Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen (100 uur). Docent: S. van der Toorn

In deze cursus leer je cognitief/emotionele en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen/veranderen met behulp van evidenced based methoden en interventies. De cursus is zowel op kinderen en jeugdigen gericht, als op volwassenen.

Belangrijk: er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op. 

Inhoud

De basiscursus bestaat uit twee delen, een eerste inleidend deel, welke zich richt op het aanleren van de theoretische invalshoek, zoals de leertheorie en de cognitieve therapie en een verdiepingsdeel, welke zich richt op het vanuit de analyse leren toepassen van verschillende cognitief gedragstherapeutische technieken. In het praktische werken in de cursus zal de aandacht uitgaan naar het werken met zowel volwassenen als met kinderen en jeugdigen. In de cursus zal ook aandacht zijn voor de therapeutische relatie en het gebruik van motivatietechnieken daarbij en voor het werken met protocollen.

Na afronding van de basiscursus is de cursist in staat gedragstherapieën uit te voeren. Zolang de volwaardige registratie als gedragstherapeut niet is verkregen dienen deze behandelingen onder supervisie van een gedragstherapeut uit te worden gevoerd.

Om zich de stof eigen te kunnen maken wordt er van de cursisten verwacht dat ze veel oefenen. Er wordt vanaf de tweede bijeenkomst, gedurende het inleidende deel, door cursisten een referaat over de literatuur gehouden, waarbij de cursisten worden uitgenodigd om hierover van gedachten te wisselen. Daarnaast bereidt een cursist eigen casussen voor welke over de te behandelen stof gaan. Theoretische concepten en praktische interventies worden geoefend in de cursus en toegepast in de praktijk. Daarnaast worden cursisten uitgedaagd het geleerde in de praktijk te brengen door te oefenen met eigen problematiek in een eigen gedragsmodificatie (EGM), waarbij geleerd wordt deze gedragstherapeutisch te analyseren en hierop te interveniëren, zowel in de rol van cliënt als in de rol van cognitief gedragstherapeut. Iedere cursusdag zal worden afgesloten met een evaluatiemoment, waarin kort gereflecteerd wordt op de cursusdag. Aan het einde van de cursus zal de gehele cursus worden geëvalueerd. De cursus zal worden afgesloten met een 'mini' N=1 verslag over een bestaande cliënt, waarin het gedragstherapeutisch proces: de leerprincipes, gedragsanalyses, voorkeur en keuze van interveniëren, registraties, de uitvoering van de interventies en het resultaat beschreven worden.


Werkwijze

 • Literatuur: als basis ter bestudering dient het boek van Korrelboom en ten Broeke. Daarnaast bevat de cursus literatuur uit andere boeken en artikelen op het gebied van CGT.
 • Praktisch: presentatie van de literatuur, eigen beeldmateriaal, rollenspelen en praktijkopdrachten.
 • Gebruik van beeldmateriaal.
 • De te gebruiken casussen zullen bij voorkeur liggen op de terreinen van angst, dwang, PTSS en stemmingsklachten. Van de cursisten wordt verwacht dat zij casussen inbrengen.
 • Het uitvoeren van een cognitief gedragstherapeutische behandeling door middel van het inbrengen van (niet al te ingewikkelde) eigen problematiek middels de eigen gedrags modificatie (EGM). De cursisten doorlopen als cliënt en als therapeut van een medecursist beknopt het gedragstherapeutisch proces. De docent zal ook zelf model staan, zonder dat het de bedoeling is te suggereren dat de aanpak van de docent de enig mogelijke is.
 • De cursus wordt afgesloten met een mini N=1 over een casus waarin de cursist de conditioneringsprincipes van de klacht en de interventiemogelijkheden beschrijft.


Doelstellingen

Het doel van de cursus is dat de deelnemer aan het eind:

 • inzicht heeft in de geschiedenis van de cognitieve gedragstherapie in relatie tot de experimentele (leer)psychologie en de cognitieve therapie.
 • in staat is tot het maken van functie- en betekenisanalyses en deze (onder supervisie) kan toepassen.
 • in staat is tot het ontwerpen van modificatieprocedures op basis van aangrijpingspunten van het probleem ( de FA’s en BA’s) en deze (onder supervisie) in de praktijk kan brengen.
 • in principe zicht heeft op en om kan gaan met het cognitief gedragstherapeutische proces bij kinderen en jongeren
 • enige kennis heeft van het gebruik van CGT bij kinderen, jongeren en hun ouders. 


Toetsing

De toetsing zal plaats vinden op basis van onderstaande punten. Ieder van deze punten moet voldoende gescoord worden om het certificaat met accreditatie te verkrijgen.

 • Aanwezigheid en actieve inzet 
 • Een toets ter afsluiting van de inleiding over de leertheorie (bijeenkomst 6)
 • Een beeldopname van een behandeling.
 • De theoretische kennis en vaardigheden via de inbreng van eigen casussen
 • De theoretische kennis en vaardigheden via de opdrachten ter voorbereiding van de cursusdag
 • De vertaling van theorie naar praktijk door middel van het uitvoeren van een EGM en het verslag doen daarvan. 
 • Verzorgen van een presentatie: toelichting op de gelezen literatuur
 • Indienen van een mini N=1 en een presentatie hierover ( bijeenkomst 15). 

Twee gastdocenten zullen les geven over specifieke onderwerpen in het tweede deel van de cursus. 


aantal dagen:
15
contacturen:
100

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam Zuidoost, The Office Operators Vogelstruys Amsterdam
 1. woensdag 8 mei 2019 van 9:30 - 16:45
 2. woensdag 22 mei 2019 van 9:30 - 16:45
 3. woensdag 5 jun 2019 van 9:30 - 16:45
 4. woensdag 19 jun 2019 van 9:30 - 16:45
 5. woensdag 3 jul 2019 van 9:30 - 16:45
 6. woensdag 4 sep 2019 van 9:30 - 16:45
 7. woensdag 18 sep 2019 van 9:30 - 16:45
 8. woensdag 2 okt 2019 van 9:30 - 16:45
 9. woensdag 30 okt 2019 van 9:30 - 16:45
 10. woensdag 13 nov 2019 van 9:30 - 16:45
 11. woensdag 27 nov 2019 van 9:30 - 16:45
 12. woensdag 11 dec 2019 van 9:30 - 16:45
 13. woensdag 8 jan 2020 van 9:30 - 16:45
 14. woensdag 22 jan 2020 van 9:30 - 16:45
 15. woensdag 5 feb 2020 van 9:30 - 16:45
 16. woensdag 12 feb 2020 van 9:30 - 16:45 (Reservedatum)
vol 😕

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Diagnostiek 20 Toegekend
Behandeling 80 Toegekend
Herregistratie 100 Toegekend

VGCt

Basiscursus 100 Toegekend

Vooropleiding

Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. In je vooropleiding moet je de vakken leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden hebben gevolgd.

Werk

Je bent minimaal twaalf uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ, Jeugdzorg of Onderwijs. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen. Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met King nascholing.

Drs. Sonja van der Toorn

Drs. Sonja van der Toorn is psychotherapeut, GZ psycholoog en supervisor VGCt. Zij heeft ervaring met het behandelen van volwassenen bij HSK. Van 2001 tot 2010 heeft zij gewerkt in het Sophia Kinderziekenhuis op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie en -psychologie. Sinds 2010 is zij werkzaam als zelfstandig gevestigd psychotherapeut in het IJsselland Ziekenhuis op de afdeling kindergeneeskunde. Tevens had zij van 2010 tot 2015 een eigen praktijk in de jeugd S-GGZ. Vanaf 2016 is zij werkzaam als psychotherapeut / regie behandelaar bij Virenze locatie Den Haag, dat per 2018 overgenomen is door Parnassia. Zij is daarnaast supervisor/ praktijkbegeleider in het kader van de GZ opleiding en de opleiding tot cognitief gedragstherapeut. Zij is als docent, hoofddocent en jaargroepleider betrokken geweest bij de GZ-opleiding te Rotterdam. 

Drs. Sonja van der Toorn

Literatuur (geadviseerd wordt om deze boeken aan te schaffen)

 • Beck, J.S. (2013), Cognitieve gedragstherapie, theorie en praktijk. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
 • Bosch J. En Prins P. (2017). N=1 Gevalsstudies kinderen en jongeren. Amsterdam: Boom uitgevers.
 • Braet, C., Bögels, S. (2014), Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten 1. Amsterdam: Boom
 • Korrelboom, K., E. ten Broeke (2014), Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Uitgeverij Coutinho
 • Prins, P.J.M., Bosch, J.D.  & Braet, C. (maart 2018), Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Aanvullende literatuur is beschikbaar in de digitale omgeving.

Naar boven