Wetgeving rondom zorg en dwang

Vanaf 1 januari 2020 gelden in Nederland de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) indien het gaat over onvrijwillige en verplichte zorg. In deze wetten staan de rechten van de cliënt/patiënt voorop. 

In deze cursus over gezondheidsrecht wordt uitgebreid ingegaan op de wetgeving rondom zorg en dwang, zoals de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. De cursus is gericht op het beschermen van de rechten van patiënten en cliënten. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de opnamemogelijkheden en zorgmogelijkheden die deze wetten bieden, evenals aan het zorgplan en onvrijwillige zorg. Ook de regels voor ambulante zorg in het kader van de Wet Zorg en Dwang en het stappenplan komen aan bod. Ten slotte worden aan de hand van casussen uit de praktijk van studenten verschillende situaties besproken. 

Doelstelling

  1. Je kent de ontstaansgeschiedenis van de Wet Zorg en Dwang/ de Wet verplichte geestelijke   gezondheidszorg.
  2. Je kan uitleggen wat de Wet Zorg en Dwang/ de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg inhoudt.
  3. Je weet wat er wordt bedoeld met vrijwillige en onvrijwillige/verplichte zorg.
  4. Je kent de handelingen die verricht moeten worden voordat onvrijwillige zorg verleend mag worden.
  5. Je kent de alternatieven voor onvrijwillige zorg en weet waar je eventueel hulp kan vragen.
  6. Je kan aan de hand van een praktijkcasus de Wet Zorg en Dwang/ de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg toepassen.
DatumTijden
10 november 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

overige taken6In aanvraag

Registerplein

Ggz-agogen, maatschappelijk werk, sociaal werk, GHO, cliëntenondersteuners, psychodiagnostisch werkenden, sociaal agogen 0In aanvraag

V & VN

Nascholing praktijkondersteuners0In aanvraag

Gedragswetenschapper, verpleegkundige, verpleegkundig-specialist, begeleider gehandicaptenzorg, paramedisch specialist, psychiater of arts die werkzaam zijn met verstandelijk beperkten of met ouderen.  

Susanne van den Hooff

Susanne van den Hooff

Dr.mr.Susanne van den Hooff is jurist en psycholoog (kinder- en jeugdpsychologie en neuropsychologie) en gepromoveerd op het raakvlak tussen zorgethiek en gezondheidsrecht. Ze is werkzaam op de Universiteit voor Humanistiek als onderzoeker en daarnaast verzorgt zij als zelfstandige onderwijs op het gebied van het gezondheidsrecht en ethiek/moreel beraad.


Verplichte literatuur:

Aanbevolen literatuur:

  • Hoofdstuk 2 (p. 101 – 199) uit: Leenen, H.J.J. ea.(2020) Handboek Gezondheidsrecht. Achtste druk. Den Haag: Boom juridisch
  • Frederiks, B.J.M. & Visser de, M. (2022) De Wet zorg en dwang. Handleiding voor de praktijk. Den Haag. Sdu. 
  • Hooff van den S.L. 2022. Wet zorg en dwang en onvrijwillige zorg. Nurse Academy O&T (3): 32-35.
  • Hooff van den S.L. 2020. Wils(on)bekwaamheid in de thuissituatie. Nurse Academy O&T. (4): 14-17.

 


Contacturen: 6

Zelfstudie uren: 5

Naar boven