ACT in systeemtherapie (specialistische module NVRG 40 uur)

ACT vaardigheden opdoen èn het ontwikkelen van een therapeutische houding om nog meer mogelijkheden te hebben in je systeemtherapie!

Let op: er zijn toelatingseisen voor deze cursus; zie het tabblad doelgroep.

Inhoud

Deze specialistische module biedt een verdieping van de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan tijdens het volgen van de Inleidende en Verdiepende module. De cursist ontwikkelt zich verder in datgene wat geleerd is tijdens de eerste fase van de opleiding en specialiseert zich. De methode die centraal staat in deze specialistische module is ACT (Acceptance & Commitment Therapie). In deze specialistische module, leert de cursist gedragsverandering in relaties te weeg te brengen, gebruik makend van ACT.

Systeemtherapie richt zich o.a. op:

-  het verminderen van belemmerende interacties,

-  het versterken interacties die bijdragen aan ontwikkeling binnen relaties en toename van veerkracht.

Met behulp van diverse systemische perspectieven en werkwijzen, wordt aan verandering gewerkt op verschillende gebieden (gedachten, emoties, gedrag) die van invloed zijn op de dynamiek, de interactiepatronen en de beleving van de relaties. Binnen de specialisatie ACT in systeemtherapie wordt het accent gelegd op het bevorderen van gewenste interacties én interpersoonlijke groei, op basis van ACT.

ACT is een evidence based therapievorm die inmiddels (met goed resultaat) wordt ingezet binnen o.a. de revalidatie, zorg voor cliënten met chronische pijn en lichamelijk onverklaarde klachten, in de BGGZ en SGGZ, verslavingszorg, preventie en coaching, ACT is toepasbaar voor volwassenen, kinderen, jongeren en gezinnen.

ACT gaat er vanuit dat streven naar geluk op korte termijn (bijvoorbeeld  door te vechten met/ontkennen van onplezierige gedachtes en emoties)  op de lange termijn zorgt voor meer problemen, omdat het bijdraagt aan psychologische inflexibiliteit. Binnen ACT wordt als alternatief voor het streven naar geluk het streven naar een waardevol leven voorgesteld, waarbij men de bereidheid ontwikkelt om op een accepterende manier met onvermijdelijke gedachten en gevoelens om te gaan. ACT beschrijft een aantal kernprocessen die hieraan kunnen bijdragen: de kern-processen van psychologische flexibiliteit.

ACT integreren binnen systeemtherapie is relatief nieuw, maar kan binnen de huidige trend om trans diagnostisch te werken, op een groeiende belangstelling rekenen. ACT in Systeemtherapie geeft hulpverleners handvaten om vanuit een ervaringsgericht kader, op een praktische en onderbouwde manier invulling te geven aan hun  therapie. In deze module, kunnen cursisten de basis leggen om ACT in systeemtherapie te integreren.


Werkwijze

- Er wordt kennis opgedaan over ACT en de onderliggende theoretische basis. ACT binnen de toepassing in systemische ouderbegeleiding, gezinstherapie en relatietherapie.

 Cursisten ontwikkelen vaardigheden over:

-   Onderzoeken van veranderwensen op basis van commitment aan waarden,

-   Onderzoeken van gepresenteerde bezorgdheden aan de hand van gewoontegedrag (psychologische inflexibiliteit) en de invloed daarvan op  zich herhalende interactiepatronen.

-   In kaart brengen van belemmerende gedachten, schema’s, overtuigingen en beelden, die van invloed zijn op belemmerende interacties.

-   Het in kaart brengen van controle strategieën die negatieve invloed hebben op de zelfregulatievaardigheden van het individu, de gezinsleden of het paar.

-   Het bevorderen van vaardigheden om vanuit gekozen waarden, bewust te handelen in interactie met elkaar.

-   Het bevorderen van zelfreflectie en zelfregulatievaardigheden (aandachttraining, defusie en acceptatie).

-   Het stimuleren van gedragsexperimenten waarmee cliënten de ervaring kunnen opdoen dat ze zelf invloed hebben op meer gewenste interacties.

Ontwikkelen van de therapeutische houding:

De cursist oefent met het reflecteren op zijn/haar eigen psychologische flexibiliteit/in-flexibiliteit. Self- disclosure is een belangrijk onderdeel binnen ACT. Er wordt gewerkt vanuit een gelijkwaardige houding (‘we zitten in het zelfde talige schuitje’). De cursist oefent met het delen van eigen ervaringen in het omgaan met uitdagende situaties.


Doelstellingen

 Deze specialistische module, draagt bij aan het ontwikkelen van:

-   De benodigde competenties om systeem therapeutische technieken toe te passen.

-   De benodigde competenties te ontwikkelen m.b.t. het bewust kiezen van ACT als behandelvorm.

-   Het ontwikkelen van therapeutische vaardigheden die bijdragen aan gedragsverandering binnen gezinnen/partnerrelaties.

-   Het ontwikkelen van een therapeutische houding waarin ruimte is voor disclosure en het delen van de innerlijke dialoog.
Deel deze pagina:
aantal dagen:
7
contacturen:
40

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Utrecht, nog niet bekend
  1. maandag 13 sep 2021 van 9:30 - 16:45
  2. maandag 20 sep 2021 van 9:30 - 16:45
  3. maandag 4 okt 2021 van 9:30 - 16:45
  4. maandag 11 okt 2021 van 9:30 - 16:45
  5. maandag 1 nov 2021 van 9:30 - 16:45
  6. maandag 8 nov 2021 van 9:30 - 16:45
  7. maandag 13 dec 2021 van 9:30 - 16:45
  8. maandag 20 dec 2021 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

NVRG

Specialistische module40In aanvraag

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Diagnostiek10In aanvraag
Behandeling10In aanvraag
Overige20In aanvraag
Extra literatuurstudiepunten37In aanvraag

Deze cursus is bedoeld voor Systeemtherapeuten in opleiding. Cursisten dienen in ieder geval de Inleiding Systeemtherapie te hebben gevolgd. Indien de cursist de Inleiding en Verdieping systeemtherapie heeft gevolgd, kan de cursus gelden als specialistische module NVRG. 

Deze cursus kan onderdeel uitmaken van het traject tot Systeemtherapeut NVRG. Bezoek de website van de NVRG voor meer informatie hierover.

Denise Matthijssen

Denise Matthijssen

Denise Matthijssen is SPV, ACT-trainer, systeemtherapeut en supervisor NVRG. Denise heeft ruim 25 jaar klinisch en ambulante ervaring in werken met jongeren en hun gezinsleden. Zij is auteur van de boeken 'ACTief opvoeden' (Hogrefe 2012), 'Samen ACTief in je gezin' (Lannoo 2015) en 'ACT your way' (Boom 2018). Denise is supervisor NVRG voor systeemtherapeuten en systeemtherapeutisch werkende in opleiding. Daarnaast is zij erkend TTC gever voor de opleiding tot systeemtherapeut. 

Bij het lesgeven ligt haar focus op het verbinden van de theorie (kennis) aan de eigen ervaringen, het ontwikkelen van vaardigheden en het ontwikkelen van een eigen, therapeutische houding. Denise heeft een ruime ervaring in het begeleiden van jongeren, ouders, gezinnen en groepen op basis van ACT (voor meer informatie zie www.denisematthijssen.nl) .

Verplicht zelf aan te schaffen:

- Harris, R. (2020) Acceptatie en Commitment therapie in de praktijk. Herziene editie. Hogrefe Uitgevers. 

- Samen actief in je gezin (2015) 

- Harris Russ. ACT with Love. Stop Struggling, Reconcile Differences, and Strengthen Your Relationship with Acceptance and Commitmitment. (2009) 

- Krishnamurti, Jiddu. Samen leven. Werken aan de relatie met onszelf, elkaar en de wereld (2013).

Naar boven