Basiscursus Schematherapie (25 uur) P. Beerendonk en R. Landman

Schematherapie is een gespecialiseerde vorm van cognitieve therapie waarin methoden en technieken uit interpersoonlijke-, experiëntiële- en psychodynamische therapie geïntegreerd zijn, met als doel persoonlijkheidsproblematiek effectief te kunnen behandelen. In deze basiscursus is er naast kennisoverdracht veel aandacht voor het oefenen van vaardigheden.

Belangrijk: er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op. 

Inhoud van de cursus

 • In deze basiscursus maakt de cursist allereerst kennis met de schema’s, modi en de daarbij behorende vragenlijsten. Middels de vragenlijsten leert de cursist de belangrijkste schema’s en modi op te sporen. Ook wordt geoefend met het maken van een casusconceptualisatie waarin verband wordt gelegd tussen klachten enerzijds en schema’s en modi anderzijds. Er wordt een verband gelegd met het verleden van de cliënt.
 • Vervolgens komen de verschillende fases van een schematherapeutische behandeling (zowel individueel als in een groep) aan bod. De verschillende technieken (experientieel, cognitief en gedragsmatig) worden gedemonstreerd aan de hand van een DVD of live-rollenspel. Tenslotte wordt stilgestaan bij de eigen schema’s en modi van de cursist welke van invloed kunnen zijn op de therapeutische relatie. 
 • Het doel van de cursus is om de competentie in schematherapie van de deelnemer zodanig te vergroten dat hij/zij in staat is om de in de eigen werksetting een schematherapeutische behandeling op te zetten. 

Deze therapie wordt individueel en in groepen toegepast. Het idee is dat wanneer niet volledig aan de basisbehoeften van een kind wordt voldaan, het later disfunctionele schema’s, copingstijlen en modi kan ontwikkelen. Deze kunnen leiden tot het ontstaan van persoonlijkheidsstoornissen.


Werkwijze

De werkwijze kenmerkt zich door een concrete opzet en structuur. De cursus heeft een sterk experientieel karakter. Er wordt gebruik gemaakt van de volgende didactische middelen:

 • Technieken worden gedemonstreerd via live-rollenspel of DVD
 • Demonstratie van een techniek wordt gevolgd door zelf oefenen
 • Een afsluitende toets

De cursus kan alleen slagen met een actieve inzet van de deelnemers. Concreet wordt van de cursisten verwacht:

 • De literatuur per bijeenkomst vooraf bestuderen, en hierover een eigen opinie vormen en inbrengen
 • Bereid zijn tot rollenspel, oefening en elkaar feedback te geven


Doelstelling

Na afloop van de cursus:

 • Ben je op de hoogte van de basisprincipes van schematherapie
 • Kan je de belangrijkste schemavragenlijsten afnemen en interpreteren
 • Kan je een casusconceptualisatie opstellen
 • Ben je in staat om een schematherapeutische behandeling uit te voeren
 • Ben je je bewust van de houding van limited reparenting


Wijze van toetsing

Een uitgeschreven schemagerichte casusconceptualisatie waarin zijn opgenomen: 

 • achtergrondgegevens van cliënt
 • DSM-5 classificatie
 • Beschrijving van de problematiek 
 • Belangrijkste schema's en modi en de ontstaansgeschiedenis daarvan, (grafisch weergegeven)
 • Een analyse van de interactie van de schema’s van therapeut & cliënt 
 • Doelen
 • Behandelplan  


Deze basiscursus werd eerder als zeer goed beoordeeld. 

Cursisten Psychotherapie opleiding 

“Niveau van de cursus is gelijkmatig zeer goed”.

“Fijn om het voorgedaan te krijgen door ervaren schema therapeuten”.

“Het praktisch oefenen in rollenspellen vond ik zeer leerzaam & behulpzaam”.

“Leuk om te oefenen in de groep en de oefeningen zelf te ervaren”.

Cursisten opleiding tot Klinisch Psycholoog 

“Alle onderdelen waren relevant”.

“100% betrokkenheid van de hele groep”.

“Rollenspelen en demonstraties kon ik dit direct toepassen”.


DagDatumTijden
124 februari 20209:30 - 17:15
2 9 maart 20209:30 - 17:15
323 maart 20209:30 - 17:15
430 maart 20209:30 - 17:15

VGCt

Vervolgcursus CGT25Toegekend

Vereniging voor Schematherapie

Basiscursus25Toegekend

Register Vaktherapie

vaktherapeut50Toegekend

FGzPt

geldig van 18 apr 2019— 2 okt 2022
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Klinisch Neuropsycholoog34Toegekend

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

geldig van 24 feb 2020—30 mrt 2021
Nascholing psychiatrie24Toegekend

Aan deze cursus kan worden deelgenomen als de cursist aan de volgende voorwaarden voldoet:

- BIG-registratie als GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater, Orthopedagoog Generalist (of in opleiding daartoe) en/of lid van een erkende psychotherapievereniging. Als erkend worden gezien: de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en alle door de NVP erkende specialistische psychotherapieverenigingen, namelijk de VGCt, NVPA, NVPP, NPG, VCgP, NVRG, NVGP, VKJP, 

- Orthopedagoog generalist, of in opleiding (NVO/SKJ)

- Lid (of in opleiding) zijn van een Vlaamse Psychotherapievereniging.

- Registratie als Vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen

- Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige HBO-ers en basispsychologen (niet i.o.) deelnemen, indien zij met BIG-geregistreerde Schematherapeuten Register Schematherapie samenwerken, supervisie en intervisie georganiseerd zijn en zij daarnaast een vergelijkbaar niveau wat betreft klinische vaardigheden hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen. De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de HBO-er of basispsycholoog voldoet aan deze voorwaarden. 

Drs. Rachelle Landman

Drs. Rachelle Landman

Rachelle Landman werkt als klinisch psycholoog bij het NPI, onderdeel van Arkin te Amsterdam. Ze is supervisor bij de Vereniging voor Schematherapie (VSt). Ook is zij geregistreerd cognitief-gedragstherapeut (VGCt) en groepstherapeut (NVGP). Sinds 2017 verzorgt zij een erkende basiscursus Schematherapie voor verschillende onderwijsinstellingen. Eerder is zij werkzaam geweest in diverse settingen en instellingen in de GGZ; klinisch, dagklinische en ambulant. Na haar studie Psychologie in Amsterdam heeft ze de opleiding tot GZ-psycholoog en klinische psycholoog gevolgd aan de RINO Amsterdam. 

Drs. Philip Beerendonk

Drs. Philip Beerendonk

Philip Beerendonk is als GZ-psycholoog en psychotherapeut werkzaam in zijn eigen praktijk. Daarvoor heeft hij jarenlang gewerkt bij GGZ-NHN en het NPI. Hij is gespecialiseerd in de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. Hij is geregistreerd als supervisor bij zowel de VPeP als de VSt (Vereniging voor Schematherapie), als supervisor en leertherapeut bij de NVP en als groepstherapeut bij de NVGP. Sinds ruim 10 jaar geeft hij met veel enthousiasme les in o.a. gesprekstechnieken en schematherapie.

Verplichte literatuur/ aanbevolen literatuur

Aan te schaffen door de cursist:

 • Young, J.E., Klosko, J.S. & Weishaar, M.E. (2005).  Schemagerichte Therapie. Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn, Stafleu Van Loghum.*
 • Vreeswijk, M. van, Broersen, J. & Nadort, M. (2008). Handboek Schematherapie. Theorie, praktijk en onderzoek. Houten: Bohn, StafleuVan Loghum.

Verder wordt gebruik gemaakt van een aantal artikelen die online zijn te raadplegen via Mijn King nascholing.

*In december 2019 is er een nieuw druk van dit boek verschenen. Mocht je dit boek nog niet hebben aangeschaft, vragen we je de nieuwe druk aan te schaffen. 

Naar boven