonstratie (video en mondeling), opdrachten (soms individueel, meestal in twee- of drietallen) aan de hand van voorbeeldsituaties, eigen casuïstiek of kort video-opnames en oefeningen in twee-, drie- en soms viertallen. 

Wijze van toetsing
Toetsing bestaat uit actieve deelname en het inleveren van een schriftelijke casusbeschrijving binnen 3 weken na afsluiting van de cursus. In deze casusbeschrijving wordt een interventie beschreven die toegepast kan worden op een eigen cliënt of binnen de eigen organisatie. Er wordt gebruik gemaakt van de gelezen literatuur en opgedane kennis binnen de cursus. De casusbeschrijving wordt beoordeeld door de docent. 

Deel deze pagina:
aantal dagen:
3
contacturen:
18

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

Professionals met een universitaire of hbo-vooropleiding die werken in de jeugd- en opvoedhulp, de jeugd-ggz, het onderwijs of in een eigen praktijk: ambulante jeugdhulpverleners, sociotherapeuten, docenten, (GZ-)psychologen, orthopedagogen, vaktherapeuten of maatschappelijk werkers. 

drs. Han Spanjaard

drs. Han Spanjaard

Han Spanjaard (1961) studeerde Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en is GZ-psycholoog. Hij ontwikkelde, implementeerde en evalueerde diverse preventie- en hulpverleningsprogramma’s voor kinderen en jongeren met (ernstig) probleemgedrag. Voorbeelden zijn Families First (voor gezinnen in een crisissituatie), de VertrekTraining (voor jongeren met risico op thuisloosheid), Competentievergroting in de Residentiële Jeugdzorg (diverse programma’s), Functional Family Therapy, Tools4U (voor jeugdige delinquenten) en TACt (Training Agressie Controle, voor groepen en individuele jongeren). 

Daarnaast houdt Han zich bezig met de aanpak van seksueel misbruik en andere vormen van kindermishandeling en de ontwikkeling en implementatie van assessmentinstrumenten (zoals het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen). Hij verzorgt over uiteenlopende onderwerpen trainingen voor uitvoerende professionals, gedragsdeskundigen en leidinggevenden.

De literatuur voor de training betreft per dag enkele hoofdstukken/paragrafen uit:

 • Slot, N.W., & Spanjaard, H.J.M. (2016). Competentievergroting. Jeugdhulp in tehuizen en dagcentra. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff. (Vierde, geheel herziene druk). (hieronder aangeduid met CV)
 • Spanjaard, H. (2009). De VertrekTraining. Intensief ambulante hulp gericht op competentie­vergroting en netwerkversterking. Utrecht/Amsterdam: NIZW Jeugd/Uitgeverij SWP. (derde druk) (hieronder aangeduid met VT)

Het verzoek aan de deelnemers is onderstaande literatuur vooraf aan de trainingsdagen te lezen.

Literatuur voor dag 1:

 • Hoofdstuk 2 CV: Theoretische basis van competentievergroting (p. 43-66)
 • Hoofdstuk 3 CV: Ouders, gezin en netwerk (p. 67-84) AANBEVOLEN NIET VERPLICHT
 • Hoofdstuk 5 CV: Observeren en communiceren (p. 119-146)
 • Paragraaf 7 CV: Technieken om vaardigheden te leren en inadequaat gedrag te verminderen  T/M PARAGRAAF 7.6.1 (p. 171-185)

Literatuur voor dag 2:

 • Hoofdstuk 7 CV: Technieken om vaardigheden te leren en inadequaat gedrag te verminderen VANAF PARAGRAAF 7.6.2 (p. 185-205)
 • Hoofdstuk 8 CV: Reflectie en zelfsturing (p. 207-232)
 • Hoofdstuk gebaseerd op VT: Analyse, doelen en werkpunten

Literatuur voor dag 3:

 • Hoofdstuk 11 VT: Gedachten en gevoelens beïnvloeden (p. 245-262)
 • Paragraaf 6.3.2 CV. Netwerkschema en VIP- kaart (p. 151-152)

PDF’s van de literatuur zijn te vinden in Mijn King. Het is niet toegestaan deze pdf’s zonder toestemming verder te verspreiden.

Naar boven