Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Leerkrachten en schoolteams kunnen het verschil maken in het leven van getraumatiseerde leerlingen. Gedurende deze tweedaagse training leer je de kenmerken en gevolgen van een trauma sneller herkennen en doorbreken.

Inhoud

Op de eerste cursusdag wordt uitgebreid ingegaan op het leren herkennen van de kenmerken en de gevolgen van een trauma op de ontwikkeling van het brein, het gedrag, het leerproces, het zelfbeeld en de relatie met anderen. Er wordt geleerd om door een traumabril te kijken. Er worden diverse oorzaken van traumatisering besproken en het verschil tussen enkelvoudige -  en meervoudige traumatisering wordt aan de hand van diverse voorbeelden uitgelegd. 

Op de tweede cursusdag wordt besproken en geoefend hoe traumasensitief les gegeven kan worden. Thema’s als het creëren van veiligheid en gezonde relaties in de klas en binnen de school worden besproken, evenals het bevorderen van zelfregulatie van de leerling, samenwerking met ouders en andere betrokkenen. Ook wordt belang aangegeven, dat de leerkracht goed voor zichzelf blijft zorgen om burn-out en secundaire traumatische stress te voorkomen. 

Door de docenten wordt geprobeerd zoveel mogelijk aan te sluiten bij de doelgroep waar de cursisten mee werken, wat betreft leeftijd, schooltype, herkomst van leerlingen.Afhankelijk van de werksituatie van de cursisten wordt gerichte aandacht besteed aan het omgaan met (alleenstaande) vluchtelingenkinderen en de problematiek van getraumatiseerde pubers. 

Doelstelling

  • Na afloop van deze cursus is de cursist:
  • Op de hoogte van de verschillende oorzaken van trauma’s bij kinderen, is bekend met het verschil tussen eenmalig - en complex trauma en kan de kenmerken hiervan herkennen. 
  • Bekend met het effect van traumatisering op de (ontwikkeling) van de hersenen. 
  • Op de hoogte van het effect van trauma op de algehele psychische ontwikkeling.  De cursist heeft zicht op belangrijke psychologische mechanismen als triggers, toxische stress, flight-fight-freeze reacties en dissociaties en weet hoe trauma van invloed kan zijn op de hechtingsstijl van het kind. 
  • Op de hoogte van de belangrijkste bouwstenen zijn om traumasensitief te werken
  • Bekend met het belang van het bieden van een veilige les omgeving en weet beter hoe een veilige en steunende relatie met de leerling kan worden opgebouwd.
  • Bekend met de term “onzichtbare koffer” en heeft meer zicht op onderliggende gevoelens, gedachten bij zichzelf en de leerling om gedrag te kunnen begrijpen en verklaren.
  • Op de hoogte van het belang van een goede zelfregulatie van de leerling en weet hoe hij de ontwikkeling hiervan kan stimuleren. 
  • Onderkent het belang om samen te werken met ouders en andere betrokkenen en de moeilijkheden die het hierin tegen kan komen. 
  • Op de hoogte van de risico’s die het werken met getraumatiseerde leerlingen kan hebben en kent het belang van goede zelfzorg. 

 De training bestaat uit een achttal modules, parallel lopend aan de hoofdstukken van het bijbehorende handboek: “Lesgeven aan getraumatiseerde leerlingen” van Leony Coppens.

Werkwijze

Per dagdeel wordt de vooraf te lezen literatuur besproken en nader toegelicht, waarbij momenten voor groepsdiscussie, maar ook momenten voor reflectie zijn ingebouwd. De reflectiemomenten zijn bedoeld om de gepresenteerde kennis beter te leren herkennen in de dagelijkse interacties met leerlingen en om te leren toepassen bij eigen leerlingen. Ook worden reflectiemomenten gebruikt om de cursist te laten nadenken, over wat het werken met traumatiseerde kinderen van de leerkracht en het schoolteam vraagt. 


DagDatumTijden
120 april 20239:30 - 16:45
211 mei 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Diagnostiek6In aanvraag
Behandeling 6In aanvraag
Herregistratie12In aanvraag

SKJ

Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals12In aanvraag

De training is bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers en alle andere mensen werkzaam binnen het primair onderwijs. Deze cursus is ook bedoeld voor docenten die in het Voortgezet Onderwijs werkzaam zijn. 

Karien Stolk

Karien Stolk

Karien Stolk is kinder- en jeugdpsycholoog specialist NIP en psychotraumatherapeut. Zij is sinds 1985 werkzaam en vanaf die tijd is zij in het kind en jeugd werkveld in veel sectoren als behandelaar werkzaam geweest, zoals het Speciaal Onderwijs, de jeugd-GGZ en de Verslavingszorg. Zij heeft zich gespecialiseerd in traumabehandeling door middel van EMDR, cognitieve gedragstherapie en schematherapie bij ernstig getraumatiseerde jongeren. Zij werkt nu als traumabehandelaar binnen de Jeugdzorg Plus. Karien is supervisor VGCt en NIP Kind en Jeugd en supervisor EMDR.

Audrey Buerman

Audrey Buerman

Audrey Buerman is sinds 1985 werkzaam als psychotherapeut. Zij is sinds die tijd werkzaam in zowel het werkveld van de kind- en jeugd-GGZ, als in de GGZ voor volwassenen. Ze heeft zich sinds 2000 gespecialiseerd als traumatherapeut. Ze maakt in haar behandeling gebruik van EMDR en andere vormen van traumabehandeling. Op dit moment werkt zij bij een kleine GGZ-instelling als psychotherapeut voor kind, jeugd en volwassenen. Regelmatig gaat ze naar Kenia om zich daar in te zetten voor de psychologische behandeling van kinderen in de sloppen. Daarnaast doet ze psychologisch onderzoek bij het iMMo bij vermoede slachtoffers inhumane behandeling. 

Verplicht zelf aan te schaffen literatuur:

“Lesgeven aan getraumatiseerde leerlingen” een praktisch handboek voor het basisonderwijs, Leony Coppens, Marthe Schneijderberg, Carina van Kregten, SWP ISBN 978 90 8560 1098 (herziene zevende druk 2021)

De docenten zullen gedurende de cursus regelmatig verwijzen naar relevante artikelen en boeken en links. Dit is mede afhankelijk van de werkplek van de deelnemers. 

Naar boven