Wetgeving rondom zorg en dwang

Vanaf 1 januari 2020 gelden in Nederland de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) indien het gaat over onvrijwillige en verplichte zorg. In deze wetten staan de rechten van de cliënt/patiënt voorop. 

In deze cursus staat het gezondheidsrecht centraal. Hoe is het gezondheidsrecht ontstaan, wat is de structuur van het gezondheidsrecht en vooral wie wordt er beschermd door het gezondheidsrecht. We gaan uitgebreid in op de Wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO), voordat we overstappen naar de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. 

De cursus bestaat uit één hele dag. In de ochtend wordt aandacht besteed aan het gezondheidsrecht in zijn algemeenheid en aan de WGBO in het bijzonder. In de middag staan de Wet Zorg en Dwang en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg centraal. Welke opnamemogelijkheden kennen deze wetten? Wat zijn de zorgmogelijkheden? Hoe zit het met het zorgplan en onvrijwillige zorg? En wat zijn de regels voor ambulante zorg in het kader van de Wet Zorg en Dwang? Wat wordt bedoeld met het stappenplan? Tenslotte zal aan de hand van de eigen praktijk van de studenten, een aantal casussen worden besproken.

Doelstelling

  1. Je kent de ontstaansgeschiedenis van de Wet Zorg en Dwang/ de Wet verplichte geestelijke   gezondheidszorg.
  2. Je kan uitleggen wat de Wet Zorg en Dwang/ de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg inhoudt.
  3. Je weet wat er wordt bedoeld met vrijwillige en onvrijwillige/verplichte zorg.
  4. Je kent de handelingen die verricht moeten worden voordat onvrijwillige zorg verleend mag worden.
  5. Je kent de alternatieven voor onvrijwillige zorg en weet waar je eventueel hulp kan vragen.
  6. Je kan aan de hand van een praktijkcasus de Wet Zorg en Dwang/ de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg toepassen.
DatumTijden
10 november 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

overige taken6In aanvraag

Registerplein

Ggz-agogen, maatschappelijk werk, sociaal werk, GHO, cliëntenondersteuners, psychodiagnostisch werkenden, sociaal agogen 0In aanvraag

V & VN

Nascholing praktijkondersteuners0In aanvraag

Gedragswetenschapper, verpleegkundige, verpleegkundig-specialist, begeleider gehandicaptenzorg, paramedisch specialist, psychiater of arts die werkzaam zijn met verstandelijk beperkten of met ouderen.  

Susanne van den Hooff

Susanne van den Hooff

Dr.mr.Susanne van den Hooff is jurist en psycholoog (kinder- en jeugdpsychologie en neuropsychologie) en gepromoveerd op het raakvlak tussen zorgethiek en gezondheidsrecht. Ze is werkzaam op de Universiteit voor Humanistiek als onderzoeker en daarnaast verzorgt zij als zelfstandige onderwijs op het gebied van het gezondheidsrecht en ethiek/moreel beraad.


Verplichte literatuur:

Aanbevolen literatuur:

  • Hoofdstuk 2 (p. 101 – 199) uit: Leenen, H.J.J. ea.(2020) Handboek Gezondheidsrecht. Achtste druk. Den Haag: Boom juridisch
  • Frederiks, B.J.M. & Visser de, M. (2022) De Wet zorg en dwang. Handleiding voor de praktijk. Den Haag. Sdu. 
  • Hooff van den S.L. 2022. Wet zorg en dwang en onvrijwillige zorg. Nurse Academy O&T (3): 32-35.
  • Hooff van den S.L. 2020. Wils(on)bekwaamheid in de thuissituatie. Nurse Academy O&T. (4): 14-17.

 


Naar boven