Handelingsgerichte diagnostiek

Thema’s: verdieping kennis en vaardigheden HGD, de 7 uitgangspunten en werkwijze van handelingsgericht werken (HGW), handelingsgerichte diagnostiek (HGD), handelingsgericht arrangeren (HGA) en de rol van de orthopedagoog / (school)psycholoog daarin.

Cursus Handelingsgerichte Diagnostiek     

Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD) geniet veel belangstelling in opleiding en praktijk. Goede diagnostiek kan een belangrijke bijdrage leveren aan het onderwijs en de begeleiding van leerlingen. HGD is een hypothesen-toetsende en cliëntgerichte werkwijze, conform beroepscodes NIP en NVO. De diagnost met een handelingsgerichte attitude is zowel expert als samenwerkingspartner. HGD is  evidence- en practice-based. In deze cursus dompel je je onder in de theorie en werkwijze van HGD. Er zal een verdieping gemaakt worden in je kennis en vaardigheden van HGD, de 7 uitgangspunten, de 5 fasen en de werkwijze van handelingsgericht werken (HGW) en handelingsgericht arrangeren (HGA). Je doorloopt de 5 fasen en reflecteert op je eigen handelen. Je krijgt handvatten en middelen aangereikt om de principes van HGD nog beter toe te kunnen passen. Binnen de cursus is speciale aandacht zijn voor de volgende thema´s: samenwerken met kinderen / jongeren (medeonderzoekers, kindbrieven), samen wikken en wegen (vragen naar labels, schoolwisselingen, aanbevelingen, besluitvorming) en visualiseren tijdens gesprekken.  

Aan het eind van deze cursus: 

  • Is de attitude van ‘scientist – practitioner’ te zien en te horen in je dagelijkse werk (en te lezen in je verslagen). Je staat model voor de wisselende rollen van wetenschapper (toepassen theoretische kennis, verantwoorde onderzoeksmiddelen en effectieve interventies, zoals Marzano, Hattie en Mitchell) én samenwerkingspartner, conform beroepscodes NIP/NVO. Met meta-communicatie verwoord je deze naar collega’s en betrokken onderwijsprofessionals, ouders en kinderen / jongeren (transparantie).
  • Beschik je over kennis van het theoretische kader. Je kent de definiëring en (wetenschappelijke) onderbouwing van de uitgangspunten en fasen van HGW en HGD en de positie van HGW, HGD en HGA in de driehoek Passend onderwijs (hoe versterken zij elkaar?) en in de jeugdzorg.
  • Beschik je over verschillende vaardigheden (zoals formuleren en toetsen van hypothesen, gericht observeren, gespreksvaardigheden, constructief samenwerken) en weet je deze op de juiste momenten in te zetten.
  • Heb je praktijkervaringen opgedaan met HGD door de zeven uitgangspunten en vijf fasen op eigen casuïstiek toe te passen en te reflecteren op de uitkomsten daarvan: wat was mijn doel, wat is me al gelukt en wat nog niet? Wat was de impact op betrokkenen? 
  • Heb je een plan voor de implementatie  en borging: uitwerking HGD (of HGA) in je eigen werksetting.

 

DagDatumTijden
110 februari 20239:30 - 16:45
210 maart 20239:30 - 16:45
314 april 20239:30 - 16:45
426 mei 20239:30 - 16:45
523 juni 20239:30 - 16:45
6 8 september 20239:30 - 16:45
722 september 20239:30 - 16:45
8 6 oktober 20239:30 - 16:45
910 november 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 10 nov 2022—15 mrt 2025
Diagnostiek56Toegekend
Herregistratie56Toegekend

Master in orthopedagogiek of psychologie. Enige ervaring in de diagnostiek is een pré, maar niet noodzakelijk. Wel wordt er van je verwacht dat je eigen casuïstiek kunt inbrengen. 

Petra de Waard

Petra de Waard

Petra de Waard is werkzaam als schoolpsycholoog / Kinder & Jeugdpsycholoog bij stichting Elan en Samenwerkingsverband Unita in ‘t Gooi. Ze is coördinator van BOOST, een integrale tussenvoorziening (onderwijs en zorg) voor kinderen en jongeren die zijn uit gevallen uit het onderwijs.  In haar werk verricht ze handelingsgerichte diagnostiek (HGD) en begeleidt ze kinderen/jongeren, leerkrachten, intern begeleiders en ouders. Petra verzorgt trainingen op het gebied van Handelingsgericht werken (HGW) en Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD). Binnen de trainingen maakt ze voortdurend de koppeling tussen wetenschappelijke kennis / theorie naar de dagelijkse praktijk.

Boek voor alle cursisten: Pameijer, N.K. & Beukering, J.T.E. van (2015). Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs. Leuven: Acco. In het vervolg aangeduid met ‘het rode HGD boek’.

Let bij de aanschaf van het boek op de versie. Het rode boek (2015) is de nieuwste versie van HGD.

 Artikelen voor alle cursisten:

-        Leerlingen echt betrekken bij passend onderwijs: waarom en hoe? (2021). De Waard, P. Pameijer, N., van Dijck, E. De Pedagoog.  

-        Observeren in de onderwijsleersituatie: observeren kun je leren! (2015). Minderhout, M. 

-        Begeleiders , laat je werk zien! Visualisaties in leerlingbespreking en multidisciplinair overleg. (september, 2021). De Waard, P. van der Heuvel, D.,  van Dijck, E., Pameijer, N., Rootlieb, G., Vos, C. Beter Begeleiden LBBO. 

Bovenstaande artikelen worden door de docent gemaild.

 Optioneel voor wie wil: 

Voor cursisten uit de jeugdzorg: 

o       Pameijer, N., Draaisma, N. (2011). Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdzorg, een kader voor besluitvorming. Leuven: Acco. 

 Voor cursisten uit het onderwijs: 

o       Voor cursisten werkzaam in het (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs: Pameijer, N., (2017). Handelingsgericht werken: Samenwerken aan schoolsucces. Nieuwste handreiking voor het schoolteam. Leuven: Acco. In het vervolg aangeduid met ‘het gele HGW-boek’.

o       Voor cursisten werkzaam in het voorgezet (speciaal) onderwijs en MBO: Pameijer, N., Beukering, Van der Wulp, M. & Zandbergen, A. (2012). Handelingsgericht werken in het voorgezet onderwijs. Leuven: Acco. In het vervolg aangeduid met ‘het lichtblauwe HGW-boek’.

 

Contacturen: 63 uur

Zelfstudie: 33 uur

Naar boven