Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen (100 uur)

In deze cursus leer je cognitief/emotionele- en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen of te veranderen met behulp van evidence-based methoden en interventies. De cursus is zowel op kinderen en jeugdigen gericht, als op volwassenen.

DEZE CURSUS KOMT IN AANMERKING VOOR HET STAP-SCHOLINGSBUDGET

Na inschrijving kunnen je ons mailen op maaike@kingnascholing.nl, je ontvangt dan van ons het STAP aanmeldbewijs.


Let op!; er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op.

Inhoud
In deze cursus leer je cognitief/emotionele en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen/veranderen met behulp van evidence-based methoden en interventies. Deze cursus is gericht op kinderen, jeugdigen en volwassenen. De cursus is opgebouwd uit een inleidend- (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur).

Er wordt ingegaan op de kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces, leer- en emotietheorie relevant voor de klinische praktijk, (in ieder geval) de theorieën over klassieke en operante conditionering, en het cognitieve model. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en in stand houdende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten. 

In deze cursus worden vaardigheden aangereikt voor het opbouwen, onderhouden en afsluiten van een cgt-behandeling en een adequate therapeutische werkrelatie en voor ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en cognitief gedragstherapeutische analyses. Ook leer je het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, sociale vaardigheidstraining, zelfregulatieprocedures, contraconditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en ontspanningsprocedures, en de uitvoering van behandelingen volgens evidence-based behandelprogramma’s bij de meest voorkomende problematieken in de doelgroep, waaronder angst- en stemmingsstoornissen.

In een door de VGCt geaccrediteerde basiscursus maakt de cursist kennis met de werk- en denkwijze die in het algemeen wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. Deze kennismaking vindt plaats op zowel theoretisch niveau als op praktisch niveau.

Doelstelling

Na afloop van de basiscursus:

 • kunnen cursisten, onder supervisie, cognitieve gedragstherapieën uitvoeren bij kinderen, jeugdigen en volwassenen;
 • heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken;
 • kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk;
 • kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;
 • kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;
 • kan de cursist de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven;
 • kan de cursist biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen;
 • kan de cursist op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses en hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt met een angststoornis, een cliënt met een stemmingsstoornis en een cliënt met een derde probleemgebied naar keuze;
 • kan de cursist vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de cliënt het meest aangewezen is;
 • kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten;
 • kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.

Werkwijze 
De nadruk ligt uitdrukkelijk meer op de praktijk. Tot de praktijk worden zowel rollenspelen als andere oefeningen en opdrachten gerekend waarbij de theoretische concepten naar praktische situaties moeten worden vertaalt. De huiswerkopdrachten zijn zowel theoretisch als praktisch van aard.

Wijze van toetsing 
De toetsing bestaat uit praktijkopdrachten (bijvoorbeeld een zelfmodificatie-opdracht) en/of een mini N=1 in het verdiepende deel van de basiscursus, waarin de cursist laat zien dat hij een cgt-procedure beheerst en de rationale kan uitleggen, en een theorietoets na het introductiedeel van de basiscursus. Hiernaast wordt van de cursist actieve deelname verwacht.


Deel deze pagina:
aantal dagen:
15
contacturen:
100

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam, Aristo Amsterdam
 1. donderdag 8 sep 2022 van 9:30 - 16:45
 2. donderdag 22 sep 2022 van 9:30 - 16:45
 3. donderdag 6 okt 2022 van 9:30 - 16:45
 4. donderdag 27 okt 2022 van 9:30 - 16:45
 5. donderdag 10 nov 2022 van 9:30 - 16:45
 6. donderdag 24 nov 2022 van 9:30 - 16:45
 7. donderdag 8 dec 2022 van 9:30 - 16:45
 8. donderdag 15 dec 2022 van 9:30 - 16:45
 9. donderdag 12 jan 2023 van 9:30 - 16:45
 10. donderdag 26 jan 2023 van 9:30 - 16:45
 11. donderdag 9 feb 2023 van 9:30 - 16:45
 12. donderdag 23 feb 2023 van 9:30 - 16:45
 13. donderdag 9 mrt 2023 van 9:30 - 16:45
 14. donderdag 23 mrt 2023 van 9:30 - 16:45
 15. donderdag 6 apr 2023 van 9:30 - 16:45
 16. donderdag 20 apr 2023 van 9:30 - 16:45 (Reservedatum!)
vol 😕

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 8 sep 2022— 7 sep 2025
Behandeling80Toegekend
Diagnostiek20Toegekend
Herregistratie100Toegekend
Extra literatuur74Toegekend

VGCt

geldig van 3 okt 2019— 2 apr 2023
Basiscursus100Toegekend

Vooropleiding

Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. In je vooropleiding moet je de vakken leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden hebben gevolgd.

Werk

Je bent minimaal twaalf uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ, Jeugdzorg of Onderwijs. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen. Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met King nascholing.

drs. Ingrid Mater Malij

drs. Ingrid Mater Malij

Ingrid Mater Malij is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR practitioner, schematherapeut in opleiding en supervisor VGCT. Zij heeft ervaring met cognitieve gedragstherapie zowel face to face als via internet. Twee jaar is zij werkzaam geweest voor Interapy. Zij heeft 8 jaar bij HSK voornamelijk met volwassenen gewerkt middels protocollaire cognitieve gedragstherapie. De laatste 2 jaar heeft ze daar ook kinderen en jongeren behandeld. 

In 2010 is zij bij Triversum, Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, gaan werken. In eerste instantie als behandelcoördinator op de jeugdkliniek, waar jongeren van 12 tot 18 worden opgenomen met ASS, psychoses, gedragsproblemen, eetstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. 

In september 2011 heeft zij de overstap gemaakt naar de polikliniek van Triversum te Alkmaar. Daar behandelde zij met name jongeren met eetstoornissen ook in groepstherapie. Daarnaast deed zij daar diagnostisch onderzoek en behandelde zij kinderen en jongeren met andere AS-I of AS-II problematiek en gaf daarbij ouderbegeleiding. Zij was programmacoördinator van het zorgprogramma Eetstoornissen.

Per 1 oktober 2016 is zij werkzaam als GZ-psycholoog bij de GGZ Noord Holland Noord, centrum voor Kind en Jeugd, te Hoorn. Daar verricht zij dezelfde werkzaamheden als bovenstaand en is zij zich verder aan het opleiden tot schematherapeut en werkt veel met eetstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, angstklachten, stemmingsproblematiek en trauma.

Tevens geeft zij zowel in het kader van de VGCt-opleiding als in het kader van de GZ-opleiding supervisie. Dit laatste doet zij ook vanuit haar eigen praktijk ViZie (www.praktijkvizie.nl).

Literatuur (Onder voorbehoud)

In de cursus zal gebruik worden gemaakt van de volgende boeken, waarover cursisten de beschikking moeten hebben:

 • Korrelboom, C.W., ten Broeke, E. (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Bussum, Coutinho. ISBN 978 90 46903810
 • Hermans, D., Raes, F. & Orlemans, J.W.G. (dec. 2017). Inleiding tot de gedragstherapie, zevende herziene druk. Houten: Bohn, Stafleu en Van Loghum. ISBN: 978 90 368 1950 3
 • Prins, P.J.M., Bosch, J.D. & Braet, C. (2018), Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen, derde herziene druk. Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, ISBN 978 90 368 1972 5
 • Beck, J.S. (2013), Cognitieve gedragstherapie, theorie en praktijk. Amsterdam, Uitgeverij Nieuwezijds, ISBN 978 90 5712 384 9. 
 • Broeke, ten, E., Heijden, van der, C., Meijer, S. & Hamelink, H. (2013, 2e druk, 4e oplage). Cognitieve therapie, de basisvaardigheden. Amsterdam, Boom, ISBN 978 90 8506 599 9
 • Lucassen, S. & Oord, van der, S. (2018). Write Junior, Protocol schrijftherapie voor getraumatiseerde kinderen en adolescenten 4-18 jaar, derde herziene druk. ISBN 978 90 8850 7793
 • Keijsers, G.P.J., Vossen, C.J.C. & Keijsers, L.H.A. (2012). Helpen veranderen, Motiveringsstrategieën in de psychotherapie. Amsterdam: Boom, ISBN 978 94 6105 014 4

Aanvullende literatuur wordt door KING verstrekt. In het draaiboek is deze literatuur aangemerkt met een R. Een verwijzing naar aanbevolen literatuur en/of naslagwerken kan tijdens de cursus worden gegeven. Mogelijk vindt er tijdens de cursus nog een wijziging in literatuur plaats of dient nog een boek aangeschaft. Dit wordt dan z.s.m. doorgegeven en literatuur verzorgd via KING wordt dan nog verstrekt.

TIP: Wanneer met name met volwassenen wordt gewerkt wordt geadviseerd de volgende boeken aan te schaffen:

 • Keijsers, G.P.J., Minnen, A. Verbraak, M., Hoogduin, C.A.L. en Emmelkamp, P (red.) (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychisch klachten, deel 1, 2 en 3. Amsterdam: Boom.

TIP: Wanneer met name met kinderen en jeugdigen wordt gewerkt wordt geadviseerd de volgende boeken aan te schaffen:

 • Braet, C. & Bögels, S. (red.) (2020). Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten, deel I, II en III Amsterdam: Boom. (in de basiscursus wordt alleen gewerkt met deel internaliserende problematiek (deel 3)
Naar boven