Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie voor kinderen en jeugdigen met psychosomatische en sociale klachten.

In deze VGCt vervolgcursus wordt ingegaan op veelvoorkomende problemen bij kinderen en jeugdigen. Focus in deze cursus zijn psychosomatische en psychosociale klachten van kinderen en jeugdigen.


Inhoud

De meeste klachten herstellen zich vaak spontaan maar bij een aantal kinderen en jeugdigen ontwikkelt zich een stoornis  zoals een slaap- of eetstoornis, een verslaving of een stemmingsstoornis.

Wat is nu ‘normale’ ontwikkeling bij kinderen en jeugdigen en in hoeverre spelen daarbij factoren als genetische kwetsbaarheid, ontwikkeling van temperament, de rol van ouders en gezin, de sociale relaties en de cultuur een rol?

We staan stil bij verschillende ontwikkelingsproblemen, psychosomatische en psychosociale klachten. Daarnaast wordt - vanzelfsprekend -  aandacht besteed aan het toepassen van verschillende cognitief, gedragstherapeutische interventies en de behandeling vanaf relatief eenvoudige tot (steeds) meer complexe problematiek: welke interventie wordt op welk moment van de behandeling ingezet en op welke wijze (en waarom) wordt het systeem daarbij betrokken?

Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn:

  • Hoofd- en buikpijnklachten — onbegrepen lichamelijke klachten— SOLK
  • Eetpatronen—eetproblemen (voedselweigering, pica) —eetstoornissen
  • Slaappatronen, slaapstoornis—insomnia
  • Chronisch vermoeiheidheidsyndroom (behandelwijze volgens laatste richtlijnen?)
  • Overspannenheid, stress bij kinderen en jongeren
  • Burn out klachten (voorkomen, herkennen en behandelen)
  • Somberheid
  • Dysthymie —-depressiviteit
  • Verslavingen (bijvoorbeeld: game-gokverslaving: herkennen en behandelen)
  • Zelfbeeld - zelfvertrouwen - veerkracht 


Werkwijze

De cursist maakt wederom kennis met een aantal basisbegrippen uit de CGT (door theorie en toetsing en interactieve bespreking van de lesstof). De psychologische praktijk in het werken met (jongere) kinderen en jeugdigen staat centraal en cursisten worden van harte uitgenodigd eigen casuïstiek in te brengen om mee ‘te oefenen’ en ter discussie te stellen aan de hand van ingebrachte bestudeerde literatuur. 

Er wordt veelvuldig geoefend met het maken van een holistische theorie en differentiaal diagnose om een tot een ordening en rangschikking van de klachten te kunnen komen en om de implicaties voor een passende behandeling te kunnen kiezen. Deze bestaat deels uit geprotocolleerde behandelingen en deels uit achtergrond literatuur toegespitst op specifieke klachten en stoornissen. 

Hierbij zijn van belang dat cursisten beschikken over eigen casuïstiek en zich een aantal technieken uit de cognitieve therapie hebben eigen gemaakt.  Ook is motiverende gespreksvoering een belangrijke basishouding voor de behandeling van deze doelgroep waar de cursisten in getraind worden en wat in de lessen en daarbuiten geoefend zal worden.


Doelstelling

Na afloop van de cursus:

 1. heeft de cursist inzicht en vaardigheden in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken ontwikkeld

 2. heeft de cursist dit inzicht en deze vaardigheden kunnen aanwenden ten behoeve van verschillen klinische beelden zoals die zijn gepresenteerd in de bijeenkomsten

 3. kan de cursist het gedragstherapeutische proces toepassen en vertalen naar een specifieke casus in eigen praktijk

 4. kan de cursist (aan de hand van een differentiaal diagnose) een behandeling ontwikkelen en de rationale ervan uitleggen aan de client (en diens systeem)

 5. kan de cursist de kenmerken beschrijven van verschillende stoornissen zoals die worden gepresenteerd (zoals somatoforme stoornis, een eetstoornis of een verslaving)

 6. kan de cursist verschillende verklaringen voor het ontstaan en voorkomen van verschillende stoornissen benoemen

 7. is de cursist op de hoogte verschillende modellen zoals het ziektemodel en het biopsychosociaal model

 8. kan de cursist op grond van diagnostiek (waaronder het toepassen van verschillende analyses en het maken van een Holistische theorie)&  assessment de juiste behandeling entameren.

 9. kan de cursist de behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten

10. is de cursist goed in staat in intervisie en collegiaal overleg de behandeldoelen voor het voetlicht te brengen en is zich daarbij bewust van een goede en zorgvuldige therapeutische werkrelatie


Toetsing

Bespreking en toetsing van de literatuur; eigen inbreng casuïstiek en een praktijktoets ter afronding van de cursus over een zelfgekozen (besproken) onderwerp .
DagDatumTijden
1 8 september 20239:30 - 16:45
215 september 20239:30 - 16:45
322 september 20239:30 - 16:45
429 september 20239:30 - 16:45
5 6 oktober 20239:30 - 16:45
613 oktober 20239:30 - 16:45
7 3 november 20239:30 - 16:45
810 november 20239:30 - 16:45
9 (RESERVEDATUM!)17 november 20239:30 - 16:45

VGCt

geldig van 15 feb 2022—14 feb 2025
Vervolgcursus50Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 15 feb 2022—14 feb 2025
Diagnostiek20Toegekend
Behandeling20Toegekend
Overige taken10Toegekend
Extra literatuurstudie20Toegekend
Herregistratie50Toegekend

Psychologen, pedagogen, psychiaters en andere professionals werkzaam in de (geestelijke) gezondheidszorg die geïnteresseerd zijn in cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaringen willen verdiepen en theoretisch onderbouwen. 


Clarisse van Gorkom

Clarisse van Gorkom

Clarisse van Gorkom is orthopedagoog, gezondheidspsycholoog, cognitief gedragstherapeut en seksuoloog. Na haar studies orthopedagogiek (VU, Amsterdam) en GZ-psychologie (RINO,  Utrecht/Amsterdam) heeft zij 15 jaar bij de afdeling Medische Psychologie gewerkt, zowel in een algemeen ziekenhuis als bij het astmacentrum Heideheuvel in Hilversum. Clarisse heeft daarnaast altijd een eigen praktijk (aan huis) gevoerd voor kinderen, jeugdigen en hun ouders. Vanaf 2010 werkt zij eveneens met volwassenen. 

Ze heeft een vijftal jaren op de kind- en jeugdpolikliniek van Altrecht gewerkt als gezinsbegeleider voor multi problem gezinnen. In 2015 heeft Clarisse de opleiding tot seksuoloog afgerond en geeft zij zowel trainingen als individuele therapie binnen haar eigen praktijk. In relatietherapie komen ook thema’s als intimiteit en seksualiteit aan bod. Daarnaast is ze werkzaam als supervisor, leertherapeut en docent (basiscursus VGCt Kind en Jeugd & volwassenen) en is ze voor de VCGt 6 jaar betrokken geweest in de ledenraad."


Begeleide intervisie van Clarisse

Vanzelfsprekend komen er veel werkgerelateerde thema’s (casuïstiek, samenwerking in een team, positie in een organisatie) aan bod in de intervisie, maar het is ook belangrijk (en wenselijk) dat intervisie-genoten een persoonlijke inbreng (zoals het omgaan met lastige cliënten, -tegen- overdrachtsfenomenen, gespreksvaardigheden, balans werk en privé) of leerdoel hebben.

Het prettige van een dergelijke intervisiegroep is om ervaringen uit te wisselen, met elkaar te kunnen oefenen, vertrouwd te durven zijn in het geven van feedback en reflectie. 

Juist door het gebruikmaken van verschillende technieken (ontleend aan de CGT interventies, ACT, Mindfulness) kan elk groepslid op eigen wijze kennismaken, oefenen en zich therapeutische en theoretische vaardigheden eigen maken en gaan toepassen!


Verplichte literatuur:

- Braet, C. & Bögels, S (Nieuwste druk). Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten. Amsterdam: Boom; deel 1, 2 en 3.

- Braet, C. & Prins, P (2014). Handboek klinische ontwikkelingspsychologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. (Je kunt ook de tweede druk uit 2015 gebruiken.)

- Prins, P.J.M., Bosch J.D. & Braet, C. (derde herziene druk; 2018). Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

- Wösten, I, & Ree, C. van (2015). Goed in je vel. Cursus voor jongeren met onverklaarde lichamelijke klachten. Trainershandleiding en werkboek. Amsterdam: Boom. 

Aanbevolen literatuur:

- Alter. A, (2017). Superverslavend; waarom smartphones, apps en sociale media zo verslavend zijn (en wat je eraan kunt doen). Amsterdam: Maven Publishing

- Bannink, F. (2009). Positieve psychologie in de praktijk. Amsterdam: Hogrefe.

- Kuin, M. (2014). Werken aan je zelfbeeld - Comet voor kinderen en jongeren; individuele training. Houten: Bohn Stafleu en van Loghum.

- Veek, S. van der & Haan, E. de (2016). Buikpijn bij kinderen. Kinderpsychologie in praktijk. Tielt: Lannoo Campus.

- Wit, C.A.M (2000) Depressie bij kinderen en adolescenten. Theorie en onderzoek, diagnostiek en behandeling. Houten: Bohn Stafleu en van Loghum

In deze lijst is niet die literatuur opgenomen die je kunt vinden onder "Cursusdagen".  

Contacturen: 50 uur

Zelfstudie: 30 uur

Naar boven